sorbischlernen

search

Za wučerjow

Kopěrowanske předłohi

Za konkretne planowanje a přewjedźenje wučbnych hodźin smy zestajeli za Was w praksy wupruwowane kopěrowanske předłohi za wšitke předmjety, kiž wuwučuja so w zakładnej šuli a w sekundarnym schodźenku 1 a 2. Wone orientuja so na aktualnych wučbnych planach a hodźa so bjez wulkeho přihota we wučbje wužiwać. Rady směće sej wšitke łopjena jako dokument w formje pdf-kow darmotnje wućišćeć. Dalše wučbne materialije namakaće pod linkom přidatne materialije, kiž steja Wam tohorunja darmotnje k dispoziciji abo kotrež móžeće sej w RCW skazać.

Kopěrowanske předłohi

Přidatne materialije

Tu nadeńdu wučerjo a wučerki přidatne, wučbu wudospołnjace materialije a srědki. Wone hodźa so jara rozdźělnje při přiswojenju serbskeje rěče we wučbje zasadźić a šěrja na lóštne a zajimawe wašnje wědu wo Serbach, wo serbskich stawiznach a wo serbskej kulturje. Su to w prěnim rjedźe zynkonošaki, wideja, zběrki materialijow a mapy, přiručki za wučerjow a wšelake hry. Předstajeny material móžeće sej w Rěčnym centrumje WITAJ skazać a kupić. Maće-li prašenja, přispomnjenja abo namjety, wobroćće so prošu w RCW na wotrjad wuwiwanje rěče/pedagogika.

Přidatne materialije

Za šulerjow

Wuknjenske hry

Tu poskićamy interaktiwne wuknjenske hry, za kotrež trjebaja šulerki a šulerjo dobry pomjatk. W jednotliwych memohrach ma hrajer/ka hromadźe słušace wobrazowe poriki namakać. Hrajer/ka smě sej jednu ze slědowacych temow wuwzwolić: sad, zelenina, domjace zwěrjata, ptački, zwěrjata na polu a łuce. Memohry hraja so na čas. Wjele wjesela!

Wuknjenske hry

Časowa tabulka za stawizny

Časowa tabulka je přidatny material za wučbu stawiznow sekundarneho schodźenka I a II. Wona hodźi so tež w předmjet přesahowacych sekwencach w kombinaciji ze stawiznami a w serbšćinje wužiwać. Tež za stawizny so zajimowaceho móže tutón material wužitny być. Tabulka wopřija časowu dobu wot 1800 do 1950 a staja za sobu a porno sebi podawki w serbskich stawiznach a kulturje, wažne politiske podawki w němskich stawiznach kaž tež mězniki we wědomosći, kulturje a towaršnostnym žiwjenju a politiske podawki w Europje. Tutón synchroniski přehlad njenaruna wučbnicy abo druhe stawizniske a literarnostawizniske pojednanja. Časowa tabulka ma jeničce narok, pomhać znate historiske fakty rjadować a podpěrać spóznaće jich mjezsobnych zwiskow.

Časowa tabulka za stawizny

Za serbske wuknjacych

»Serbsce lochko« online

Wy chceće serbsku rěč bliže zeznać abo swoje rěčne kmanosće rozšěrić? Na tutej webstronje móžeće sej jednore rěčne wobroty a sady w najkrótšim času přiswojić. Tu słyšiće a čitaće sady a rěčne wobroty k najwšelakorišim temam wšědneho žiwjenja, kaž na přikład Přeprošenje, So mjez sobu zeznajomić, Dźakowanje a přeća, Naprašowanja, Powołanje a dźěło, Jědź a piće, Podaća časa a dalše. Awdiokurs steji tež w Google Play Store a w Apple Store k dispoziciji a je darmotny.

»Serbsce lochko« online

»Serbsce lochko« jako app

Wy chceće so tróšku serbsce dorozumić a swoje rěčne znajomosće rozšěrić? Z našej mobilnej app »Serbsce lochko« za android a iPhone móžeće sej jednore serbske wobroty w najkrótšim času přiswojić. Sady a rěčne wobroty su po wšelakich temach wšědneho žiwjenja rjadowane kaž na př.: přeprošenje>, so mjez sobu zeznajomić, wosobinske podaća a swójba, dźakowanje a přeća, dom a bydlenje, zajimy w swobodnym času , powołanje a dźěło, jědź a piće, podaće časa, ličby a dalše.

»Serbsce lochko« jako app

»Serbsce lochko« jako CD

Tutón rěčny audiokurs je za wšěch serbsce wuknjacych a za zajimcow, kiž wopytuja dwurěčnu Hornju Łužicu a kotřiž chcedźa serbsku rěč bliže zeznać a ju nałožować. CD wobsahuje jednore rěčne wobroty k wšědnym situacijam, na přikład, kak so postrowiš a rozžohnuješ, typiske prašenja a wotmołwy k zajimam we wólnym času, k jědźi a k piću, k swójbje, k domej a bydlenju a tójšto dalšeho wjace. W připołoženej brošurce móžeće wšitke rěčne wobroty a sady čitać.

»Serbsce lochko« jako CD

Serbsce w sto sekundach

Z tutymi pjeć z hudźbu podkładźenymi słuchopřinoškami chcemy Was na zabawne wašnje k zaběrje ze serbskej rěču pozbudźeć. Kóždy přinošk je z hudźbu podkładźeny a je lědma dlěši hač sto sekundow. Słyšiće typiske sady a rěčne wobroty na temy »Postrowić so«, »Rozžohnować so«, »Zdwórliwosć«, »Jědź a piće« a »Lubosć«. Wšitke wobroty so najprjedy němsce a potom serbsce wospjetuja. Serbske wobroty rěči maćernorěčna Serbowka. Wšitke přinoški steja wužiwarjam darmotnje k dispoziciji.

Serbsce w sto sekundach
  • Spěchowanje