1803


Podawki w Němskej

Němski sejm w Regensburgu wobzamknje wobšěrne teritorialne noworjadowanje přez sekularizowanje a mediatizowanje. Pozadk je wotškódnjenje tych zemjanow, kiž dyrbja­chu swoje wobsydstwo na lěwym boku Ryna Francoskej wotstupić.

1803
1804

Podawki w Europje

Francoska: „Code Civil“ so zawjedźe. Z tu­tym byrgarskim zakonikom su wudobyća ­byrgar­skeje rewolu­cije zapisane; postajenja su pozdźišo zakład němskeho zakonjedaw­stwa.

2.12. Napoleon so w katedrali Notre Dame w Parisu sam na kejžora krónuje; přez ludowe wothłosowanje da so jako kejžor wopodstatnić.

1804
1805


Podawki w Němskej

Napoleon dobudźe bitwu pola Austerlitza (Slav­kov u Brna).

1805
1805

Podawki w Europje

Francoska: Spočatk Napoleonskich wójnow

Italska: Italska republika přetwori so na kralestwo; Napoleon krónuje so sam z krónu Langobardow.

Ruska/Wulka Britaniska: W konwenciji ze St. Petersburga dojednatej so stataj ­na wulku koaliciju přećiwo Francoskej, kotrejž tež Rakuska, Šwedska a Neapel přistupja.

6.12. Po bitwje pola Austerlitza wobknježi ­Napoleon kontinent, podleži pak w bitwje pola Trafalgera ze swojej flotu Jendźelskej a z tym zhubi knjejstwo na morju.

1805
1806

Podawki w Serbach

11.12. Poznański měr: zrěčenje mjez Napoleo­nom a sakskim kurwjerchom Friedrichom Augustom III., kiž přistupi Porynskemu zwjaz­­kej. Sakska powyši so na kralestwo a kurwjerch na krala Sakskeje.

1806
1806

Podawki w Němskej

16 němskich wjerchowstwow zwjaza so do Porynskeho zwjazka. Zwjazk stupi so pod škit Napoleona, kiž bě z tym swój zaměr, Němske mócnarstwo rozpačić, docpěł. Rakuski kejžor Franz II. wotpołoži na to kejžorsku krónu Něm­skeho mócnarstwa, wostanje pak jako Franz I. kejžor Rakuskeje.

Swjate romske mócnarstwo němskeho naroda so rozwjaza.

Achim von Arnim a Heinrich von Brentano wozjewitaj prěni zwjazk zběrki němskich ludowych pěsni „Des Knaben Wunderhorn“.

1806
1806

Podawki w Europje

Francoska: Napoleon wjedźe wójnu přećiwo Pruskej a Ruskej.

Hollandska: Napoleon změni Batavisku repu­bliku na kralestwo Hollandsku a zasadźi swo­jeho bratra Louisa Bonaparteho jako krala.

21.11. Berlin: We wobsadźenej pruskej stolicy Berlinje postaji Napoleon hospodarsku blo­kadu (kontinentalnu zawěru) přećiwo briti­ske­mu kralestwu, z tym chce sej Wulku Brita­nisku podwolić.

28.11. Ruska: Ruska podpěra Prusku a připo­wědźi Francoskej wójnu.

27.12. 5. rusko-turkowska wójna. (Skónči so 1812 z dobyćom Ruskeje.)

1806
1807

Podawki w Serbach

Tilsitski měr. Choćebuski kraj přirjaduje so Sakskej jako narunanje za sakske kónčiny, kotrež Napoleon Westfalskej přida.

1807
1807

Podawki w Němskej

Po wotzamknjenju Tilsitskeho měroweho zrěčenja wutwori Napoleon kralestwo West­falska (pod knjejstwom bratra Jéromea Bonaparteho).

Pruska: We wobłuku wobšěrnych reformow wuda so edikt k wuswobodźenju burow z poddanstwa (Stein-Hardenbergowe reformy).

1807
1807

Podawki w Europje

Francoska/Ruska/Pruska: Z Tilsitskim měro­wym zrěčenjom skónči so rusko-pruska wójna přećiwo Francoskej.

Wulka Britaniska bombarduje Kopenhagen. Z tym chce docpěć, zo Danska kontinentalnej zawěrje njepřizwoli a swobodny přejězd ze Sewjerneho do Baltiskeho morja garantuje.

Portugalska: Francozojo wobsadźa Lissabon, po tym zo bě so Portugalska spjećowała, kon­tinentalnej zawěrje přistupić.

2.3. USA: Kongres wobzamknje zakaz wikowa­nja z njewólnikami.

1807
1808

Podawki w Němskej

Pruska ma Francoskej wobšěrne reparacije płaćić.

Johann Wolfgang von Goethe: drama „Faust“, I. dźěl Ludwig van Beethoven: 5. sinfonija, prapre­mjera we Wienje

1808
1808

Podawki w Europje

Španiska: Francoske wójska wobsadźa stra­te­gisce wažne města Španiskeje.

junij: Joseph Bonaparte pomjenuje so za krala Španiskeje.

1808
1809

Podawki w Serbach

Prěnja serbska ćišćana nowina „Serbski po­wědar a kurěr“ wot Jana Dejki wuchadźa.

1809
1809

Podawki w Europje

Ruska přizamknje so kontinentalnej zawěrje přećiwo Wulkej Britaniskej.

17.5. Vatikan: Napoleon wozjewi zjednoćenje cyrkwinskeho stata z Francoskej, na to jeho bamž ekskomunikuje. Napoleon da bamža zajeć.    

Šwedska ma po wójnje z Ruskej Finsku wot­stupić.

1809
1810

Podawki w Němskej

Napoleon anektuje sewjerozapadnu Něm­sku,­ zo by kontinentalnu zawěru přećiwo Jendźel­skej přesadźił. 

Šwedska ma po wójnje z Ruskej Finsku wot­stupić.

1810
1810

Podawki w Europje

2.4. Francoska: Napoleon zmandźeli so z dźow­ku rakuskeho kejžora Franza I., Marie Luisu.

9.7. Napoleon wobzamknje přizamknjenje Hollandskeje k Francoskej.

5.8. Napoleon skrući kontinentalnu zawěru.

1810
1811

Podawki w Němskej

Edikt wo přemysłowej swobodźe zakónči ce­cho­wu winowatosć a stwori zakład za wično­hospodarski porjad.

1811
1811

Podawki w Europje

Portugalska: Francozojo podleža britiskemu wójsku, dyrbja pozdźišo Portugalsku cyle wopušćić.

1811
1812

Podawki w Němskej

Za wójnu Napoleona přećiwo Ruskej ma Pruska 20.000 wojakow stajić a Napoleonej swobodny přećah přez Prusku zmóžnić.

W Berlinje wuńdźe prěni zwjazk „Kinder- und Hausmärchen“ bratrow Jacoba a Wilhelma Grimma.

1812
1812

Podawki w Europje

Šwicarska ma Napoleonej 12.000 wojakow za planowany nadběh na Rusku stajić.

5.4. Ruska: Ruska a Šwedska wobzamknjetej zhromadne wojowanja přećiwo Napoleonej.

28.5. Měr w Bukaresće zakónči rusko-turkowsku wójnu z lěta 1806. Ruska zdobu­dźe Bessarabsku. Serbiska je awtonomna, anektuje pak so lěto na to wot Ruskeje.

24.6. Napoleon zaćehnje bjez přizjewjenja wójny do Ruskeje.

14.9. Napoleon wobsadźi Moskwu, wot 60.0000 wojakow so jenož něhdźe 80.000 wróći.

28.11. Bitwa pola Bereziny; zwrěšćenje „Grande Armée“ we wójnje přećiwo Ruskej

1812
1813

Podawki w Serbach

20./21.5. Bitwa pola Budyšina

1813
1813

Podawki w Němskej

Pruski kral Friedrich Wilhelm III. a car Aleksan­der I. zwjazataj so přećiwo Francoskej w Kališ­skim zrěčenju (Vertrag von Kalisch).

18./19.10. W Bitwje narodow pola Lipska so Napoleonowe wójsko porazy.

1813
1813

Podawki w Europje

14.6. Ruska/Wulka Britaniska wobzamk­nje­tej w Reichenbachu (Šleska) mjezsobnu podpěru we wo­jowanju přećiwo Napoleo­nej kaž dźeń do toho Wulka Britaniska a Pruska.

Španiska: Po poražkach přećiwo britiskemu wójsku dyrbi Napoleon Ferdinanda VII. zaso jako krala zasadźić.

2.12. Nižozemska zdobudźe zaso njewotwis­nosć wot Napoleona.

Ruska zdobudźe wot Persiskeje dźěle Kaw­kaza.

1813
1814

Podawki w Serbach

Serbske prědarske towarstwo w Lipsku so wobnowi wot Handrija Lubjenskeho a Bjedri­cha Adolfa Klina; studenća wukmanjeja so w serbskej rěči, počinaja pisać słownik a gra­matiku serbskeje rěče.

1814/15: Wienski kongres. Postajenja nastupajo Hornju a Delnju Łužicu: Cyła Delnja a srjedźna Łužica připadnjetej Pruskej a přirjadujetej so administratiwnje Braniborskej a Šleskej prowincy – roztřěskanje serbskeho sydlenskeho ruma.

1814
1814

Podawki w Němskej

Ludwig van Beethoven: opera „Fidelio“, pra­premjera we Wienje

1814/15: Wienski kongres. Dobyćerske mocy Pruska, Ruska, Rakuska wob­zamknu noworjadowanja w Europje. Pólska so rozdźěli. Němski zwjazk so wutwori ze 37 suwerenych statow, wjerchojo so do­jed­naja na wustawu Němskeho zwjazka.

1814
1814

Podawki w Europje

31.3. Francoska: Rakuske, ruske, pruske a bri­tiske wójska zaćahnu do Parisa. Pod ćišćom senata wotstupi Napoleon, nowy kral je Ludwig XVIII., Napoleon wusydli so na kupu Elba.

30.5. Z Pariskim měrom zakónča so Napoleon­ske wójny. Francoska ma wšitke kraje, kotrež je sej po 1792 přiswojiła, wot­stupić.

1.11. Wien: Na Wienskim kongresu započinaja so jednanja wo noworjadowanju Europy po Napoleonskich wójnach. Pólska so rozdźěli. Pod prezidentom wjerchom Metter­nichom docpěje so zaměr, w Europje dorewo­lucio­nar­ne politiske wobstejnosće restaw­ro­wać a legitimować. Ze Swjatej aliancu mjez Ruskej, Rakuskej a Pruskej stwori so system škita monarchiskich mocow. 

1814
1815

Podawki w Němskej

Druhi zwjazk „Kinder- und Hausmärchen“ bratrow J. a W. Grimma wuńdźe.

1815
1815

Podawki w Europje

31.5. Wien: Na Wienskim kongresu so Hol­land­ska, Belgiska a Luxemburgska do Zjedno­ćeneje Nižozemskeje zjednoća.

9.6. Wienski kongres zakónči so z wobzamk­njenjemi, kotrež su kompromis mjez wulko­mocami. Runowaha wulkomocow w Europje so z tym konsoliduje.

18.6. W bitwje pola Waterloowa so Napoleon doskónčnje porazy wot wulkobritaniskich a pruskich jednotkow, jeho 100dnjowske knjejstwo zwrěšći.

1815

1816

Podawki w Němskej

Němski zwjazkowy sejm schadźuje so we Frankfurće.

1816
1816

Podawki w Europje

Ruska: W Pětrohrodźe wutworja oficěrojo Zwjazk wumóženja na zakładźe wuswobodźen­skich idejow zapadneje Europy. Zwjazk je za­rodk zběžka dekabristow (1825).

Francoska: Parlament w Parisu so znowa woli, po tym zo je Ludwig XVIII. zhromadźiznu roz­pušćił. Konstitucionalisća dobudu nad ultraroyalistami.

1816
1817

Podawki w Serbach

Krajnostawski wučerski seminar so w Budy­šinje załoži.

1817
1817

Podawki w Němskej

Na Wartburgskim swjedźenju žadaja studen­­­ća a profesorojo byrgarsku swobodu a zjed­noćenu Němsku, protestuja přećiwo na Wien­skim kongresu zahajenej restawraciji a žadaja reformowanje politiskich systemow.

1817
1817

Podawki w Europje

Ruska: W Estlandskej zběhnje car Aleksan­der I. roboćanstwo, wobšěrna burska reforma so započina.

Vatikan: Konkordat mjez bamžom Piusom VII. a Ludwigom XVIII.; zběhnu so dorěčenja, kiž běchu so pod Napoleonom wujednali.

Serbiska: Konstantinopel přizwoli Serbiskej awtonomiju.

USA: James Monroe je 5. prezident, Mississippi je 20. zwjazkowy stat USA.

1817
1819

Podawki w Němskej

Wjerch Metternich iniciěruje Karlsbadske wobzamknjenja, kiž so wot Němskeho zwjazkoweho sejma we Frankfurće přiwozmu. Wone zmóžnjeja přesćěhanje njewoblubowanych opozicionelnych intelektualnych, kontrolu nad uniwersitami a nowinarsku censuru ze zamě­rom, narodne a liberalne hibanje podusyć. Mnozy liberalni spytaja přesćěhanju z wupućowanjom wućeknyć.  

1819
1819

Podawki w Europje

Wulka Britaniska: W Manchestrje demonstruje 60.000 tekstilnych dźěłaćerjow dla wólbow do parlamenta. Woni žadaja noworjadowanja wólbnych wokrjesow, dokelž njejsu indu­stri­­jowe kónčiny ze sylnym rozrostom wobydlerstwa w parlamenće wotpowědnje zastupjene. Policija zběžk krawnje porazy.

1819
1820

Podawki w Němskej

Němski zwjazkowy sejm we Frankfurće schwali wustawu, z kotrejž skrući so monarchiski system a kotraž měri so přećiwo liberalnym prócowanjam w jednotliwych krajach.

W Pruskej so sportowe zjednoćenstwa zaka­zaja.

1820
1820

Podawki w Europje

Španiska: Zběžki w Španiskej so rozšěrja na Sicilsku, Sardinisku a Portugalsku. Zběžkarjo žadaja sej liberalnu wustawu z lěta 1812. Na to rozsudźi so Swjata alianca, w Španiskej zapřimnyć. (1823 wróći so Ferdinand VII. jako absolutistiski monarch.)

Portugalska: Wojersko-byrgarski zběžk pře­ćiwo britiskemu knjejstwu. Ludowa zhroma­dźizna, Cortes mjenowana, wudźěła nowu wustawu. (1822 je Portugalska konstitucionelna monarchija.)

Ruska/Pruska/Rakuska: Swjata alianca roz­sudźi so na kongresu w Troppauwje, w zběž­karskich krajach Španiskej, Sicilskej a Portugalskej z wójskom zapřimnyć.

1820
1821

Podawki w Serbach

Postajenja wo wotstronjenju roboćanstwa w pruskej Hornjej a Delnjej Łužicy so pře­sadźeja.

1821
1821

Podawki w Němskej

Carl Maria von Weber: opera „Der Freischütz“, prapremjera w Berlinje

1821
1830


Podawki w Serbach

Handrij Zejler wuda swoju rěčnicu „Kurzgefaßte Grammatik der Sorbenwendischen Sprache nach dem Budissiner Dialekte“.

1830
1830


Podawki w Němskej

Prusko-ruske zrěčenje: Wuměna t. mj. politiskich złóstnikow mjez krajomaj je nětko móžna. Zrěčenje měri so přećiwo wuswobodźenskemu hibanju w Pólskej.

W Sakskej wudyrja njeměry ze žadanjemi za reformami stareho stawoweho systema.

Němski zwjazkowy sejm we Frankfurće wob­zamknje krućiše naprawy přećiwo politiskej opoziciji, po tym zo w němskich statach nje­měry přiběraja.

1830
1830

Podawki w Europje

Francoska: Karl X. zběhnje swobodu nowinarstwa, rozpušći parlament a změni wólbne prawo.

27.7. wudyri na to wobydlerski zběžk, kotryž krala k wotstupej nuzuje. Woli so „liberalny kral“ Louis Philippe z Orleansa.

Belgiska: Narodny kongres wuwoła njewot­wis­nosć wot Nižozemskeje po rewoluciji w aw­gu­sće. (W Londonskim protokolu 20.1.1831 so wot wulkomocow njewotwisnosć připó­­zna­je.)

Pólska: W Kongresowej Pólskej wudyri no­wemberski zběžk přećiwo nadknjejstwu Ru­skeje. (Byrgarstwo pak dyrbi 1831 kapitulo­wać.)

1830
1831

Podawki w Serbach

Sakski dźěl Hornjeje Łužicy zarjaduje so kruće do sakskeho stata.

1831
1831

Podawki w Němskej

Sakska da sebi nowu wustawu, kotraž zmóžni wjetše politiske sobupostajowanje byrgarjow.

1831
1831

Podawki w Europje

Francoska: W Lyonje podusy wójsko zběžk tkalcow přećiwo julijskej monarchiji.

1831
1832

Podawki w Němskej

W Sakskej so roboćanstwo wotstroni.

Hambachski swjedźeń. 30.000 demokratow demonstruje za zjednoćenu, swobodnu Něm­sku. Němski zwjazkowy sejm na to wustupowanje přećiwo liberalnym tendencam přiwótři. Swoboda nowinarstwa a zhromadźenja so wotstroni, demokratiske wosobiny so přepy­tuja, wjedu so procesy dla „wulko­přerady“.

1832
1832

Podawki w Europje

Pólska: Ruski car Nikolaj I. zběhnje awtonomiju Kongresoweje Pólskeje a přirjaduje ju jako prowincu Ruskej.

Grjekska: Po wuswobodźenju z Osmaniskeho mócnarstwa stanje so Grjekska z dźědźičnej monarchiju.

1832
1834


Podawki w Němskej

Němski cłowny zwjazk so wutwori. Wotstro­njenje nutřkomócnarstwowych cłow ma ho­spo­darski postup pospěšić.

1834
1835

Podawki w Serbach

Zakoń wo powšitkownej šulskej winowatosći w Sakskej. W paragrafje 28 so postaji, zo so we wosadach ze serbskimi kemšemi nabožina serb­sce wuči a zo smě so serbske čitanje podawać.

1835
1835


Podawki w Europje

Ruska: W Ruskej wotstroni car awtonomiju wšitkich wědomostnych institucijow.

1835
1836

Podawki w Němskej

W Parisu wutwori so Zwjazk sprawnych na iniciatiwu Wilhelma Weitlinga. Čłonojo zwjazka su předewšěm němscy liberalnje zmysleni emigranća.
Zwjazk je zarodk přichodnych socialistiskich a komunistiskich stronow w Europje.

1836
1836

Podawki w Europje

Španiska: Z wojerskim pučom wunuzuje so znowapřipóznaće liberalneje wustawy z Cádiza z lěta 1812.

Portugalska: Septemberska rewolucija wunuzuje sej znowapřipóznaće wustawy z lěta 1822.

1836
1837

Podawki w Serbach

W Budyšinje wottorhaja so štyri měšćanske wrota.

1837
1838

Podawki w Serbach


Akademiske towarstwo za łužiske stawizny a rěč we Wrócławju so załoži. Zahajenski před­nošk ma student Jan Arnošt Smoler.

1838
1838

Podawki w Němskej


Zakoń wo železniskich předewzaćach zmóžni załoženje akcijowych towarstwow k financowa­nju twara a wudźeržowanju železnicy w Pru­skej.

1838
1839

Podawki w Serbach

Serbske gymnazialne towarstwo „Societas Slavica Budissinensis“ (ssb) so załoži na na­stork Jana Arnošta Smolerja přez Korlu Awgu­sta Mosaka-Kłosopólskeho, Jaroměra Hen­dricha Imiša a Michała Domašku. ­Tohorunja so załoži na wučerskimaj seminaromaj towarstwo seminaristow.

1839
1839


Podawki w Němskej

Prěnja němska železniska dalokočara po před­stawach Friedricha Lista, hospodarskeho wě­domostnika a předewzaćela, so wotewri. Wona wjedźe z Lipska do Drježdźan.

Zakoń wo dźěle młodostnych we fabrikach (Pru­ski regulatiw) zakaza dźěło dźěći pod 9 lě­tami w Pruskej.

1839
1840

Podawki w Němskej

W Pruskej nastupi po smjerći krala Friedricha Wilhelma III. jeho syn Friedrich Wilhelm IV. (romantikar) trón. Tež wón zapowědźi Pruskej wustawu a demokratiske reformy.

Chemikar Justus von Liebig wuda swoje dźěło wo mineralnym hnojenju rostlin.

1840
1840

Podawki w Europje

Francoska: W Parisu přewjedźe so prěnje komunistiske wulkozarjadowanje (1.200 ludźi).

1840
1841

Podawki w Serbach

Jan Arnošt Smoler wuda prěni dźěl zběrki „Pěs­nički hornich a delnich Łužiskich Serbow“.

1841
1841

Podawki w Němskej

W Drježdźanach zakónči Gottfried Semper twar Dwórskeho dźiwadła (dźensa Semperowa opera).

Hoffmann von Fallersleben: „Das Lied der Deutschen“ (Deutschlandlied)

1841
1842

Podawki w Serbach

Jan Pětr Jordan wudawa tydźenik „Jutnička“ (do junija), Handrij Zejler započina w juliju wu­dawać „Tydźensku nowinu“ – njepřetor­hnjeny spočatk serbskeho nowinar­stwa.

1842
1842

Podawki w Němskej

Pruski kral Friedrich Wilhelm IV. załoži čestny rjad „Pour le mérite za wědomosć a wuměł­stwo“.

Kral zběhnje zakaz organizowaneho sporta z lěta 1820.

1842
1842

Podawki w Europje

Wulka Britaniska: Chartisća předpołoža parlamentej peticiju, w kotrejž žadaja socialistiscy dźěłaćerjo mjez druhim znowa powšitkowne a tajne wólby. Peticiju podpisaja 3,3 mio. ludźi.

Zakaz dźěła žonow a dźěći w podkopkach zapisa so w „Mines Act“.

1842
1843

Podawki w Serbach

Jan Pětr Jordan započina wudawać „Jahrbücher für slawische Literatur, Kunst und Wissenschaft“.

1843
1843

Podawki w Němskej

„Porynska nowina“ (Karl Marx šefredaktor) so dla radikalnych nahladow zakaza, K. Marx přesydli so do Parisa.

Felix Mendelssohn-Bartholdy załoži w Lipsku konserwatorij.

1843
1843

Podawki w Europje

Francoska: Nowina „La Democratie pacifique“ utopiskich socialistow so załoži.

1843
1844

Podawki w Serbach

Prěnje zetkanje mjez Korlu Awgustom Kocorom a Handrijom Zejlerjom. To je spočatk jeju zhromadneho skutkowanja na polu serbskeje kultury.

1844
1844

Podawki w Němskej

Zběžk šleskich tkalcow přećiwo konkurency přez mašiny. Wójsko zběžk porazy: 24 tkalcow zabitych, 150 zajatych.

1844
1844

Podawki w Europje

1.1. Francoska: W Parisu wuńdźe 1. čisło něm­skeje nowiny emigrantow „Vorwärts“. Redak­to­ro­jo su mj. dr. K. Marx a H. Heine. Nowina so kónc lěta zakaza, Marx so z Francoskeje wupokaza.

Serbiska: Nutřkowny minister Garašin žada w spisu „Načertanije“ wuswobodźenje wšit­kich južnych Słowjanow z rakuskeho a osmaniskeho nadknjejstwa a jich zjednoćenje pod serbiskim wjednistwom.

1844
1845

Podawki w Serbach

17.10. Prěni serbski spěwny swjedźeń w Bu­dyšinje w „Třělerni“, přihotowany wot K. A. Kocora zhromadnje z J. A. Smolerjom a H. Zejlerjom. 68 spěwarjow – wučerjo, seminarisća, preparandźa – spěwa pod dirigatom Kocora.

1845
1845

Podawki w Němskej

W Pruskej wuda so jednotne přemysłowe rjadowanje, kiž rozšěri přemysłowu swobodu z lěta 1811.

Friedrich Wilhelm IV. da starolutheranam ­korporaciske prawo a prawo na wutworjenje swójskeho cyrkwinskeho wjednistwa.

W Dwórskim dźiwadle w Drježdźanach ma opera Richarda Wagnera „Tannhäuser und der Sängerkrieg auf der Wartburg“ prapre­mjeru.

1845
1846

Podawki w Serbach

W Praze załoži so „Serbowka“.

H. Zejler wuda cyklus basni „Serbski kwas“.

Budyšin dóstanje železniski zwisk do Drježdźan.

1846
1846

Podawki w Němskej

Mechanikar Carl Zeiss załoži w Jenje dźěłarnju za zhotowjenje mikroskopow.  

1846
1846

Podawki w Europje

Belgiska: W Brüsselu załoža Karl Marx, Friedrich Engels a Philippe Gigot Komunistiski korespodencny běrow ze zaměrom, socialistow wšitkich krajow zwjazać.

3.3. Pólska: Rakuske jednotki poraža zběžk w Kra­kowje, kotryž so měri přećiwo nadknjej­stwu Ra­kuskeje w Galiciskej.

1846
1847

Podawki w Serbach

7.4. Serbske wědomostno-kulturne towarstwo Maćica Serbska so załoži a „Časopis Maćicy Serbskeje“ wuchadźa wot l. 1848. Prěni před­syda Maćicy je Bjedrich Adolf Klin, hłowny iniciator Jan Arnošt Smoler.

Jana Radyserba-Wjelowe „Powědančka k wu­budźenju a k polěpšenju wutroby za Serbow“ su prěnja zběrka serbskeje swětneje prozy.

8.10. Prapremjera prěnjeho serbskeho swět­neho oratorija K. A. Kocora/H. Zejlerja „Serbski kwas“ w Budyšinje. To je spočatk serbskeje wuměłskeje hudźby.

1847
1847

Podawki w Němskej

W Berlinje wotewri kral Friedrich Wilhelm IV. w aprylu prěni pruski parlament. Pruska nima hišće wustawu. Kral dotal wotpokaza, swójsku wšomóc dźělić. W juniju parlament zaso rozpušći.

W Badenskej žadaja sej radikalno-liberalni wotstronjenje Karlsbadskich wobzamknjenjow z lěta 1819 a zawjedźenje ludoweho zastupnistwa.

1847
1847

Podawki w Europje

2.6. Wulka Britaniska: Na 1. kongresu Zwjazka komunistow, kiž wuńdźe ze Zwjazka spraw­nych, dóstanjetaj K. Marx a Fr. Engels nadawk, spisać manifest komunistiskeje strony.

Ruska: Prěni konkordat z Vatikanom rjaduje połoženje romsko-katolskeje cyrkwje w Ruskej.

1847
1848

Podawki w Serbach

Burske towarstwa so załožuja, politiske a socialne žadanja formuluja w peticijach. W Bur­skej peticiji na Sakski krajny sejm (69 gmejn­skich předstajenych ju podpisa) žadaja sej burja mj. dr. zběhnjenje Hornjołužiskeje krajneje wustawy, spušćenje předprawow zemjanow a runoprawosć serbskeje rěče.

Maćica přihotuje ze swojeje strony peticiju na sakske knježerstwo, kotruž 5000 swójbow podpisa. W Maćičnej peticiji (Wulkej próstwje Serbow) žada so runoprawosć serbskeje rěče w šulach, w cyrkwjach a na sudnistwje.

Jan Bartko a Jan Radyserb-Wjela wudataj „Serbski nowinkar“; nowina so njepřesadźi.

„Bramborski serbski casnik“ počina wuchadźeć. Krajny rada von Schönfeld chce z nim Delnjołužiskich Serbow před demo­­kratiskimi idejemi němskich liberalnych „škitać“.       

Jan Arnošt Smoler wobroći so na Richarda ­Bluma z próstwu, so zasadźować w Narodnej zhromadźiznje we Frankfurće za runoprawosć słowjanskich wobydlerjow w Němskej.

31.5. We Frankfurće wobzamknje Narodna zhromadźizna, zo změja njeněmske mjeńšiny w Němskej w přichodźe prawo njewobmjezowaneho wuwića w šulstwje, literaturje a nutř­kownym zarjadnistwje (Proklamacija Narodneje zhromadźizny wo prawach njeněmskich narodow).

31.5. Słowjanski kongres w Praze; nawjeduje so wot Františeka Palackeho (čěski historikar). Jan Pětr Jordan je jenički Serb, kiž so na kongresu wobdźěli. 

5.9. Serbske rěčenske towarstwo so załoži. Wone spěchuje zjednoćenje wšěch serbskich towarstwow.

21.10. Załoženje Zjednoćenych serbskich towarstwow (22 serbskich towarstwow, 2000 sobustawow) w Budyšinje. Zaměr je, we wólbnym boju serbskich kandidatow přesadźić. Bur Pětr Cyž dóstanje mandat w 1. komorje, buraj Jan Hejna a Jan Jakub Jězorka w 2. komorje Sakskeho krajneho sejma.

1848
1848

Podawki w Němskej

Měrcowska rewolucija w Němskej: Byrgarjo, burja, studenća a dźěłaćerjo pozběhnu so přećiwo potłóčowanju a nuzy, žadaja wustawu, wotstronjenje censury a wotstronjenje zemjan­skich strukturow.

18.5. W Pawołskej cyrkwi w Frankfurće zeńdźe so Narodna zhromadźizna, zo by wustawu a byrgarsko-demokratiski narodny stat Něm­skeje wutworiła.

W Kamjenicy twari Richard Hartmann prěnju lokomotiwu w Němskej.

Friedrich Wilhelm Raiffeisen załoži prěnje wjes­ne nalutowarnje na drustwowej bazy.

1848
1848

Podawki w Europje

1.1. Italska: Zběžki w Italskej přećiwo habsburgskemu knjejstwu zahaja lěto rewolucijow w Europje.

21.2. Wulka Britaniska: W Londonje wuńdźe „Manifest komunistiskeje strony“ K. Marxa a Fr. Engelsa.

24.2. Francoska: W Parisu wudyri februarska rewolucija, kral Louis Phillipe so k wotstupej nuzuje.

13.3. Rakuska: Spočatk byrgarskeje rewolucije; statny kancler Metternich nuzuje so k wotstupej.

15.3. Madźarska: Spočatk byrgarskeje rewolucije, kiž wjedźe do wojowanjow wo njewot­wisnosć wot Habsburgskeje monarchije.

Italska: Sardiniska a druhe italske staty dóstanu liberalnu wustawu.

Danska: Schleswigska a Holsteinska wotrjeknjetej so danskeho knjejstwa a přiwzatej so do Němskeho zwjazka. Schleswigsko-holsteinska wójna so započina.
Francoska: Dźěłaćerski junijski zběžk w Parisu so porazy.

10.12. woli so Charles Louis Bonaparte za prezidenta 2. republiki.

Šwicarska: Bern je zwjazkowe sydło zwjazka statow. Zakład stata je liberalna wustawa.

1848
1849

Podawki w Serbach

Hłowna zhromadźizna Zjednoćenych serbskich towarstwow wobzamknje w aprylu wojowanja wo politiske a socialne žadanja.

Po namócnym rozpušćenju Narodneje zhroma­dźizny we Frankfurće so nimale wšitke burske towarstwa rozpušća a staja so pod policajski dohlad. Tež serbske spěwne swjedźenje wo­mjelknu.

Prěni wupućowarjo, starolutheranojo, podadźa so pod fararjom Kaplerom z Wósporka do Awstralskeje.

J. A. Smoler wobnowi „Tydźensku nowinu“. H. Zejler pisa wjetšinu swojich fabulow a je w njej wozjewja. W „Tydźenskej Nowinje“ wuń­du prěnje basnje Herty Wićazec, prěnjeje basnjerki w serbskej literaturje.

Jan Bohuwěr Mučink: powědančko „Hribow­čenjo“

1849
1849

Podawki w Němskej

18.3. Narodna zhromadźizna schwali wustawu Němskeho mócnarstwa pod wjednistwom Pru­skeje. Pruski kral wotpokaza pak kejžorsku krónu, tak zo bu wustawa njepłaćiwa.

23.7. Poslednje zbytki Narodneje zhroma­dźi­zny so z namocu rozpušća. Z tym je byrgarska rewolucija zwrěšćiła.

W Pruskej zawjedźe so trojoklasowe wólbne prawo.

Katolski duchowny Adolf Kolping wutwori w Kölnje křesćanske towarstwo rjemjeslni­skich. (1850 so prěnje towarstwa zjednoća. Wot 1935 mjenuje so zwjazk Kolpingowy skutk.)

1849
1849

Podawki w Europje

13.4. Madźarska: Byrgarsko-demokratiska re­wolucija; proklamuje so njewotwisnosć wot Wiena.

meja: Ruske wójsko zaćehnje, zo by rewoluciju pobiło.

W awgusće kapituluje madźarske rewolucionarne wójsko.

1849
1850

Podawki w Serbach

Maćica Serbska wuda 23 knižkow.

Korla Awgust Jenč wozjewi „Stawizny serbskeje rěče a narodnosće“ w ČMS.

Wupućowanje Serbow spochi přiběra.

1850
1850

Podawki w Němskej

27.2. W konflikće mjez małoněmskim a wul­koněmskim statom wutworja Sakska, Hannoverska, Württembergska a Bayerska na ćišć z Wiena Zwjazk štyrjoch kralow (Vierkönigsbündnis). Pozadk toho je, zo chce cyłe Habsburgske kralestwo k Němskemu zwjazkej přisłušeć (wulkoněmske rozrisanje).

20.3.–29.4. Parlament Erfurtskeje unije so zeńdźe, hačrunjež so wažne němske kraje kaž Rakuska, Württembergska a Bayerska njewob­dźěla. Wón ma schwalić pruski naćisk wustawy za małoněmski stat, kiž ma so pod wjedni­stwom Pruskeje wutworić. Parlament Erfurt­skeje unije so bjez wuslědka rozeńdźe.

W samsnym lěće přesadźi Rakuska w Olo­mouckej punktuaciji na zeńdźenju zastupje­rjow Pruskeje, Rakuskeje a Ruskeje, zo so ­Pruska wzda swojeje politiki – hegemoniju w Něm­skim zwjazku přesadźić a Rakusku wuzamk­nyć, štož bě diplomatiska poražka za Prusku.

Wšitke towarstwa a zjednoćenstwa staja so w Pruskej pod policajsku kontrolu.

1850
1850

Podawki w Europje

Danska: Berlinski měr zakónči wójnu mjez Pruskej a Danskej, Schleswigsko-Holsteinska wostanje pod danskej krónu.

Francoska: Nowinarska swoboda so wobmjezuje.

1850

1851

Podawki w Serbach

Jan Arnošt Smoler załoži prěnje serbske kni­hi­kup­stwo a nakładnistwo.

Handrij Zejler zakónči libreto opery „Jakub a Kata“.

J. A. Smoler smě na gymnaziju w Budyšinje a na wučerskimaj seminaromaj serbšćinu podawać.

1851
1851

Podawki w Němskej

Sobustawske staty Erfurtskeje unije, kotraž so přez Prusku nawjeduje, nawróća so do Něm­skeho zwjazka.

Schaumburg, Hannover a Oldenburg přistupja Němskemu cłownemu zwjazkej.

1851
1851

Podawki w Serbach

Jan Arnošt Smoler załoži prěnje serbske kni­hi­kup­stwo a nakładnistwo.

Handrij Zejler zakónči libreto opery „Jakub a Kata“.

J. A. Smoler smě na gymnaziju w Budyšinje a na wučerskimaj seminaromaj serbšćinu podawać.

1851
1852

Podawki w Serbach

J. A. Smoler wudawa „Słowjanske lětopisy“ do 1856.

1852
1852

Podawki w Serbach

Francoska: Prezident Bonaparte proklamuje so za kejžora Napoleona III. Kejžorstwo so ­znowa załoži.

1852
1853

Podawki w Němskej

Pruska: Friedrich Wilhelm IV. a Otto von Bismarck, zapósłanc Pruskeje w Němskim zwjazkowym sejmje, staj přećiwo wob­dźěle­nju na koaliciji přećiwo Ruskej w Krimskej wójnje.

1853
1853

Podawki w Europje

Ruska: 1853–1856 wójna přećiwo Osmaniskemu mócnarstwu, Francoskej, Wulkej Britaniskej (Krim­ska wójna)

1853
1854

Podawki w Serbach

Najwjetša skupina serbskich wupućowarjow poda so pod Janom Kilianom do Texasa.

J. A. Smoler přemjenuje „Tydźenske nowiny“ na „Serbske Nowiny“.

Protyka „Předźenak“ počina wuchadźeć.

1854
1854

Podawki w Němskej

Němski zwjazkowy sejm wobzamknje zakaz wšitkich socialistiskich a komunistiskich zhro­madźenstwow.

Bratraj Wilhelm a Jacob Grimm wudataj prěni zwjazk Němskeho słownika.

1854
1855

Podawki w Němskej

Němski zwjazkowy sejm wobzamknje wobró­njenu neutralitu w Krimskej wójnje.

Konkordat mjez Rakuskej a Vatikanom so wujedna. Z nim zesylni so stejišćo katolskeje cyrkwje. Na statnych šulach so nabožinska wučba zawjedźe. Rjadej jezuitow dowola so samostatne šule.

1855
1855

Podawki w Europje

Ruska: Po smjerći Nikolaja I. je Aleksander II. nowy car.

1855
1855

Podawki w Serbach

Na Choćebuskim gymnaziju so znowa fakultatiwna serbska wučba zawjedźe.

1855
1856

Podawki w Europje

China: 1856–1860 Druha opiumowa wójna (Jendźelska, Francoska, USA, Ruska podćisnu sej Chinu jako połkoloniju.)

Paris: Měrowe zrěčenje mjez statami Krimskeje wójny, tež Pruska je přitomna. Za Rusku wobzamknu so wobšěrne wobmjezowanja a wotstupjenja wobsadźenych krajow.

Danska: Započina so politika danizowanja Schleswigsko-Holsteinskeje, wosebje w cyrk­wjach a šulach.

1856
1857

Podawki w Serbach

W Pruskej pomjenuje so Helmut v. Moltke na noweho generalneho staboweho šefa.

1857
1857

Podawki w Europje

Ruska: Car wutwori komisiju, kiž přihotuje wotstronjenje roboćanstwa.

Irska: W New Yorku wutwori so tajna skupina Fenier ze zaměrom, britiske nadknjejstwo w Irskej powalić.

1857
1858

Podawki w Němskej

W Pruskej přewozmje princ Wilhelm I. knjej­stwo. Ze swojej politiku „noweje doby“ wotwo­broći so wot dotalneje reakcionarneje politiki.

1858
1859

Podawki w Serbach

J. A. Smoler pućuje druhi raz do Ruskeje, zo by přećelow za Serbow zdobył a sej wuprosył financy za nakładnistwo a knihownju.

1859
1859

Podawki w Europje

Italska: Wójna z pomocu Francoskeje přećiwo Rakuskej; Lombardiska so wuswobodźi.

Francoska: Kejžor Napoleon III. wujedna z Ru­skej Pariske zrěčenje: Car Aleksander II. za­wjaza so k neutraliće, dyrbjało-li k wójnje mjez Francoskej a Rakuskej přińć.

1859
1860

Podawki w Serbach

K. A. Fiedler załoži w Budyšinje chór Lumir.

K. A. Kocor skomponuje „Wěnc hórskich spě­wow“ H. Zejlerja.

M. Hórnik a J. A. Smoler załožitaj literarny ča­so­pis „Łužičan“.

W Budyšinje a Lubiju předstaji so oratorij „Žně“ K. A. Kocora a H. Zejlerja.

1860
1860

Podawki w Němskej

Mnoho dźěłaćerskich kubłanskich towarstwow so załoži.

Spočatki dźěłarniskeho hibanja

Pola Solnhofena namaka so fosilija archaeop­teryksa.

1860
1861

Podawki w Serbach

K. A. Kocor skomponuje na bibliski tekst ora­torij „Israelowa zrudoba a tróšt“.

Premjera swětneho oratorija „Nalěćo“ K. A. Kocora a H. Zejlerja w Budyšinje.

1861
1861

Podawki w Němskej

Princ Wilhelm I. so na krala Pruskeje krónuje.

W Pruskej přewjedźe so wobšěrna wójskowa reforma, rozšěrjenje a modernizowanje wój­ska, hačrunjež njepřizwoli parlament tutym wudawkam, štož wjedźe k wustawowemu konfliktej do 1866.

Lěwica liberalneje frakcije w pruskim parlamenće wutwori Doprědkarsku stronu (Fortschrittspartei). Jej přisłušeja mj. dr. medicinar Rudolf Virchow, stawiznar Theodor Momsen a předewzaćel Werner von Siemens.

W Frankfurće předstaji Philipp Reis prěni telefon.

Rakuska: Kejžor Franz Joseph I. spožči protestantam runoprawosć z katolikami, tež nastupajo poměr cyrkwje k statej.

Serbiska: Prěnje prócowanja k zjednoćenju Serbiskeje z Chorwatskej a Bosniskej.

1861
1861

Podawki w Europje

Rakuska: Kejžor Franz Joseph I. spožči protestantam runoprawosć z katolikami, tež nastupajo poměr cyrkwje k statej.

Serbiska: Prěnje prócowanja k zjednoćenju Serbiskeje z Chorwatskej a Bosniskej.

Ruska: Wotstronjenje roboćanstwa; z tym dyrbi so zawostatosć Ruskeje přewinyć.

USA: Do 1865 wobydlerska wójna mjez statami sewjera a juha (mj. dr. bój wo wotstronjenje njewólnistwa)

1861
1862

Podawki w Serbach

W Budyšinje předstaji so prěni króć dźiwadło w serbskej rěči.

Prěnjej serbskej wudawaćelskej towarstwje so załožitej – Serbske ewangelsko-lutherske kni­howne towarstwo a Towarstwo swjateju Cyrila a Metoda.

W Mužakowje žada sej wučerska konferenca serbske šulske knihi.

1862
1862

Podawki w Němskej

Po wólbach w Pruskej je Liberalna doprědkar­ska strona (Liberale Fortschrittspartei) najsyl­niša frakcija w pruskim parlamenće.

Pruska wotpokaza próstwu Rakuskeje wo sobustawstwo w Němskim cłownym zwjazku.

Wilhelm I. pomjenuje O. v. Bismarcka na ministerskeho prezidenta, wón je zdobom wonkow­ny minister. Jeho politiski zaměr je, wu­two­rić zjednoćenu Němsku z pruskim mo­narchom a pod pruskej hegemoniju.

Němski botanikar Julius Sachs wuslědźi fotosyntezu přez chlorofyl.

1862
1863

Podawki w Serbach

M. Hórnik zestaja „Čitanku – mały wuběrk z narodneho a nowšeho pismowstwa Hor­njo­łužiskich Serbow“.

M. Hórnik załoži a rediguje „Katolski Posoł“, časopis Towarstwa swjateju Cyrila a Metoda.

1863
1863

Podawki w Němskej

F. Lassalle załoži w Lipsku Powšitkowne něm­ske dźěłaćerske towarstwo
(Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein).

1863
1863

Podawki w Europje

Pólska: Januarski zběžk w ruskim dźělu Pól­skeje přećiwo caristiskemu cuzoknjejstwu. Zaměr je wutworić pólski narodny stat. Francoska, Wulka Britaniska a Rakuska podpěraja hibanje, Pruska pak podpěra Rusku. Zběžk zwrěšći.

1863
1864

Podawki w Serbach

Kito Šwjela přewozmje redaktorstwo delnjoserbskeho tydźenika „Bramborski serbski casnik“; ličba abonentow so w běhu lěta podwoji.

1864
1864

Podawki w Němskej

Němsko-danska wójna: Pruske a rakuske wojerske jednotki wobsadźa Schleswigsku. Z Wien­skim měrom ma Danska Schleswigsku, Holsteinsku a Lauenburg wotstupić.

1864
1864

Podawki w Europje

Pruska: Němsko-danska wójna

Šwicarska: Organizacija Čerwjeny křiž so za­ło­ži. W Genfskej konwenciji podpisa 16 europ­skich statow, kak ma so z wójnskimi jatymi, zranjenymi a chorymi wobchadźeć.

London: Załoženska zhromadźizna I. internacionale, K. Marx wudźěła statut a program.

USA: Přiwisnicy južnych statow zamorduja prezidenta Abrahama Lincolna.

1864
1865

Podawki w Němskej

Napoleon III. připraji Bismarckej njeformalnje neutralitu w padźe wójny mjez Pruskej a Rakuskej.

W Lipsku załožitej Louise Otto-Peters a Auguste Schmidt Powšitkowne němske žónske towarstwo.

Richard Wagner: opera „Tristan und Isolde“, pra­premjera w Mnichowje

1865
1866

Podawki w Serbach

Křesćan Bohuwěr Pful dokónči wobšěrny „Łu­žiski serbski słownik“, sobuawtoraj staj Han­drij Zejler a Michał Hórnik.

1866
1866

Podawki w Němskej

Pruska a Italska tworitej nadběhowy zwjazk přećiwo Rakuskej.

21.6. Pruska wobsadźi Čěsku, to je spočatk Němskeje wójny, w kotrejž wjetšina srjedźnych krajow po boku Rakuskeje wojuje (tež Sakska). Pruska dobudźe bitwu pola Hradca Kralové (Königgrätz).

23.8. Praski měr so wujedna. Hannoverska, Kurhessenska, Nassau, Schleswigska, Holstein­ska a Frankobród n. M. přirjaduja so Pruskej.

Rakuska wuzamknje so z Němskeho zwjazka.

1866
1866

Podawki w Europje

Ruska: Car Aleksander II. změni po atentaće swoju liberalnu nutřkownu politiku.

1866
1867

Podawki w Němskej

Sewjeroněmski zwjazk pod wjednistwom Pru­skeje so wutwori, mj. dr. postaja so jednotne wikowanske a přemysłowe zakonje kaž tež jednotne wójsko. Sakska přistupi zwjazkej, zdźerži pak samostatnosć w nutřkokrajnym rjadowanju.

1867
1867

Podawki w Europje

Ruska předa Alasku za 7,2 mio. US-dolarow na USA.

Ruska wujedna z Japanskej wobšěrniše wikowanske zrěčenje.

USA wobsadźa kupy w Pacifiku a wutworja zepěranišćo wójnskeje mariny.
Rakuska/Wuherska: 18.2. zakónča so jedna­nja mjez Wuherskej a Rakuskej we Wienje. Wu­tworitej so dwaj samostatnej stataj ze zhromadnym monarchom. Dwójnomonarchija wobsteji w zhromadnej wonkownej, zakitowanskej a financnej politice.

1867
1868

Podawki w Serbach

J. Radyserb-Wjela wuwučuje serbšćinu na Budyskim gymnaziju.

Železniska čara Berlin–Zhorjelc so wotewri, sćěhujetej čarje Choćebuz–Großenhain a Lubnjow–Kamjenc: wažne wuměnjenje industrializacije łužiskeho brunicoweho hórnistwa.

Hamtske přemjenowanje němskeho Budissin na Bautzen

1868
1869

Podawki w Serbach

Towarstwo swjateju Cyrila a Metoda wuda protyku „Krajan“.

1869
1869

Podawki w Němskej

Wilhelm Liebknecht a August Bebel załožitaj Socialdemokratisku dźěłaćersku stronu w ­Eisenachu.

1869
1869

Podawki w Europje

Francoska: Napoleon III. reaguje na so zesyl­njacu opoziciju z tym, zo přizwoli parlamentej wjace prawow.

Ruska: Carske wójska wobsadźa uzbekske město Samarkand a podćisnu sej khanat Buchara jako protektorat.

1869
1870

Podawki w Serbach

Stawk 2.000 tekstilnych dźěłaćerjow w Baršću (Forst)

1870
1870

Podawki w Němskej

1870/71 Němsko-francoska wójna; Pruska dobudźe z pomocu južnoněmskich statow nad Francoskej. Francoska ma reparacije na Němsku płaćić a Elsasko-Lothringsku na Němsku wotstupić.

1870
1870

Podawki w Europje

1870/71 Němska: Němsko-francoska wójna

Italska: Italske wójska wobsadźa Rom, po tym zo Francoske wójsko wotćehnje. We wólbach rozsudźi so wjetšina za přirjadowanje dźěla, kiž bě do toho Vatikanskemu statej přisłušał, k Italskej. Z tym zakónči so swětne knjejstwo bamžow. Rom je stolica zjednoćeneje Ital­skeje.

1870
1871

Podawki w Serbach

Spěšne wuwiće industrije we Łužicy, dobywa­nje wuhla, wuwiće škleńčerstwa a tekstilneje industrije. Zdobom so proces pokupjenja ratarskich statokow pospěši, serbscy ratarjo/dźěłaćerjo přeńdu do łužiskeho dźěłaćerstwa, wobchadna rěč mjez nimi njeje wjac serbšćina.

K. A. Kocor skomponowa serbsku operu buffa „Jakub a Kata“ na libreto H. Zejlerja.

H. Zejler: „So zwoni měr“, lyriski cyklus

1871
1871

Podawki w Němskej

18.1. Pruski kral Wilhelm I. krónuje so we Versaillesu na kejžora Němskeho mócnarstwa. Z tym je zjednoćenje Němskeje po pruskim małoněmskim planje „ze železom a kreju“ dokónčene.

16.4. Mócnarski sejm schwali wustawu. Byrgarjo dóstanu wólbne prawo.

10.12. Klětkowy paragraf (Kanzelparagraf) je spočatk Bismarckoweho kulturkampfa přećiwo katolskej cyrkwi.

Lěta 1871–73 mjenuja so załožerske lěta; ­mno­ho bankow, akcijowych towarstwow a pře­dewzaćow so załoži (na př. Drježdźanska banka).

1871
1871

Podawki w Europje

18.3. Francoska: W Parisu wuwołaja lěwicarjo komunu. Pariska komuna je přikład za diktaturu proletariata a twori zakład za radowu republiku. Knježerstwo da, po tym zo bě Paris wopušćiło, město z wójskom wróćo zdobyć. 28.5. so komuna doskónčnje porazy; něhdźe 20.000 mortwych.

1871
1872

Podawki w Serbach

Šleske konsistorstwo přikaza, zo ma so w serb­skich, pólskich a čěskich wosadach w paćerskej wučbje jenož němsce wučić.

Spěwne towarstwo Jednota w Chrósćicach za­łožene. Dalše serbske kulturne towarstwa nastawaja na wsach k wotwobaranju wšo­něm­skich nahladow, kiž šěrja so wosebje přez němske wótčinske a druhe towarstwa.

1872
1872

Podawki w Němskej

Bismarck zakaza rjad jezuitow.

W Berlinje wujednaja wjerchojo třoch konserwatiwnych monarchijow (Němska, Rakusko-Wuherska, Ruska) jednotnu liniju we wonkownej politice.

W Poznanju zakaza so pólšćina jako wuwu­­čo­wanska rěč na šulach.

1872
1872

Podawki w Europje

Francoska: Sobustawam I. internacionale so byrgarske prawa wotrjeknu.

1872
1873

Podawki w Serbach

W Sakskim ludošulskim zakonju postaji so wot­stronjenje cyrkwinskeho dohlada, zdobom wobmjezuje so serbšćina. W hornich lětnikach je we wšitkich předmjetach němčina wuwu­čo­wanska rěč, jenož w nabožinje smě so maćer­na rěč sobu wužiwać (§ 12/4).

Němski etnograf R. Andree wěsći bórzomny kónc Serbow.

J. A. Smoler kupi ležownosć a dom na Law­skich hrjebjach.

Po wobnowjenju Chróšćan Jednoty załoži so rjad muskich chórow [na př.: Róža (1876) w Šunowje, Bratrowstwo (1877) w Róžeńće].

1873
1873

Podawki w Němskej

Z Mejskimi zakonjemi staja so wšitke aktiwity katolskeje cyrkwje pod statny dohlad. Wjacori biskopja a měšnicy so ze zastojnstwa pušća.

1873
1873

Podawki w Europje

Italska: Klóštry w Italskej so rozpušća.

Francoska njeje zwólniwa, zarjadowanje cyrkwinskeho stata do italskeho akceptować.

1873
1874

Podawki w Serbach

Katolska Bjesada w Radworju so załoži. (Bje­sady mjenowachu so wjesne towarstwa.)

1874
1874

Podawki w Němskej

Atentat na Bismarcka je wuraz napjateje at­mos­­fery za čas kulturkampfa.

We wólbach do Mócnarskeho sejma zdobudu sej socialdemokraća wjace městnow. Najsylni­šej stronje pak stej Narodnoliberalna strona (NLP) a Centrum.

1874
1874

Podawki w Europje

Ruska: Reforma we wójsku; zawjedźe so po­wšitkowna wojerska winowatosć.

Danska: Islandskej přizwoli so swójska wustawa.

1874
1875

Podawki w Serbach

Zakaz nałožowanja serbskeje rěče w šulach w pruskim dźělu Hornjeje Łužicy. Wšě serbske wučbnicy so wotstronja.

Serbska studowaca młodźina w Praze a Lipsku wustupuje jako Młodoserbja (J. Bart-Ćišinski, A. Muka, M. Bjedrich, J. Libš, F. Rězak, M. Cyž, O. Kleiber). K skutkam pohonjowaca akademi­ska młodźina jedna pod zaćišćom so zesylnja­ceho pólskeho a čěskeho narodneho hibanja.

A. Muka a J. Bart-Ćišinski zwołataj prěnju studentsku schadźowanku w Chrósćicach.

J. A. Smoler załoži serbsku ćišćernju.

J. Surowin přebywa we Łužicy a nawuknje serbskej rěči.

1875
1875

Podawki w Němskej

27.5. W Gotha zjednoćitej so Powšitkowne němske dźěłaćerske towarstwo (F. Lassalle) a Socialdemokratiska dźěłaćerska strona (A. Bebel) do Socialistiskeje dźěłaćerskeje strony Němskeje (SAP). Gothaski program – program strony – so wobzamknje.

1875
1875

Podawki w Europje

Paris: Z wjetšinu jednoho hłosa wobzamknje Narodna zhromadźizna republikansku wusta­wu. Z tym skonstituowa so formalnje Třeća re­publika. Po nowym wólbnym zakonju móža mužojo wot 21. žiwjenskeho lěta wolić.

Ruska a Japanska wuměnitej teritorije: kupu Sachalin dóstanje Japanska, 18 Kurilskich kupow Ruska.

Osmaniske mócnarstwo je sylnje zadołžene, přizjewi statny bankrot.

1875
1876

Podawki w Serbach

Młodoserbja wudadźa swój kulturno-politiski časopis „Lipa Serbska“.

Bukečanske serbske towarstwo so załoži, po jednym lěće wuhotuje prěni spěwny swjedźeń.

1876
1876

Podawki w Němskej

Hriwna je jednotna měna w cyłym Němskim mócnarstwje.

W Kölnje wupruwuje Nikolaus A. Otto z wu­spěchom swój štyritaktowy motor.

W Berlinje załoži so Mócnarstwowy patentowy hamt.

1876
1876

Podawki w Europje

Bołharska: Zběžki přećiwo osmaniskemu nadknjejstwu, podpěrane wot Ruskeje, turkowske wójsko porazy.

Serbiska, Montenegro: Wuswobodźenska wójna přećiwo osmaniskemu nadknjejstwu

1876
1877

Podawki w Serbach

Budyski šulski radźićel dr. Wilde wobkrući germanizatorisku rólu šulskeho zakonja z lěta 1873.

Marko Smoler je nawoda serbskeje ćišćernje.

Jaroměr Hendrich Imiš załoži Serbski homelitiski (prědarski) seminar za serbskich ewangel­skich teologow w Hodźiju.

J. Bart-Ćišinski: „Nawoženja“ – narodno-epi­ska baseń

Na schadźowance w Kulowje wobzamknje so na namjet A. Muki, hromadźić a rjadować wšu basnisku twórbu H. Zejlerja; zběraja so pjenje­zy za ćišć zhromadźenych spisow H. Zejlerja.

Pod režiju serbskich studentow hraje so w Lej­nje dźiwadło.

1877
1877

Podawki w Europje

Ruska: Carska Ruska připowědźi Osmaniskemu mócnarstwu wójnu.

1877
1878

Podawki w Serbach

Ćišinski wuwije směrdawacy program „narodneho dźiwadła“.

K. A. Fiedler wuda „Towaršny spěwnik za serbski lud“.

1878
1878

Podawki w Němskej

W Berlinje załoži so konserwatiwna Křesćan­sko­socialna strona. Ze swojim antisemitistiskim programom ma Berlinske hibanje někotre wu­spěchi.

11.5. Atentat na kejžora, kejžor so ćežko zrani.

21. 10. Zakoń přećiwo socialistam, wšitke socialdemokratiske a socialistiske aktiwity so zakazaja.

1878
1878

Podawki w Europje

22.5. Rumunska proklamuje swoju njewotwis­nosć wot Osmaniskeho mócnarstwa.

Wulka Britaniska wjedźe wójnu w Afghanistanje.

Berlin: Na Berlinskim kongresu k rozjasnjenju Balkanskeho prašenja wujednawa kancler Bismarck mjez Wulkej Britaniskej, Ruskej, Ra­ku­sko­-Wuherskej a Osmaniskim mócnar­stwom. Přiměr wot St. Stefano so rewiduje. Ruska dóstanje Armensku a Bessarabsku. Rumunska, Bołharska, Serbiska a Montenegro su samostatne. Rakusko-Wuherska wobsadźi Bosnisku a Hercegowinu.

Ruska: Rewolucionarne zběžki, mjez nimi tři atentaty na cara

1878
1879

Podawki w Serbach

Prěni nazymski koncert serbskich chórow

J. Bart-Ćišinski: powědančko „Narodowc a wot­rodźenc“

J. A. Smoler wuda „Kěrluše a spěwy“.

1879
1879

Podawki w Němskej

Němska a Rakusko-Wuherska wujednatej taj­nje Dwojozwjazk, kotryž so přećiwo Ruskej měri.

„Der Sozialdemokrat“ wuńdźe w Londonje.

1879
1880

Podawki w Serbach

J. Bart-Ćišinski: „Na hrodźišću“, drama
Zastupnicy staršeje generacije załoža w Cho­će­buzu delnjoserbski wotrjad Maśicy Serbskeje, burske woršty postajeja zestawu towarstwa. Mato Kosyk zastupuje tu mysle młodoserb­ske­ho hibanja.

W. Schulenburg wuda „Wendische Volkssagen und Gebräuche aus dem Spreewald“.

A. Muka započina wudawać rjad „Zběrka dźi­wadła serbska“ (hač do 1930 wuńdźe 33 ze­šiwkow).

Korla Awgust Jenč: „Pismowstwo a spisowarjo delnjołužiskich Serbow wot 1574–1880“

1880
1880

Podawki w Europje

Francoska: Parlament postaji 14. julij jako na­rodny swjedźeń (dźeń wobsadźenja Bastille 1789) a wozjewi amnestiju za wobdźělnikow Pariskeje komuny.

Socialistiska strona Francoskeje so załoži.

Wulka Britaniska wjedźe wójnu přećiwo Buram w Južnej Africe.

1880
1881

Podawki w Serbach

Časopis „Łužica“, zjednoćeny z „Łužičana“ a „Lipy Serbskeje“, wuchadźa.

Hač na Chrósćicy a Šunow spěwaja wšitke chó­ry němske spěwy, serbska spěwna literatura pobrachuje.

Wulkokublerjo wukonjeja dźeń a wjetši wliw na wobsadźenje ewangelskich farskich městnow.

Michał Hórnik załoži časopis serbskich burow „Serbski hospodar“.

1881
1881

Podawki w Němskej

Zwjazk třoch kejžorow (Dreikaiserbund): Němska, Rakusko-Wuherska a Ruska wujednaja neutralitu w padźe wójny jednoho partnera z třećim statom. Němska a Ruska dowolitej Rakusko-Wuherskej anekciju wobsadźenych kónčin Bosniskeje a Hercegowiny. Tajne zrě­čenje so 1884 wobnowi.

27.10. Při wólbach do Mócnarskeho sejma wostanje Centrum najsylniša frakcija.

1881
1881

Podawki w Europje

Ruska: Car Aleksander II. so zamorduje.

Politiske a socialne napjatosće su zakład za wukročenja ludnosće přećiwo Židam (pogromy).

Francoska podćisnje sej Tunezisku jako protektorat.

1881
1882

Podawki w Serbach

Młodoserbja započinaja wudawać zhroma­dźe­ne spisy H. Zejlerja.

Gustav Kubaš přewozmje redaktorstwo časo­pisa serbskich burow „Serb­ski hospodar“ (mj. dr. namołwja k zhromadnemu škitej pře­ćiwo wulkokublerjam, rozprawja wo burskich towar­stwach).

M. Kosyk: „Pśerada markgroby Gera“, episki spěw

1882
1882

Podawki w Němskej

6.12. We Frankfurće wutwori so Němske kolonialne towarstwo, kotrež žada sylniše wobdźě­lenje Němskeho mócnarstwa na kolonialnej ekspansiji wulkomocow. Zwjazk njese so wosebje wot industrielnych a bankow.

1882
1882

Podawki w Europje

Serbiska: Wot lěta 1878 samostatna wutwori w přezjednosći z Rakusko-Wuherskej krale­stwo pod Milanom I.

Ruska: Pogromowa politika přećiwo Židam so dale wjedźe.

Wulka Britaniska wobsadźi Egyptowsku, hač­runjež steji tuta formalnje pod osmaniskim nadknjejstwom.

1882
1883

Podawki w Serbach

Hendrich Jordan wuda „Delnjoserbsku cytanku“.

K. A. Kocor: oratorij „Podlěćo“, cyklus 23 spě­wow na teksty H. Zejlerja

Maćične wjednistwo změni so na namjet Imiša. M. Hórnik přewozmje předsydstwo, Smoler je čestny předsyda.

Muka namjetuje, zwjazać serbske towarstwa do zwjazka serbskich towarstwow k wzajomnej podpěrje w swojich prócowanjach. K zwjazkej njedóńdźe.

M. Kosyk wupućuje do Ameriki.

Sakska wyšnosć přesadźi A. Muku do Kamjenicy.

1883
1883

Podawki w Němskej

1.1. Prěnje wudaće socialdemokratiskeje nowiny „Die neue Zeit“ wuńdźe. Dla Zakonja přeći­wo socialistam ćišći so tajnje we wukraju.

15.6. Prěni socialny zakoń, Zakoń wo chorobnym zawěsćenju dźěłaćerjow, so přez Mócnarski sejm schwali. Wón předwidźi darmotne lěkowanje a dalepłaćenje mzdy w padźe cho­rosće.

1883
1883

Podawki w Europje

Rumunska přistupi přez tajne zrěčenje k Trojozwjazkej.

Ruska: W Genfje załoža ruscy eksilni rewolucio­narojo marxistisku skupinu Wuswobodźenje dźěła; skupina wudawa rjad „Biblioteka moderneho socializma“ za rusku ludnosć.

Francoska: Tuneziska staji so přez La Marsa­ske zrěčenje pod politisku a financnu kontrolu Francoskeje.

1883
1884

Podawki w Serbach

We Wojerecach załoži so serbske burske towarstwo.

W Budyšinje wuńdźe „Historija serbskeho na­roda“ Wilhelma Bogusławskeho a Michała Hórnika.

J. Bart-Ćišinski: „Kniha sonetow“, prěnja lyriska zběrka

A. Muka započina w ČMS wudawać „Statistiku Serbow“.

1884
1884

Podawki w Němskej

24.4. Bismarck zahaji němsku kolonialnu politiku. Němske mócnarstwo anektuje juhozapadnu Afriku, Togo, Kamerun, Nowu Gineju a Nowobritiski (wot 1885 Bismarckowy) archipel.

9.7. Zakoń wo njezbožowym zawěsćenju za dźěłaćerjow a přistajenych so schwali.

28.10. We wólbach přidobudu socialdemo­kra­ća, hačrunjež wobsteji Zakoń přećiwo socialistam; powjetša swoju frakciju wot 12 na 24 městnow.

15.11. W Berlinje wotewri Bismarck Kongosku konferencu. Kongo stanje so z priwatnym wobsydstwom belgiskeho krala. Napřemoběh wo Afriku so započina.

1884
1884

Podawki w Europje

W Londonje zjednoća so intelektualni do Fabianskeho towarstwa (Fabian Society). Towarstwo je pućrubar a sobuzałožer poz­dźi­šeje Labour party (1900).

Berlin: Kongoska konferenca (hlej Němska)

1884
1885

Podawki w Serbach

Wrócławski konsistorij zakaza serbsku paćer­sku wučbu, 17 ewangelskich duchownych a 87 serbskich wučerjow přesadźi so do Němcow.
Buraj Michał Kokla a Jan Awgust Zoba zastupujetaj Serbow w Sakskim krajnym sejmje.

1885
1885

Podawki w Europje

Wulka Britaniska wjedźe 3. wójnu w Burmje a podćisnje sej Burmu doskónčnje.

Bołharska: Serbisko-bołharska wójna, wojowanja wo nadknjejstwo na Balkanje; rezultat je skrućenje Bołharskeje (zjednoćenje stareje sewjerneje Bołharskeje z Wuchodnej Rumeli­skej k jednotnemu statej).

1885
1886

Podawki w Serbach

K. A. Kocor dokónči oratorij „Nazyma“.

Burske hibanje w Delnjej Łužicy pod kontrolu barona v. Werdecka a druhich ryćerkublerjow

Prěni serbski ćišćany spěwnik K. A. Kocora wuńdźe jako 79. čisło Maćičnych spisow.

1886
1887

Podawki w Němskej

26.4. Zakoń k spěchowanju němskeho bur­stwa w prowincomaj Zapadna Pruska a Poz­nań. Pruska pokupi wobsydstwo zadołženych pólskich zemjanow a předa je němskim sydle­rjam z wotpohladom, pólske zemjanstwo ze­słabić a tak pólske narodne hibanje podusyć.

Ze spisom „Meine Wasserkur“ zahaji farar Sebastian Kneipp hibanje přirodneho hojenja.

1887
1887

Podawki w Europje

Wulka Britaniska: Parlament wotpokaza z wjet­šinu zakoń, kiž ma dźělnu awtonomiju za Irsku přinjesć.

Bołharska: Ruski car reaguje na wotwobro­će­nje bołharskeho krala wot ruskeje politiki z tym, zo da jeho zajeć a wotwjesć. Naslědne, proru­ske knježerstwo pak so powali. Situacija wje­dźe k mjezynarodnej krizy na Balkanje.

1887
1888

Podawki w Serbach

Centralne Towarstwo serbskich burow so w Chró­sćicach załoži. Nimale we wšitkich serbskich cyrkwinskich wjeskach nastanu wot­nožki jako lutowanske towarstwa. Wjetši burja nawjeduja burske hibanje.

J. Bart-Ćišinski: „Formy“, zběrka basni

J. Bart-Ćišinski přesadźi so do Drježdźan.

Pruski kultusowy minister zakaza serbšćinu na gymnaziju w Choćebuzu.

Prěni organizowany stawk w jamje pola Rěpi­šća (Reppist bei Senftenberg)

Biskop Bernert poswjeći cyrkej w Baćonju (samostatna wosada).

1888
1888

Podawki w Němskej

Wilhelm II. přewozmje kejžorstwo.

1888
1889

Podawki w Serbach

J. Bart-Ćišinski: „Přiroda a wutroba“, zběrka basni

K. A. Kocor dokónči z oratorijom „Zyma“ pjeć­dźělnu twórbu „Počasy“.

Wuspěšny koncert w Budyšinje z němskimi a čě­skimi wuměłcami, organizowany wot Bj. Krawca a J. Barta-Ćišinskeho

Šulscy inspektorojo Kamjenskeho wokrjesa žadaja zběhnjenje zakaza wužiwanja serbskeje rěče w šulach.

1889
1889

Podawki w Němskej

Zakoń wo starobnym a inwalidnym zawěsćenju so schwali. Stawki w hórnistwje wo wosom­ho­dźinski dźěłowy dźeń a polěpšenje dźěłowych wuměnjenjow so rozšěrjeja.

1889
1889

Podawki w Europje

Serbiska: Kral Aleksander I. Obrenović wotstroni liberalnu wustawu a knježi awtoritarnje.

Wulka Britaniska wotpokaza namjet Bismarcka, zwjazk z Němskej přećiwo Francoskej wutworić.

1889
1890

Podawki w Serbach

Młodoserbske hibanje w Delnjej Łužicy (woko­ło Bogumiła Šwjele a Mata Rizy). Młodoserbja žadaja sej serbsku rěč na Cho­će­buskim gymnaziju.

Železniski zwisk mjez Budyšinom a Rakecami dozhotowjeny.

1890
1890

Podawki w Němskej

25.1. Mócnarski sejm wotpokaza podlěšenje Zakonja přećiwo socialistam. Wot 30.9. je njepłaćiwy.

20.2. Socialdemokraća docpěja wuspěch při wólbach do Mócnarskeho sejma.

20.3. Bismarck so jako mócnarstwowy kancler pušći.

27.3. Zrěčenje z Ruskej so njepodlěši.

1.5. Na prěnim mejskim swjedźenju w Němskej wobeńdźe so w Drježdźanach zakaz demonstrowanja přez „masowe wuchodźowanje“, na kotrymž so 12.000 wobydlerjow wobdźěli.

12.10. Socialistiska dźěłaćerska strona pře­mje­nuje so po zběhnjenju Zakonja přećiwo socialistam na Socialdemokratisku stronu Něm­ske­je (SPD).

1890
1890

Podawki w Europje

Španiska zawjedźe powšitkowne wólbne prawo.

Wulka Britaniska a Francoska dojednatej so nastupajo kolonije we wuchodnej Africe: Francoska připóznaje zajim Wulkeje Britaniskeje na Sansibar, Francoska dóstanje Madagaskar.

Wulka Britaniska/Němska: W Helgoland­sko­sansibarskim zrěčenju přirjaduje so jen­dźel­ska kupa Helgoland Němskemu mócnarstwu.

1890
1891

Podawki w Serbach

K. A. Kocor: oratorij „So zwoni měr“

A. Muka wuda knihu „Historische und vergleichende Laut- und Formenlehre der niedersorbischen Sprache mit Berücksichtigung der angrenzenden Grenzdialekte und des Obersorbischen“.

J. Bart-Ćišinski: epistola „Moje serbske wu­znaće“

„Pomhaj Bóh“ – časopis za ewangelskich Serbow, załoženy wot Friedricha Selle, fararja w Krjebi, wuńdźe.

1891
1891

Podawki w Němskej

Trojozwjazk mjez Němskej, Rakusko-Wuher­skej a Italskej so podlěši.

Nowina SPD „Vorwärts“ wuchadźa wšědnje, šefredaktor je Wilhelm Liebknecht.

SPD wobzamknje na stronskim zjězdźe w Er­furće marxistisce orientowany program.

1891
1891

Podawki w Europje

Wulka Britaniska a Italska dojednatej so na wuměnu kolonijow we wuchodnej Africe: Eritrea připóznaje so jako italska, Egyptowska jako jendźelska kolonija.

1891
1892

Podawki w Serbach

Mikławš Andricki wuzwoli so jako starši Serbowki; wón wjedźe młodoserbske hibanje dale.

1892
1892

Podawki w Němskej

Alfred H. Fried załoži w Berlinje Němsku mě­rowu towaršnosć zhromadnje z rakuskej pacifistku Berthu von Suttner.

1892
1892

Podawki w Europje

2.5. Pólska: Wulki stawk we Łódźi – ruskim dźělu Pólskeje – započina so z něhdźe 60.000 wobdźělnikami. Stawk ruske wójsko porazy.

Italska: Italska socialistiska strona so załoži.

Ruska a Francoska wujednatej tajnu wojersku konwenciju, kotraž ma krajomaj zaručić škit přećiwo Trojozwjazkej (Němske mócnarstwo, Rakusko-Wuherska, Italska).

1892
1893

Podawki w Serbach

Serbske towarstwo Palma w Chwaćicach so załoži.

Po Bórkowskim koncerće załoži so na iniciatiwu B. Šwjele delnjołužiska schadźowanka.

Delnjoserbscy Młodoserbja wudawaja basnje M. Kosyka.

Mjez B. Šwjelu a A. Černym wuwije so wuske přećelstwo.

Bjarnat Krawc stwori smyčkowy kwartet e-mol op. 4.

Jurij Winger: „Hronow“, historiske powědančko

1893
1893

Podawki w Němskej

W Berlinje załoži so Zwjazk ratarjow. Hłowni iniciatorojo su wulkoburja, kiž čuja so wohro­ženi přez politiku knježerstwa nastupajo ratar­stwo kaž tež zniženje dowožowanskich cłow za žiwidła.

Při wólbach do Mócnarskeho sejma při­do­bu­dźe SPD na hłosach (wot 19,8 na 23,3 %).

1893
1893

Podawki w Europje

Rumunska: Socialdemokratiska dźěłaćerska strona so załoži.

Pólska: Socialdemokratiska strona kralestwa Pólskeje a Litawskeje so załoži, sobuzało­ži­ćel­ka je Rosa Luxemburg.

1893
1894

Podawki w Serbach

Korla Awgust Kocor: „Serbski rekwiem“, oratorij na bibliski tekst

Bjarnat Krawc: „Ze serbskeje zemje“, suita za orchester w pjeć dźělach; w swojim tworjenju pokročuje po přikładźe narodnych šulow.

1894
1894

Podawki w Němskej

Přez wikowanske zrěčenje pyta Němska zbli­že­nje k Ruskej.

W Poznanju załoži so antipólske towarstwo „Deutscher Ostmarkenverein“, kiž prócuje so wo zesylnjenje němcowstwa w pruskich wuchodnych prowincach.

1894
1894

Podawki w Europje

Wulka Britaniska: Po zwrěšćenju znowa před­połoženeho zakonja wo dźělnej awtonomiji Irskeje wotstupi před parlamentom premier­minister William Gladstone.

Japanska/China: Wójna wo Koreju

1894
1895

Podawki w Serbach

50 lět po prěnim serbskim spěwarskim swje­dźenju w Budyšinje diriguje K. A. Kocor po­sledni króć serbski koncert.

Radworske spěwne towarstwo Meja wuhotuje swój prěni koncert.

1895
1895

Podawki w Němskej

Wilhelm Conrad Röntgen wuslědźi we Würzburgu pozdźišo po nim pomjenowane röntgenowe pruhi.

1895
1895

Podawki w Europje

30.9. Osmaniske mócnarstwo: Masaker na armenskej ludnosći

17.10. Europske wulkomocy namołwjeja sultana Abdula Hamida II. dla so wospjetowacych masakrow na armenskej ludnosći k reformam. Potwjerdźa žadanje z tym, zo sćelu wójnsku flotu do mórskeje wužiny.

1895
1896

Podawki w Serbach

K. A. Kocor: spěwohra „Wodźan“

W Budyšinje załoži so kartel dźěłarnistwow.

Wulki stawk Choćebuskich sukelnikow

Serb­ska ludowědna wustajeńca w Drjež­dźa­nach

1896
1896

Podawki w Němskej

W Sakskej zawjedźe so trojoklasowe wólbne prawo po pruskim přikładźe.

1896
1897

Podawki w Serbach

A. Muka połoži zakładny kamjeń za Serbski dom.

J. Bart-Ćišinski: „Serbske zynki“, zběrka basni

Adolf Černý wozjewja w ČMS (1890–1897) zběrku bajow a bajkow „Mytiske bytosće Łužiskich Serbow“.

1897
1897

Podawki w Němskej

Plany za wutwar němskeje floty měrja so pře­ći­wo Wulkej Britaniskej.

Carl Peters wotsadźi so jako mócnarstwowy komisar za Wuchodnu Afriku dla hrózbnosćow přećiwo afriskej ludnosći.

Němski zwjazk Carity załoži so w Kölnje jako pomocna organizacija katolskeje cyrkwje.

Krupp a mašinotwarski zawod w Augsburgu twarja z Rudolfom Dieselom prěni dieselowy motor.

1897
1897

Podawki w Europje

Šwicarska: 1. cionistiski swětowy kongres w Baselu, Theodor Herzl wuzwoli so jako prezident organizacije; zaměr je wutworjenje samostatneho stata Israela.

1897
1898

Podawki w Serbach

Arnošt Bart (małobur a korčmar) z Brězynki wozjewi we „Łužicy“ program za reorganizowanje serbskeho narodneho hibanja (chce mocy přećiwo pokupjenju serbskich burskich statokow a přećiwo germanizaciji zjednoćić).

1898
1898

Podawki w Němskej

Statny sekretar za wonkowne Bernhard v. Bülow žada z imperialistiskimi planami „městno při słóncu“ za Němsku. Mócnarski sejm přihło­suje planam Alfreda v. Tirpitza, statneho sekretara Mócnarskeho marinoweho hamta, k roz­šěrjenju němskeje wójnskeje floty. Na­­přemobrónjenje z Wulkej Britaniskej so za­po­či­na.

SPD je po Centrumje najsylniša frakcija po wól­bach do Mócnarskeho sejma.

Wilhelm II. a direktor Němskeje banki Georg v. Siemens jednataj w Osmaniskim mócnar­stwje wo twarje Bagdadskeje železnicy. To je spočatk noweje ekspansiskeje politiki Němskeje w Bliskim wuchodźe.

1898
1898

Podawki w Europje

Ruska: 1. stronski zjězd Socialdemokratiskeje dźěłaćerskeje strony

Španiska/USA: W Pariskim zrěčenju wotstupi Španiska USA Kubu, Philippiny, Puerto Rico a Guam.

1898
1899

Podawki w Serbach

A. Bart namjetuje, poćahujo so na namjet A. Muki, serbske towarstwa zjednoćić do zwjazka serbskich towarstwow. Namjet znowa zwrěšći přez wotpokazanje ze stron Maćicy Serbskeje.

Jurij Pilk: „Dwajatřiceći narodnych hłosow“, zběrka za muske chóry

Bjarnata Krawcowa kompozicija „Ze serbskich honow“ op. 6 za klawěr wuńdźe w nakład­ni­stwje Alwin Huhle w Drježdźanach.

1899
1899

Podawki w Němskej

Eduard Bernstein, socialdemokratiski teoretikar, žada we swojej knize „Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie“ rewiziju teorije Karla Marxa.

Firma Friedrich Bayer & Co. přinjese aspirin na wiki.

1899
1899

Podawki w Europje

Wulka Britaniska: Wójna přećiwo republikam Burow; republiki stanu so z britiskej koloniju.

Den Haag: 1. měrowa konferenca; załoži so Haagske změrcowske sudnistwo z nadawkom, mjezynarodne rozkory wujednać a sudźić (mj. dr. zakaz wužiwanja jědojtych maćiznow we wójnje).

1899
1900

Podawki w Serbach

Kónc 19. lětstotka rozrostu jara spěšnje wuhlowe jamy, wosebje w srjedźnej a Delnjej Łužicy, wsy a burske statoki so pokupja, wobydlerjo ćahnu do nastawacych městow. Industrija přićahuje němskich dźěłaćerjow. Zwjetša su po jednej generaciji serbske swójby přeněm­čene.

J. Bart-Ćišinski: „Krej a kraj“, zběrka basni

Jakub Lorenc-Zalěski: „Serbscy rjekowje“, historiske powědančko

Koło serbskich spisowaćelow pod Mikławšom Andrickim so załoži.

Hamtske ludličenje w Němskej wuda, zo bydli něhdźe 10.000 Serbow zwonka Łužicy. Rezultat rosćaceje powołanskeje mobility (Berlin 847, Sakska bjez HŁ 4.147, Westfalska 2.687, Poryn­ska 1621, industrijowy rewěr Dortmund 1.368, Recklinghausen-Essen 1.400)    

1900
1900

Podawki w Němskej

Byrgarski zakonik (BGB) nabudźe płaćiwosć.

Wilhelm II. žada wot němskich wojakow, zo maja bokserski zběžk w Chinje dospołnje po­razyć a nikoho ani njezajeć („Hunnenrede“).

Mócnarski sejm schwali druhi flotowy zakoń. Němska flota so podwoji.

We Friedrichshafenje startuje Ferdinand von Zeppelin prěni lět ze swojej powětrowej łódźu.

Bakteriologa Karl Landsteiner namaka krejne skupiny čłowjeka.

1900
1900

Podawki w Europje

China: Bokserski zběžk – narodno-rewolucionarne hibanje přećiwo europskemu, sewjeroameriskemu a japanskemu imperializmej wje­dźe k wójnje mjez Chinu a aliancu z wosom statow. Wójna skónči 1901 z poraženjom Chi­njanow.

Rakusko-Wuherska: Čěski politikar Tomáš Masaryk załoži w Praze Čěsku ludowu stronu, kotraž wojuje wo awtonomny stat.

1900
1901

Podawki w Serbach

Arnošt Muka započina wudawać rjad „Serbska ludowa kniharnja“ (hač do zastajenja 1937 wuńdźe 40 zwjazkow).

1901
1901

Podawki w Němskej

Jednanja z Wulkej Britaniskej so poćežuja dla sylneho wobrónjenja floty a skónčnje cyle zwrěšća.

Mócnarski sejm přiwozmje Zakoń wo zawě­sće­nju wójnskich inwalidow.

Z wulkej wjetšinu přihłosuje Mócnarski sejm zawjedźenju dietow za zapósłancow.

W zwisku z germanizaciskej politiku wuda pru­ske nutřkowne ministerstwo směrnicy za pře­němčenje pólskich mjenow.

W Stockholmje přepodadźa so prěni raz Nobelowe myta. Wuznamjenjenje za fyziku přepoda so němskemu fyzikarjej Conradej Röntgenej.

W Berlinje wotewri so Pergamonski muzej.

1901
1901

Podawki w Europje

Wulka Britaniska: Ze smjerću kralowny Vikto­rije zakónči so Viktorianska doba.

Italska: Doba wobšěrnych reformow w kraju so zahaji a traje do 1914.

Francoska: Asociaciski zakoń wobzamknjeny, kiž wobmjezuje wliw katolskeje cyrkwje w šulach.

Norwegska zawjedźe jako prěni stat wólbne prawo žonow na komunalnej runinje.

Wulka Britaniska/USA: Po zrěčenju Hay’a a Pauncefotea (Hay-Pauncefote-Vertrag) ma USA sama prawo na twar Panamaskeho ka­nala.

1901
1902

Podawki w Serbach

Katolski wučerski seminar přećehnje do nowo­twara na Flincowej.

Jan Radyserb-Wjela: zběrka „Přisłowa a při­słow­ne hrónčka a wusłowa Hornjołužiskich Serbow“

1902
1902

Podawki w Němskej

W Němskim sejmje žada SPD-zapósłanc Fritz Zubeil zawěsćenje dźěłaćerjow w padźe bjez­dźěłnosće.

W Berlinje protestuje 8.000 přiwisnikow Zwjaz­ka ratarjow přećiwo cłownej politice knježer­stwa a žada sej wyše cła.

1902
1902

Podawki w Europje

Němska/Rakusko-Wuher­ska/Italska: Trojo­zwjazk so wobnowi

1902
1903

Podawki w Serbach

J. Bart-Ćišinski wróći so do Łužicy a dźe dočas­nje na wuměnk. Młodoserbske hibanje spleće so z burskim hibanjom.

Załoženje Wjesneho wólbneho towarstwa w Bu­dyšinje, předsyda je M. Kokla; dowěrnicy towarstwa skutkuja w cyłym sakskim dźělu Łužicy.

1903
1903

Podawki w Němskej

Najwyše zarjadnistwo wójska žada sej wutwo­rjenje wysokeje šule za wojersku techniku.

Při wólbach do Němskeho sejma stej Centrum (100 městnow) a SPD (81 městnow – přirost wo 25) najsylnišej frakciji.

13. 9. Na stronskim zjězdźe SPD w Drježdźa­nach wotpokaza so wot wjetšiny rewizionizm Eduarda Bernsteina.

W Pruskej dobudu konserwatiwni wólby do krajneho sejma. Dla trojoklasoweho wólbneho prawa njedósta SPD městno w parlamenće, hačrunjež ma 19 % hłosow.

Wulki stawk tkalcow w Crimmitschauwje. Woni wojuja wo zwyšenje mzdy a dźesaćhodźinski dźěłowy dźeń.

1903
1903

Podawki w Europje

Ruska: W pogromach přećiwo Židam w Kiši­njowje a Częstochowje (1902) morja a zranja so někotre dźesatki Židow.

Serbiska: Serbiscy oficěrojo zamorduja krala Aleksandra I. a jeho swójbu.

Ruska: Socialdemokratiska dźěłaćerska strona dźěli so na jeje eksilnym kongresu w Londonje do bolšewikow a menšewikow.

1903
1904

Podawki w Serbach

Serbski dom so w Budyšinje swjatočnje wotewri. W nim su zaměstnjene mj. dr. ćišćernja, nakładnistwo, knihikupstwo, Maćična biblioteka z archiwom a muzej. Serbski dom stanje so ze serbskim kulturnym srjedźišćom.

J. Bart-Ćišinski: „Z křidłom worjołskim“ a „Z ju­­skom wótčinskim“, zběrce basni

1904
1904

Podawki w Němskej

16.4. R. Luxemburg zasudźi so k třom měsa­cam jastwa dla „zranjenja zastojnika“.

Mócnarski zwjazk (Reichsverband) přećiwo socialdemokratiji so wutwori (němscy konserwatiwni, swobodno-konserwatiwni, nacionalno-liberalni).

Na 1. stronskim zjězdźe SPD w Pruskej žada so wotstronjenje trojoklasoweho wólbneho prawa.

1904
1904

Podawki w Europje

Ruska/Japanska wójna wo Koreju a Mandźu­risku – prěnje wuznamne dobyće jedneje azi­skeje mocy nad europskej wulkomocu

Wulka Britaniska/Francoska: Zwjazkarske zrěčenje „Entente cordiale“. W nim dorozumitej so stataj wo jeju wliwje w Sewjernej Africe a Aziji.

1904
1905

Podawki w Serbach

Strategija sakskeho kultusoweho ministra Richar­da von Schliebena k serbskemu šulstwu je, přeco mje­nje serbskich wučerjow wukubłać.

J. Bart-Ćišinski: „Wysk a stysk“, zběrka basni

1905
1905

Podawki w Němskej

W kolonialnej wójnje w Němskej juhozapadnej Africe su bitwy přećiwo Hottentotam wosebje surowe.

31.3. Prěnja kriza w Marokku so započina ze zapućowanjom Wilhelma II. do Tangera; dźe wo riwalitu mjez Němskej a Francoskej, wo hospodarski wliw w Marokku.

1.4. Mócnarski sejm wobzamknje powjetšenje wójska na 500.000 wojakow w běhu štyrjoch lět.

17.9. Na stronskim zjězdźe SPD w Jenje žada sej jeje předsyda August Bebel, zo ma so generalny stawk jako politiski srědk legitimować.

26.12. Schlieffenowy plan – strategiski plan za postupowanje přećiwo Francoskej a Ruskej we wójnje je hotowy. Z tutym strategiskim planom dźe Němska do Prěnjeje swětoweje wójny.

1905
1905

Podawki w Europje

Ruska: Měrliwa demonstracija 150.000 dźě­ła­ćerjow w Petersburgu; žadaja so mj. dr. čło­wje­ske prawa, wólbne prawo, zakonjedawski parlament, wosomhodźinski dźěłowy dźeń. Wój­sko porazy demonstraciju, 200 mortwych. Stawki so na to po cyłym kraju rozšěrja. To je započatk byrgarsko-demokratiskeje rewolucije. Car připo­wědźi z taktiskich přičin w „Oktoberskim manife­sće“ spjelnjenje někotrych žadanjow.

W pogromach přećiwo Židam zemrěje něhdźe 1.000 Židow.

Finska zdobudźe sej znowa njewotwisnosć wot Ruskeje.

Norwegska so zesamostatni (do toho unija ze Šwedskej).

Francoska/Němska: 1. marokkoska kriza. Francoska přesadźi z pomocu Jendźelskeje, Ruskeje a Italskeje nadknjejstwowu poziciju w Marokku.

1905
1906

Podawki w Serbach

J. Bart-Ćišinski: „Za ćichim“, zběrka basni

B. Šwjela zhotowi „Lehrbuch der niederwen­dischen Sprache. Grammatik“.

Franc Kral załoži dźěćacej časopisaj „Raj“ (katolski) a „Zahrodka“ (ewangelski).

1906
1906

Podawki w Němskej

17.1. Masowy zběžk w Hamburgu, 80.000 dźěłaćerjow protestuje přećiwo wobstejacemu wólbnemu prawu.

13.12. Mócnarski kancler v. Bülow rozpušći Mócnarski sejm, dokelž tutón njeje přidatnym financam za Němsku juhozapadnu Afriku přihłosował.

1906
1906

Podawki w Europje

Ruska: Car rozpušći Dumu (ruski parlament), Lew Trockij do Sibirskeje wuhnaty.

Rumunska: Zběžki přećiwo knježkam po cyłym kraju so pobija, něhdźe 11.000 mortwych.

1906
1907

Podawki w Serbach

Prěni masowy stawk hórnikow 21 łužiskich bru­nicowych jamow; hórnicy žadaja polěpšenje socialnych wuměnjenjow. Hibanje małych a srě­nich burow w holanskich wjeskach pře­ći­wo předprawam kublerjow.

J. Słodeńk załoži w Pančicach spěwne towar­stwo Lipu Serbsku.    

1907
1907

Podawki w Němskej

1.1. Kancler von Bülow rěči wo „politice swobodneje ruki“. Njewobličomnosć němskeje wonkowneje politiki wjedźe do mjezynarodneje izolacije.

25. 1. We wólbach do Mócnarskeho sejma zhubi SPD hłosy. Centrum skrući swoju poziciju.

1907
1907

Podawki w Europje

Den Haag: 2. mjezynarodna měrowa konferenca. Imperialne wulkomocy so spjećuja brónje­nje wob­mjezować a změrcowske sudnistwo připóznać.

Italska/Rakusko-Wuherska/Němska: Trojo­zwjazk so tajnje do 1914 podlěši.

1907
1908

Podawki w Serbach

J. Bart-Ćišinski: „Serbske wobrazki“, zběrka basni

M. Nawka přewozmje w Radworju spěwne
towarstwo Meja.

Šulski radźićel Bach wjedźe šulsku politiku w Budyskim hamtskim hejtmanstwje ze zaměrom, „serbsku rěč za něhdźe 15 lět ze šule wutłóčić“.

1908
1908

Podawki w Němskej

Na demonstracijach w Berlinje žada so wjetši­nowe wólbne prawo a wotstronjenje trojoklasoweho wólbneho prawa.

Socialdemokraća dobudu we wólbach w Pru­skej a zaćahnu do parlamenta.

1908
1908

Podawki w Europje

Rakusko-Wuherska anektuje Bosnisku a Hercegowinu.

Portugalska: Republikanojo zamorduja diktatorisce knježaceho krala Karla I. w Lissabonje.

Bołharska: Kral Ferdinand wuwoła njewotwis­nosć Bołharskeho kralestwa wot Osmaniskeho mócnarstwa.

1908
1909

Podawki w Serbach

Sakske knježerstwo wotstroni serbsku wučbu jako obligatoriski předmjet. Šula ma dźěćom serbskich staršich jenož čitanje a wuknjenje bibliskich tekstow skićić.

Paul Keller, šleski spisowaćel, rysuje z triwial­ny­mi srědkami Serbow jako lud niskeje kultury w „Die alte Krone – ein Roman aus dem Wendenland“.

A. Bart stupi na čoło serbskeho burskeho hi­banja.

1909
1909

Podawki w Němskej

Mjez Rakusko-Wuherskej a Osmaniskim mócnarstwom wujedna so zrěčenje, kotrež anekciju Bosniskeje a Hercegowiny 1908 přez Rakusko-Wuhersku připóznawa. Bernhard v. Bülow rěči w tutym zwisku wo „swěrje Nibelungow“ němskeho knježerstwa k Rakusko-Wuherskej.

Von Köster, předsyda Zwjazka němskeje floty, žada pospěšenje při wutwaru wójnskeje floty.

W Sakskej zasadźi so prěni raz wójsko přećiwo stawkowacym dźěłaćerjam w Mannsfeldźe.

1909
1909

Podawki w Europje

Ruska/Italska wujednatej tajne zrěčenje wo zhromadnym dźěle na Balkanje.

1909
1910

Podawki w Serbach

1910–1912 Wobšěrne protestne akcije přećiwo šulskej po­litice w Hornjej Łužicy

apryl 1910: Na prěnjej ludowej zhromadźiznje, zwołanej přez Wjesne wólbne towarstwo do Wjelkowa, so 300 ludźi wobdźěli. Zhromadźi­zna wupraji so přećiwo Bachowej šulskej politice.

A. Bart je iniciator protestneho hibanja, žada w sakskim kultusowym ministerstwje zakon­ske rjadowanje serbskeje wučby.

Jan Skala: prěnje patriotiske basnje

1910
1910

Podawki w Němskej

Liberalne strony zwjazaja so w Berlinje do Do­prědkarskeje ludoweje strony.

Dźěłaćerski stawk w Berlinje-Moabid eska­lě­ruje. Krawne bitwy mjez dźěłaćerjemi a wój­skom

1910
1910

Podawki w Europje

Portugalska republika so wuwoła.

Japanska anektěruje Koreju.

Kopenhagen: Mjezynarodna socialistiska konferenca žonow; na namjet Clary Zetkin zawje­dźe so dźeń žonow.

1910
1911

Podawki w Serbach

Arnošt Bart wuzwoli so do Sakskeho krajneho sejma na městno zemrěteho Jana A. Zoby.

Arnošta Mukowy „Słownik dolnoserbskeje rěcy a jeje narěcow“ wudawa so w Pětrohrodźe a doćišći so 1928 w Praze.

Towarstwowe hibanje rozšěri so na prusku Hor­nju a Delnju Łužicu (Łaz – towarstwo ­„Han­drij Zejler“, Wulke Zdźary – serbske towar­stwo).

W sakskej a pruskej Hornjej Łužicy wotmě so w tutym lěće 65 zeńdźenjow towarstwow z pře­co něhdźe 400–500 ludźimi.

1911
1911

Podawki w Němskej

30. 3. Mócnarski kancler wupraji so w Mócnarskim sejmje přećiwo planej britiskeho wonkowneho ministra wobmjezować brónjenje.

1.7. Z prezencu němskeje kanonoweje łódźe „Panther“ w marokkoskim přistawje Agadir signalizuje Němska napřećo Francoskej swoje naroki na Marokko (2. marokkoska kriza).

1911
1911

Podawki w Europje

Monaco dóstanje wustawu a je konstitucionelna monarchija.

Portugalska: Z tym zo sej wustawu da, stanje so Portugalska ze 4. republiku w Europje.

Italska připowědźi Osmaniskemu mócnarstwu wójnu.

1911
1912

Podawki w Serbach

Arnošt Bart žada sej w krajnym sejmje runo­praw­osć serbskeje rěče w šulach a w zjaw­nosći. Sejm Bartowe žadanja wotpokaza, tež SPD-frakcija.
13.10. Prěnja załoženska zhromadźizna ­zwjaz­ka serbskich towarstwow Domowiny we Wojerecach; předsydstwo tworja Arnošt Bart, Bo­gumił Šwjela, Franc Kral, Jurij Słodeńk a Jan Haješ. Po wustawkach přiwozmu so do Domowiny jenož towarstwa, nic jednot­liwe wosoby; jednotliwe towarstwa wobchowaja w dalokej měrje swoju samostatnosć.

Prěnja serbska opereta „Smjertnica“ J. Pilka a J. Radyserba-Wjele předstaji so w Budy­šinje.

1912
1912

Podawki w Němskej

We wólbach do Mócnarskeho sejma je SPD ze 110 mandatami najsylniša frakcija.

28.1. Militariska organizacija Němske woborne towarstwo (Deutscher Wehrverein) so załoži ze zaměrom, za zwyšenje wobrónjenja wójska wabić.

Mócnarski sejm schwali nowelu wo zwyšenju wudawkow za wójnsku flotu (do 1920 maja so 41 bitwowych łódźow a 60 křižakow twarić).

1912
1912

Podawki w Europje

Marokko/Francoska: Z Féskim zrěčenjom (Vertrag von Fés) je Marokko francoska kolonija.

Ruska: Prěnje čisło „Prawdy“ wuńdźe.
Balkan: 1. balkanska wójna.

Balkanski zwjazk: Bołharska, Serbiska, Montenegro a Grjekska přećiwo Osmaniskemu mócnarstwu na rusku initiatiwu. Ruska ma zajim, zo so europske dźěle Osmaniskeho mócnar­stwa na balkanske kraje rozdźěla, zo by móhła swój wliw při Bosporusu powjetšić.

Osmaniske mócnarstwo zhubi nimale wšitke europske wobsydstwa.

1912
1913

Podawki w Serbach

Domowina so 9. februara dozałoži. Něhdźe po­łojca towarstwow zastupi najprjedy do Domowiny.

W Rakecach wotměje so němski spěwarski swje­dźeń pod motom „Im Liede stark, deutsch bis ins Mark“.

Lipa Serbska přeprosy na swjedźeń serbskich towarstwow do Pančic składnostnje poswje­ćenja swojeje chorhoje, 35 towarstwow so wobdźěli.

Franc Kral napisa prěnju přiručku „Naše dźi­wadło“ jako nawod za dźiwadłowe skupiny.

Dźiwadłowe skupiny towarstwow hraja naroč­ne hry (Barta-Ćišinskeho „Na hrodźišću“, Jira­sekoweho „Gera“, Gogoloweho „Rewizora“, Molieroweho „Skupeho“).    

1913
1913

Podawki w Němskej

Mócnarski sejm schwali wobornu předłohu wo postupnym wobšěrnym rozšěrjenju wójska. Jenož SPD, pólscy a elsascy zapósłancy přeći­wo tomu hłosuja.

1913
1913

Podawki w Europje

Balkan: 2. balkanska wójna: Serbiska, Grjek­ska, Rumunska přećiwo Bołharskej wo rozdźě­lenje dobyteho teritorija z 1. wójny. Balkanskej wójnje žadatej sej nimale 400.000 wojakow.

1913
1914

Podawki w Serbach

1914–1918 Prěnja swětowa wójna přinjese socialnu nuzu a lemi towarstwowe žiwjenje, mnozy wostanu na bitwišćach.

„Serbske Nowiny“ staja so pod kruty dohlad. A. Bart winuje so panslawistiskeje propa­gandy.

1914
1914

Podawki w Němskej

„Kölnske nowiny“ wumjetuja Ruskej wójnske přihoty přećiwo Němskej. Artikl, kiž je wobstatk antiruskeje nowinarskeje kampanje, ­wu­budźi mjezynarodne rozbudźenje.

11.5. Karl Liebknecht warnuje w Mócnarskim sejmje před mjezynarodnym napřemobró­nje­njom.

28.6. W Sarajewje zamorduje so princ Ferdi­nand.

5.7. W memorandumje Rakusko-Wuherskeje žada tuta rozbiće Serbiskeje. Němske knježer­stwo připraji bjez wobmyslenja pomoc při akcijach přećiwo Serbiskej (blankošek).

23.7. Rakusko-Wuherska staji Serbiskej ultimatum, kiž wot wšeho spočatka njeje spjelnjomny a připowědźi tydźeń na to Serbiskej wójnu.

31.7. Němske mócnarstwo staji ultimata na Rusku a Francosku. Wot Ruskeje žada so, zo přihoty na wójnu přećiwo Rakusko-Wuherskej zastaji, wot Francoskeje neutralitu w padźe němsko-ruskeje wójny.

1.8. Němske mócnarstwo připowědźi Ruskej a dwaj dnjej na to Francoskej wójnu (Schlieffenowy plan). Bjez připowědźenja wójny za­ćeh­nje němske wójsko do neutralneho Luxemburga a 4.8. do Belgiskeje.

4.8. Socialdemokratiska frakcija schwali w Móc­­narskim sejmje wójnske kredity.

4.8. Wulka Britaniska připowědźi Němskej wójnu.

31.8. Po poražce we Wuchodnej Pruskej do­bu­dźe 8. armeja pola Tannenberga nad 2. ruskej armeju.

18.11. Po Flandernskej ofensiwje, w kotrejž 100.000 němskich wojakow zahinje, započina so dołhotrajaca zakopowa wójna na zapadnej fronće.

1914
1914

Podawki w Europje

Serbiska: Rakuski princ Franz Ferdinand w Sarajewje zamordowany.

Spočatk Prěnjeje swětoweje wójny (hlej tabulka „Podawki w Němskej“)

1914
1915

Podawki w Němskej

Němska připowědźi Wulkej Britaniskej nje­wob­­mjezowanu wójnu z podnurjakami.

8.3. Rakusko-Wuherska wupraji so přezjedna Trentino wotstupić, jeli Italska neutralna wostanje.

1.4. W Němskej je 812.000 jatych (mjez nimi 509.000 Rusow a 242.000 Francozow).
14.4. Prěnje čisło „Die Internationale“ wuńdźe;  wudawaćelej staj Franz Mehring a Rosa ­Lu­­xemburg.

22.4. Němske wójsko zasadźi pola Yperna (Bel­giska) prěni króć jědojty płun na fronće.
7.5. Němski podnurjak podnuri jendźelsku pa­sažěrsku łódź „Lusitania“ (1.198 mortwych). Po energiskim protesće ameriskeho knježer­stwa Němska wójnu z podnurjakami nachwil­nje wobmjezuje.

23.5. Italska zastupi na stronje Ententy do wójny.

24.8. We Waršawje wutwori so němski generalny guwernement za rjadowanje we wot něm­skich wojerskich jednotkow wobsadźe­neho pólskeho teritorija.

6.9. Rakusko-Wuherska a Němske mócnar­stwo wutworitej z Bołharskej zwjazk, kotremuž so Osmaniske mócnarstwo přizamknje.

6.10. Balkanska wójnska wuprawa „srjedźnych mocow“ zapo

1915
1915

Podawki w Europje

1.3. Wulka Britaniska rozšěri wikowanski embargo přećiwo srjedźnym mocam na wšitke neutralne staty.

Osmaniska: Masaker na 25.000 Armenčanach w Kemachskej žłobinje. Jemu sćěhuje wutu­pje­nje křesćanskeje armenskeje ludnosće w Osmaniskim mócnarstwje z jednym milionom woporow.

Šwicarska: Mjezynarodny kongres socialistow

1915
1916

Podawki w Serbach

Schadźowanka w Njebjelčicach. Hraje so Józefa Nowakowa hra „Posledni kral“.

1916
1916

Podawki w Němskej

8.2. Němska zesylni wójnu z podnurjakami.
februar–december: Bitwa pola Verduna (800.000 mortwych)

28.6. Karl Liebknecht zasudźi so k jastwu na dwaj a poł lěta, dokelž je antiwójnske demonstracije organizował.

2.12. Mócnarski sejm zawjedźe winowatostnu dźěłowu słužbu za wšitkich muskich mjez 17tym a 60tym žiwjenskim lětom. Žiwjenske połoženje dźěłaćerjow so sylnje pohubjeńši („kulirěpowa zyma“).

1916
1916

Podawki w Europje

Šwicarska: Antiwójnska konferenca socialistow w Kientalu

Irska: Pospyt zběžka wo wuswobodźenje wot Wulkeje Britaniskeje

1916
1917

Podawki w Němskej

Rakuski kejžor Karl I. wjedźe tajne měrowe jednanja z Francoskej.

1.2. Kejžor Wilhelm II. wozjewi njewobmje­zo­wanu wójnu z podnurjakami. USA skónči diplo­matiske poćahi z Němskej.

Na wuchodnej fronće přińdźe k zbratřenjam mjez wojakami.

Stawki dźěłaćerjow w municijowych zawodach w Berlinje.

W Gotha załoži so Njewotwisna socialdemokratiska strona (USPD).

19.7. Mócnarski sejm hłosuje za měr bjez anekcijow. 

2.8. We Wilhelmshavenje so zběžk matrozow a tepjerjow wójnskich łódźow z namocu po­dusy.

15.–18.8. Pod wjednistwom USPD wotměja so wjetše stawki we wobwodźe Halle–Merseburg.

18.10. Konrad Adenauer je wyši měšćanosta w Kölnje.

1917
1917

Podawki w Europje

Ruska: Februarska rewolucija. Ze zajećom cara Nikolaja II. zakónči so 300lětne carske knjej­stwo roda Romanowskich.

Lenin wozjewi aprylske tezy, kiž wobsahuja nadawki rewolucije.

Francoska: Prěnje ameriske wojerske jednotki přizemja w Francoskej.

Ruska: Krótkodobne byrgarske knježerstwo Aleksandra Karenskeho so powali. Bolšewikojo pod Wladimirom I. Leninom přewozmu móc. Z Oktoberskej rewoluciju etablěruje so komunizm prěni raz na statnej runinje.

22.12. Mjez Ruskej a Němskej wujedna so přiměr w Brest-Litowsku.

20.11. Ukraina proklamuje statnu njewotwisnosć wot Ruskeje. (1918 sćěhuja Moldawska, Litawska a Letiska.)
Finska wuwoła njewotwisnosć wot Ruskeje.

1917
1918

Podawki w Serbach

Arnošt Bart žada w Sakskim krajnym sejmje serb­ske zastupnistwo w sakskej šulskej při­radźe.
Józef Nowak: baseń „Postańće, Serbja!“

13.11. załoži so Serbski narodny wuběrk (SNW), předsyda je Arnošt Bart, městopřed­syda Arnošt Dučman, pokładnik Božidar Dobrucky.

17.11. Na serbskej ludowej zhromadźiznje w Bukecach žada so runoprawosć Serbow.

20.11. Serbska ludowa zhromadźizna w Chró­sćicach žada rjadowanje serbskeho prašenja na měrowej konferency w Parisu.

3.12. W programje SNW žada so mj. dr. sa­mo­rjadowanje na polu šulstwa a cyrkwje, nućen­ske wuswojenje kubłow wyše 80 ha a rozdźě­lenje role mjez małymi a srěnymi burami a ra­tar­skimi dźěłaćerjemi, złamanje kubłanskeho předprawa a studijne móžnosće tež za naj­chudšich.

7.12. SNW žada, postajenje z Wilsonoweho programa wo samopostajenju ludow tež za Serbow zwoprawdźić.

1918
1918

Podawki w Němskej

28.1. W Němskej demonstruje poł miliona dźě­ła­ćerjow za měr.

23.2. Wuchodna fronta: Čerwjena armeja zastaji němsku ofensiwu na Pětrograd.

3.3. W Brest-Litowsku podpisa so přiměr mjez srjedźnymi mocami a Sowjetskej Ruskej.

29.9. Najwyše wójskowe wjednistwo namołwja kejžora Wilhelma II., aliěrowanym mocam hnydom měr poskićić na zakładźe 14-dypkoweho programa prezidenta USA Wilsona.

4.10. Centralne mócnarstwa (Mittelmächte) přihłosuja 14 dypkam, w kotrychž Wilson

8.1. koncept k zdźerženju měra předpołoži.

3.11. Rakusko-Wuherska podpisa přiměr z aliě­rowanymi mocami w Paduwje.
W Kielu wuwije so wobrónjeny zběžk matrozow k započatkej Nowemberskeje rewolucije.

10.11. Wjednicy SPD a USPD wutworja Radu społnomócnjenych luda.

11.11. Zastupjer Němskeje Matthias Erzberger podpisa přiměrowe wuměnjenja z mocami Ententy w Compiégne.
Rakusko-Wuherska rozpadnje, kejžor Karl I. wot­stupi, 12.11. so republika Awstriskeje wuwoła.
W Berlinje załoži so Spartakusowy zwjazk.

12.11. Rada społnomócnjenych luda (předsyda Friedrich Ebert) proklamuje wólby do Narod­neje zhromadźizny, wosomhodźinski dźěłowy dźeń a byrgarske prawa a wólby.

13.11. Sakski kral Friedrich August III. wotstupi.

15.11. W Sakskej wutwori so Rada społnomó­c­njenych luda.

6.12. Pospyt konterrewolucionarneho puča w Berlinje so wotwobara.

31.12. Ze Spartakusoweho zwjazka konstituuje so Komunistiska strona Němskeje (KPD).

1918
1918

Podawki w Europje

USA/Europa: Wilson předstaji w kongresu swój 14-dypkowy měrowy program.
Ruska: Tajna policija zamorduje carsku swójbu.

28.10. Čěska: W Praze proklamuje so Čěskosłowakska republika.

9.11. Němska: Nowemberska rewolucija – kejžor Wilhelm II. wotstupi w Berlinje; republika so wuwoła.

11.11. Pólska: Po 123 lětach wotwisnosće wobnowi stat swoju suwerenitu.
Madźarska wuwoła so jako swobodna repu­blika.

Chorwatska: Chorwaća, Słowjenjo, Serbja a Bosničenjo wupraja swoju njewotwisnosć wot Rakusko-Wuherskeje.

1.12. Juhosłowjanska: Wutwori so kralestwo Serbow, Chorwatow a Słowjencow pod serbi­skim kralom Pětrom I.

1918
1919

Podawki w Serbach

Budyski wokrjesny hejtmann von Kraushaar spyta ewangelskich duchownych k hibanju přećiwo SNW zwjesć. Wjetšina duchownych pak podpěruje žadanja SNW.

5.2. Dr. Beneš, čěski wonkowny minister, před­połoži měrowej konferency w Parisu serbske prašenje.

22.2. Někotři ewangelscy wučerjo, duchowni a wulkokublerjo załoža Wuběrk saksoswěrnych Serbow přećiwo SNW.

16.6. Měrowa konferenca postaji škit narod­nych mjeńšin. Němska delegacija so zawjaza, njeněm­skim narodnym mjeńšinam w Něm­skej samsne prawa spožčić, kaž je Němcy we wukraju dóstanu.

22.6. Prěni powójnski serbski spěwny wječor w Budyšinje

22.7. Sakski sejm schwali Přechodny zakoń za ludowe šulstwo. Zakoń zmóžnja podawanje serbšćiny jako wučbny předmjet, wostanje pak wobmjezowany na serbske šule (žadanja Serbow z lěta 1912).

10.8. Zwjazk łužisko-serbskeho studentstwa so załoži.
31.8. Prěnja powójnska schadźowanka, ­hraje so Józefa Nowakowa „Swobody nje­wjesta“.

20.9. Arnošt Bart, wróćiwši so z Parisa, zajaty a wysokopřerady wobwinowany; k třom lětam twjerdźizny zasudźeny.
Wot nazymy sem rozšěrja so w Hornjej Łužicy sydlerske hibanje na zakładźe sydlerskeho zakonja.

19.10. Serbska ludowa banka jako akcijowe towarstwo so załoži.

2.11. Łužiska ludowa strona so załoži. W pro­gramje žada so nałožowanje artikla 113 ­Weimarskeje wustawy (statnoprawniski škit mjeńšin w Němskej), zemska refor­ma, za dźěwanje njestrowej koncentraciji ka­pitala.

1919
1919

Podawki w Němskej

15.1. Po poražce januarskeho zběžka zamorduja oficěrojo swobodnych korpsow wjednikow KPD – Karla Liebknechta a Rosu Luxemburg –  w Berlinje.

19.1. Byrgarske strony su při wólbach do Narodneje zhromadźizny, kiž ma wustawu wudźěłać, wuspěšni.

2.2. W Sakskej přewjedu so prěnje wólby do Sakskeje ludoweje komory.

6.2. Narodna zhromadźizna we Weimarje. Wona wuzwoli 11.2. Friedricha Eberta za prěnjeho móc­narskeho prezidenta.

28.2. Sakska ludowa komora wobzamknje Nachwilny zakładny zakoń za Swobodny stat Saksku.
23.6. Po wotstupje knježerstwa Scheidemanna připóznaje Narodna zhromadźizna wobsah Versailleskeho zrěčenja. Němska ma wotstupić Elsasko-Lothringsku, Gdańsk, Memelsku, Poznań, Zapadnu Prusku, Pomorsku, wšitke kolonije, ma reparacije płaćić, ma brónjenje sylnje wobmjezować a wojersku winowatosć wotstronić.

10.9. Awstriska wzda so přizamknjenja k Něm­skej, Južneho Tirola; přihłosuje wotmi­litarizo­wanju.

1919
1919

Podawki w Europje

25.1. Francoska: Pariska měrowa konferenca wobzamknje wutworjenje Zwjazka ludow.

7.5. Zastupjerjo dobyćerskich mocow před­po­łoža we Versaillesu Němskej tekst měro­weho zrěčenja.

USA: Senat wotpokaza ratifikowanje Versailleskeho zrěčenja, kiž bě zdobom wobstatk zrěčenja Zwjazka ludow. Tohodla njepřistupja USA Zwjazkej ludow.

Ruska: Aliěrowane mocy wobzamknu hospodarsku blokadu dla wuspěchow Čerwjeneje armeje w byrgarskej wójnje.

1919
1/1/2019

Podawki w Serbach

Budyski krajny hejtman von Nostitz wudźěła wustawki za załoženje „Wendenabteilung“ z nadawkom, wobkedźbować serbske zjawne a priwatne žiwjenje a spěchować přeněmčenje Serbow.

měrc: Serbscy wučerjo załoža Zjednoćenstwo serbskich wučerjow, předsyda je Jan Awgust Krawc. Zaměry: w rěčnje měšanych kónčinach serbsku wučbu přesadźić, serbske wučbnicy a čitanki wudawać, rěčne kursy za wučerjow organizować.

februar: Pančičanska Lipa Serbska zahaji koncertowanje serbskich chórow, po tym hnydom Meja, Bratrowstwo, Lubin (Bukecy), Sołobik (Delany). Hač do kónca lěta wožiwi so dźěławosć nimale wšěch serbskich kulturnych towarstwow.
september: A. Bart pušći so přez amnestiju z jatby.
„Serbske Nowiny“, dotal tydźenik, wuchadźeja jako dźenik.

3.11. Jubilejny spěwanski swjedźeń w Budyskej Krónje, koncert na iniciatiwu Bj. Krawca

9.11. Po wšosokołskim zlěće w Praze załoži so sportowe zjednoćenstwo Jednota Sokoł w Bu­dyšinje, prěni starosta: Jan Skala, městosta­rosta: Marko Smoler. Na wsach sćěhowachu dalše jednotki. (Sokoł bu jedyn z wuznamnych stołpow serbskeho narodneho hibanja.)
Josef Páta wuda „Serbsku čitanku“ z pomocu Towarstwa přećelow Łužicy (dotal najwobšěr­niša antologija serbskeje literatury).

Filip Rězak wuda „Němskoserbski wšowědny słownik hornjołužiskeje rěče“.
Čitance „Zahrodka“ a „Kwětki“ so dopisatej, trěbne pjenjezy za ćišć zwjedu so ze zběrkow.

1/1/2019
1/1/2019

Podawki w Němskej

10.2. Ludowe wothłosowanje w Schleswigskej wunjese: Sewjerna Schleswigska hłosuje za přizamknjenje k Danskej, Južna Schleswigska wostanje při Němskej.

13.–17.3. Kappowy puč přećiwo redukowanju Reichswehry. Puč zwrěšći.

28.6. Versailleske zrěčenje je płaćiwe.

1.11. Sakska ludowa komora přiwozmje jedno­-hłósnje doskónčnu wustawu a z njej ­mjeno Swobodny stat Sakska, kiž wobsteji hač do lěta 1933 a potom znowa wot lěta 1990.

4.12. KPD a lěwa frakcija USPD so zjednoćitej.

1/1/2019
1/1/2019

Podawki w Europje

16.1. Francoska: Konstituowace posedźenje Zwjazka ludow.

26.4. Pólska/Ruska: Pólske wójsko zaćehnje do Ukrainy, spočatk Pólsko-sowjetskeje wójny.

12.10. Pólska a Ruska dojednatej so na hranicu.

Ruska: Z wobsadźenjom Jalty přez Čerwjenu armeju zakónči so byrgarska wójna.
Osmaniske mócnarstwo: W Sévreskim zrě­čenju ma so mócnarstwo wulkich dźělow dowójnskeho teritorija wzdać.

1/1/2019
1/1/2019

Podawki w Serbach

5.1. Z delegatnej konferencu we Wojerecach wobnowi Domowina swoju dźěławosć; wob­zamknje so, zo załoža so podzwjazki, t. mj. župy.

Bjarnat Krawc: spěwnik „Zerja“, 25 serbskich narodnych hłosow
Vladimír Zmeškal započina wudawać rjad „Dom a swět“.

Na studentskej schadźowance w Budyskej Krónje předstaji so hra Józefa Nowaka „Po­sledni kral“.

Na Kopšinjanskim hrodźišću předstaja Chró­šćenjo Jakuba Barta-Ćišinskeho hru „Na hro­dźišću“.

junij: Serbske dźiwadłowe zjednoćenstwo so w Budyšinje załoži, předsyda je Alwin Hładki.

nowember: Maćica Serbska žada w peticiji rjadowanje w šulstwje: obligatorisku serbsku wučbu za wšitke serbske dźěći, polěpšenje serbskeje wučby na gymnaziju, wyšej realnej šuli a seminaromaj, statne financowanje serbskich wučbnicow.
Mišnjanske biskopstwo so wobnowi.

1/1/2019
1/1/2019

Podawki w Němskej

20.3. Při ludowym wothłosowanju w Hornjej Šleskej wupraji so 60 % za zwostaće w Něm­skim mócnarstwje, 40 % za Pólsku. Dóńdźe k wobrónjenym konfliktam mjez němskej a pól­skej ludnosću.

19.3.–1.4. Sakska: Reichswehr a policija wob­sadźitej srjedźoněmski industrijny wobwod (Leuna, Mansfeld). Zběžki dźěłaćerjow so brutalnje poraža.

29.7. A. Hitler wuzwoli so za předsydu NSDAP.

20.10. Komisija Zwjazka ludow w Parisu po­staji doskónčnje hranicy Hornjeje Šleskeje, kotraž připadnje k dwěmaj třećinomaj Pólskej.

1/1/2019
1/1/2019

Podawki w Europje

Francoska/Pólska: Wobzamknje so hospodarski a zakitowanski zwjazk mjez krajomaj.

7.6. Wulka Britaniska: Prěni sewjeroirski sejmik wutwori so w Belfasće.

2.7. Ruska: Lenin prosy industrijowe staty wo pomoc za hłód tradacych w kraju.
Italska: Prěnja fašistiska strona so załoži (PNF). Benito Mussolini woli so za jeje wjednika (Duce).

Juhosłowjanska: Socialdemokratiska strona załoži so w Belgradźe.

1/1/2019
1/1/2019

Podawki w Serbach

Na přeprošenje zwjazka čěskich spěwarskich towarstwow organizuje so zajězd 100 serb­skich spěwarjow a spěwarkow pod Bjarnatom Krawcom do Prahi a do dalšich městow.

9.8. W Drježdźanach załoži Bj. Krawc Poło­bjan­sko-serbske spěwne towarstwo Hromadnik.

awgust: Serbski sokołski zwjazk załoži so w Budyšinje, předsyda je Jakub Šajba (10 skupin, 2.000 sobustawow), zwjazk wudawa mě­sačnik „Sokołske listy“.

Josef Páta pomjenuje so na Karlowej uniwersi­će w Praze jako docent za serbsku rěč a literaturu.

W času sydlerskeho hibanja rozšěrjeja so w serb­skich wsach němskonacionalne organi-zacije ze zaměrom, serbsku ratarsku młodźinu do swojich rjadow dóstać.
Biskop Christian Schreiber likwiduje Praski Serbski seminar.

1/1/2019
1/1/2019

Podawki w Němskej

31.1. Friedrich Ebert pomjenuje židowskeho industrielneho a politikarja Walthera Rathe­nauwa za noweho wonkowneho ministra.
16.4. Mjez Němskej a Ruskej sowjetskej fede­ratiwnej socialistiskej republiku wujedna so Rapalloske zrěčenje. W nim wuprajitej so wobě stronje k tomu, znowa přiwzać diplomatiske poćahi a so wzdać reparacijow.
24.6. Wonkowny minister Walter Rathenau zamorduje so wot prawicarskich teroristow Organizacije Consul.
5.11. Druhe wólby do Sakskeho krajneho sejma dobudźe znowa SPD, kiž twori knježerstwo zhromadnje z KPD.  

1/1/2019
1/1/2019

Podawki w Serbach

Zjednoćenstwo serbskich wuměłcow so załoži, předsyda je Maks Štrympa, organizator je Měrćin Nowak-Njechorński, 7 sobustawow.
Maćica Serbska wuhotuje w Budyšinje prěnju wustajeńcu molerja Měrćina Nowaka-Njechorń­skeho.
Koło serbskich spisowaćelow so wobnowi, před­syda je Jakub Lorenc-Zalěski.
2.6. Na nastork z čěskeje strony a na iniciatiwu Bj. Krawca zjednoći so 14 hornjołužiskich chó­row do Zwjazka serbskich spěwnych towar­stwow, předsyda je J. Słodeńk, hłowny dirigent Bj. Krawc.
Jako přiłoha měsačnika „Łužica“ wuchadźa časopis „Škowrončk ze serbskich honow“. 
Bjarnat Krawc: spěwnik „Wulka lubosć“, 30 łužiskoserbskich narodnych hłosow.
awgust: Wendenabteilung zahaji swoju dźěła­wosć.
Přećiwo skutkowanju němskonacionalnych organizacijow załožitaj Jan Cyž a Pawoł Smoła w Baćonju towarstwo Serbski ratarski dorost. W dalšich wsach přikładej sćěhuja.

1/1/2019
1/1/2019

Podawki w Němskej

1.1. Francoske a belgiske jednotki wobsadźa Poruhrsku, dokelž Němska reparaciskim ža­danjam njewotpowěduje. Ludnosć je namoł­wjena k pasiwnemu spjećowanju.
11.–14.8. Stawkowe hibanje, kotrež měri so pře­ćiwo knježerstwu a francoskim wobsydnikam Poruhrskeje, wjedźe k wotstupej kanclera Wilhelma Cuna. Wutwori so knježerstwo wulkeje koalicije pod Gustavom Stresemannom (DVP).
29.10. Reichswehr zakroči do Sakskeje a wot­sadźi wot 10.10. amtěrowace knježerstwo (SPD a KPD). Tež w Durinskej so koalicija mjez SPD a KPD rozpušći.
8.11. Puč Hitlera w Mnichowje (Hitler wuwoła „nacionalnu rewoluciju“). Puč so porazy, ­NSDAP so zakaza.
23.11. Stresemannowy kabinet so powali přez SPD, Wilhelm Marx wutwori nowe knježerstwo byrgarskeje srjedźizny (Centrum).
Ze zawjedźenjom rentoweje hriwny so inflacija skónči.

1/1/2019
1/1/2019

Podawki w Europje

ZSSR: Lenin žada w přidawku swojeho testamenta wotsadźenje Stalina.
Litawska anektuje Memelsku.
Italska: Knježerstwo Mussolinija wuda program k italianizowanju němskorěčneho Južneho Tirola.

1/1/2019
1/1/2019

Podawki w Serbach

8.6. W Chrósćicach wutwori so Zwjazk serb­skeho ratarskeho dorosta, předsyda je Michał Lipič.
Na konstituowacym kongresu Zwjazka słowjanskeje ratarskeje młodźiny w Lubljanje wob­dźělitaj so mj. dr. dr. Jurij Cyž a Franc Natuš.
J. Lorenc-Zalěski zakónči dźěło nad „Kupu ­zabytych“ (prěni serbski moderny roman).
27.3. Na iniciatiwu pólskeje mjeńšiny w Něm­skej załoži so Zwjazk narodnych mjeńšin w Němskej.
Domowina wuhotuje wot tutoho lěta sem wšotowarstwowe zlěty. Na nich wobdźěla so dźesatki towarstwow a tysacy wopytowa­rjow.
27.3. Na iniciatiwu pólskeje mjeńšiny w Něm­skej załoži so Zwjazk narodnych mjeńšin w Němskej.
Domowina wuhotuje wot tutoho lěta sem wšotowarstwowe zlěty. Na nich wobdźěla so dźesatki towarstwow a tysacy wopytowa­rjow.

1/1/2019
1/1/2019

Podawki w Němskej

9.4. Dawesowy plan reparacije Němskeje znowa rjaduje, předwidźi kontrolu mócnarskeje banki přez aliěrowanych a spočatny kapital (požčon­ku) za natwar němskeho hospodarstwa.
4.5. Při wólbach do Mócnarskeho sejma maja SPD a strony demokratiskeje srjedźizny wulke straty.
29.9. Němska prócuje so wo přiwzaće do Zwjazka ludow.

1/1/2019
1/1/2019

Podawki w Europje

21.1. Ruska: Lenin zemrěje. Na žarowanskej swjatočnosći 26.1. zeńdu so za­stupjerjo sowjetskich zwjazkowych republikow. Stalin potwjerdźi w narěči swoje wjedni­ske prawo.
2.2. Wulka Britaniska: Knježerstwo připóznaje ZSSR, přizamknu so Francoska, Italska a Awstriska.
Grjekska wuwoła republiku, kral dźe do eksila.
USA: Indianam so prěni raz połne byrgarske prawo spožči.
Mongolska: Republika po přikładźe Sowjet­skeho zwjazka so wutwori.

1/1/2019
1/1/2019

Podawki w Serbach

wjazk narodnych mjeńšin wudawa wot meje měsačnik „Kulturwille“, pozdźišo „Kulturwehr“. Jan Skala je redaktor časopisa wot 1926.
25.04. Prěnje čisło wožiwjeneho časopisa „Serbski casnik“ wuńdźe, redaktorka je Mina Witkojc.
7. 10. załoži so Serbska ludowa rada jako ­politiske zastupnistwo ze zastupjerjow Domowiny, Serbskeje ludoweje strony a Maćicy Serbskeje.
Marja Kubašec spisa hru „Chodojta“, kiž hraje so na 50. jubilejnej schadźowance.

1/1/2019
1/1/2019

Podawki w Němskej

27.2. Hitler NSDAP znowa załoži.
26.4. Po smjerći Eberta wuzwoli so generalny pólny maršal Paul v. Hindenburg za mócnar­skeho prezidenta.
16.10. W Locarnoskim zrěčenju připóznaje Němska zapadne hranicy, nic pak wuchodne.

1/1/2019
1/1/2019

Podawki w Europje

Italska: Mussolini připowědźi zesylnjenje antifašistiskeho potłóčowanja.
Turkowska bombarduje sydlišća stawkowacych Kurdow.
Albaniska: Narodna zhromadźizna wuwoła republiku.
Pólska wobjednawa tam bydlacych Němcow kaž wukrajnikow, kiž su njezakonsce na pól­skim teritoriju. Němska wupokaza na to runočasnje 15.000 pólskich optantow.

1/1/2019
1/1/2019

Podawki w Serbach

Bogumił Šwjela: „Vergleichende Grammatik der ober- und niedersorbischen Sprache“
Delnjoserbski wotdźěl Maćicy Serbskeje so wožiwi.
Hórnikowa knihownja w Praze nastanje ze zběrki rozpušćeneho Serbskeho seminara.
27.2. załoži so Łužiski burski zwjazk, hdźež su tež Serbja sobuiniciatorojo. Předsyda je Herman Sykora z Delnjeje Hórki. Zaměr zwjazka je, přesadźić sydlerski zakoń, wustupować za swobodny burski staw, přećiwo njeprawdźe a po­tłóčowanju.
Na cyłoněmskim kongresu dźěławych w Ber­linje předpołoži H. Sykora w mjenje Serbskeje ludoweje strony naćisk rezolucije za prawa narodnych mjeńšin. Rezolucija so jedno­hłós­nje schwali.
junij: Wšotowarstwowy zlět Domowiny w Bu­kecach z wjac hač 4.000 wopytowarjemi

1/1/2019
1/1/2019

Podawki w Němskej

8.2. Němska staji próstwu wo přiwzaće do Zwjazka ludow.
24.4. W Berlinskim zrěčenju mjez Němskej (Stresemann) a Sowjetskim zwjazkom (Kre­stinski) wujedna so neutralnosć a přećelstwo, z tym potwjerdźi so Rapalloske zrěčenje.
7.7. Młodźinska nacionalsocialistiska bojowa organizacija Bund deutscher Arbeiterjugend, pozdźišo Hitlerjugend (HJ) mjenowana, so ­wutwori.
10.9. Němska přiwozmje so w Genfje do ­Zwjaz­ka ludow.
4.12. W Dessauwje přepoda so wot Waltera Gropiusa konstruowany Bauhaus a jeho tak mjenowane mišterske domy.

1/1/2019
1/1/2019

Podawki w Europje

Italska: Zakaz opoziciskich stronow, knjejstwo fašistiskeje strony, přestrukturowanje k diktaturje
Wulka Britaniska: Na konferency Empirea dóstanu awtonomiju: Dominions Irska, Awstral­ska, Neufundlandska, Kanada, Južnoafriska unija, Neuseelandska. To je spočatk British Commonwealth of Nations.
ZSSR: Lew Trockij a druzy, kiž so přećiwo politice Stalina staja, so ze strony wuzamknu.

1/1/2019
1/1/2019

Podawki w Serbach

Arnošt Muka: „Serbske ležownostne mjena a jich woznam“
Na hłownej zhromadźiznje Domowiny w Nje­swačidle woteda Arnošt Bart předsydstwo na fararja Jakuba Šewčika.
Na předwječoru schadźowanki w Slepom rozbije šowinistiska skupina Lorencowy rězak, we Wulkim Ćisku (Groß Zeisig) zapala dom a bróžeń předsydy sokołskeje jednotki.
W Smochćicach nastanje měšniski seminar Mišnjanskeho biskopstwa.
17.7. Wšotowarstwowy zlět w Radworju z wjac hač 5.000 wopytowarjemi.
14.8. Druhi zlět Łužisko-serbskeho sokołskeho zwjazka we Wulkim Ćisku.

1/1/2019
1/1/2019

Podawki w Němskej

23.9. Němska přistupi Stajnemu mjezynarodnemu sudnistwu w Den Haagu.
26.10. Gustav Schickedanz załoži wikowanski dom Quelle.
Přerězny tydźenski dźěłowy čas w němskej industriji je 50,5 hodźin při tarifowej mzdźě wot 33,98 mócnarskich hriwnow wob tydźeń.

1/1/2019
1/1/2019

Podawki w Europje

Wulka Britaniska přetorhnje diplomatiske styki ze ZSSR, wumjetuje jemu antibritisku komunistisku propagandu.
Juhosłowjanska/Francoska wujednatej pře­ćel­ske zrěčenje, z tym so pozicija kralestwa na Balkanje skrući.
Turkowska/Persiska wujednatej přećelske zrě­čenje.
Albanska/Italska: Přećiwo francosko-juho­słow­jan­skej aliancy wujednatej Italska a Al­ban­­ska zwjazk; z tym stanje so Albanska faktisce z protektoratom Italskeje.

1/1/2019
1/1/2019

Podawki w Serbach

Arnošt Muka: 3. zwjazk „Słownika dolnoserb­skeje rěcy a jeje narěcow“
Dr. Jakub Wjacławk wuda z pomocu prof. Maxa Vasmera prěnju wobšěrnu serbsku bibliogra­fiju.
4.5. Serbska ludowa rada zapoda sakskemu knje­žerstwu memorandum ze šulskimi žada­nje­mi, podpisany wot něšto tysac Serbow. Žada sebi serbsku rěč jako wuwučowansku rěč a obligatoriski předmjet, serbsku rěč na pokro­čowan­skich šulach, na uniwersiće w Lipsku a při pedagogiskim instituće w Drjež­dźanach za serbskich studentow. Sakske knježerstwo wšitke žadanja wotpo­kaza.

1/1/2019
1/1/2019

Podawki w Němskej

13.3. Předsyda frakcije NSDAP Wilhelm v. Frick připowědźi w Mócnarskim sejmje, zo so jeho strona na „dospołny přewrót stata“ na legal­nym puću wusměri.

20.5. Při wólbach do Mócnarskeho sejma dobudu SPD a KPD na hłosach.
Nowe knježerstwo pod Hermannom Müllerom twori wulku koaliciju. Stresemann wostanje wonkowny minister.

1/1/2019
1/1/2019

Podawki w Europje

1929–32 swětowa hospodarska kriza
ZSSR: Kritikar politiki Stalina, Lew Trockij so ze ZSSR wupokaza.

Italska/Vatikan: Lateranske zrěčenja so wot wobeju partnerow podpisaja, z tym skónča so mjezsobne rozestajenja.
25.10. USA: Zwrěšćenje bursy w New Yorku (Börsencrash). Spočatk swětoweje hospodar­skeje krizy

1/1/2019
1/1/2019

Podawki w Serbach

23. 4. Chóry ZSST spěwaja „Nalěćo“ pod J. Sło­deńkom.
Serbski dwójny kwartet spěwa pod J. Słodeń­kom ludowe a Kocorowe spěwy na tačele. Dohromady wuńdu štyri tačele.
13.7. Domowinski zlět w Rakecach

1/1/2019
1/1/2019

Podawki w Němskej

30.3. Poslednje, z parlamentariskeje wjetšiny wuchadźace knježerstwo wotstupi.
18.7. Mócnarski prezident Hindenburg rozpušći Mócnarski sejm, kiž bě so přećiwo nuzowym wukazam wuprajił.
14.9. SPD dóstanje při wólbach do Mócnar­skeho sejma najwjace hłosow, NSDAP sylnje přidobu­dźe.

1/1/2019
1/1/2019

Podawki w Europje

Nižozemska: Druha konferenca w Den Haagu. Re­paracije, kiž ma Němska płaćić, rjaduja so znowa.
ZSSR: Knježerstwo wuswoji wulkoburow (ku­lakow) a deportuje jich; spočatk namócneje kolektiwizacije. Hłodowa katastrofa je sćěwk.

Wulka Britaniska: Na Londonskej konferency dojednaja so kraje na wobmjezowanje mór­skeho wobrónjenja: USA, Wulka Britaniska, Japanska, Francoska a Italska.

1/1/2019
1931

Podawki w Serbach

Jurij Kral: „Serbsko-němski słownik hornjołuži­skeje rěče“

Jurij Wjela: hra „Knjez a roboćan“

1931
1931

Podawki w Němskej

28.3. Mócnarski prezident Hindenburg wuda nuzowy wukaz na zakładźe art. 48 Mócnar­stwoweje wustawy wo zakročenju přećiwo ­po­litiskim spřećiwjenjam.
Industrialni a bankownicy wutworja kruh spě­chowarjow NSDAP.

10.10. Hindenburg přijimuje Hitlera z wot­po­­hla­­dom, zo by NSDAP jeho při wólbach pod­pěrała.

1931
1931

Podawki w Europje

ZSSR: Stalin připowědźi pospěšenje industri­alizacije kraja, zo by so zastatk k zapadnym krajam nachwatał.

Francoska/ZSSR: Zastupjerjo krajow wujednaja zrěčenje wo njenadpadnjenju a neutraliće.

1931
1932

Podawki w Serbach

Bjarnat Krawc: „Missa solemnis“
apryl: W morawskim Hodoninje zarjaduje so wustajeńca serbskeho wuměłstwa.
8.6. Serbska ludowa banka dyrbi so zawrěć, tohorunja zwrěšći drustwowe předewzaće Serbski hospodar. Abonentstwo „Serbskich Nowin“ sylnje woteběra. Wobdźělenje na serbskej wučbje so pomjeńša.

1932
1932

Podawki w Němskej

30.5. Po wotstupje mócnarskeho kanclera Heinricha Brüninga přewozmje politikar Centru­ma Franz v. Papen zastojnstwo.
20.7. Mócnarski kancler v. Papen wotsadźi socialdemokratiske pruske knježerstwo.
31.7. NSDAP je po wólbach najsylniša strona, nima pak absolutnu wjetšinu.
2.11. W nowowólbach do Mócnarskeho sejma zhubi NSDAP 2 mio. hłosow.
3.12. Mócnarski kancler v. Papen wotstupi, jeho naslědnik je general Kurt von Schleicher.

1932
1932

Podawki w Europje

Italska: Mussolini přewozmje přidatnje nutř­kowne a wonkowne ministerstwo.
Pólska/ZSSR: Zrěčenje njenadpadnjenja so wujedna.
Šwicarska: Na wotbrónjenskej konferency w Genfje da so Němskej nastupajo brónjenje runoprawny status.
Wjeršk swětoweje hospodarskeje krizy

1932
1933

Podawki w Serbach

10.4. Łužisko-serbski sokołski zwjazk wuhib­nje so ze samorozpušćenjom zakazej.
„Serbske Nowiny“ so na 8 dnjow zakazaja, z nimi dalše nowiny a měsačniki.
M. Smolerja wuhnaja ze zastojnstwa.
30.4. Łužiski burski zwjazk so zakaza.
Započatk nućenskich přesadźenjow serbskich wučerjow a měšnikow, nachwilne zajeće serbskich narodnych prócowarjow.
Serbska ludowa rada so rozwjaza na iniciatiwu dr. Hermana.
Towarstwa přećelow Serbow w Praze, War­ša­wje a druhich městach přepodadźa Zwjazkej ludow memorandum ze žadanjom, Serbow wuchować.
27.12. Hłowna zhromadźizna Domowiny ze zaměrom, ju přeorganizować wot třěšneho zwjazka na wjesne skupiny z principom wosobinskeho sobustawstwa, předsyda: młody wučer Pawoł Nedo

1933
1933

Podawki w Němskej

Schleicher wotstupi. Hindenburg pomjenuje 30.1. Hitlera za noweho mócnarskeho kanclera.
1.2. Hindenburg podpisa nowe postajenje za rozpušćenje Mócnarskeho sejma.
27.2. W Němskej sejmowni wudyri woheń. Mócnarski minister Hermann Göring da 130 opozicionelnych zajeć.
21.3. W Oranienburgu a Dachawje so prěnje koncentraciske lěhwa zarjaduja.
23.3. Zapósłancy Mócnarskeho sejma hłosuja ze 444 hłosami přećiwo 94 hłosam SPD za zakoń społnomócnjenja. Z tym je wša móc w ruce knježerstwa a zakonje móžeja so bjez přihłosowanja parlamenta wudawać.
31.3. Prěni zakoń wo wusměrjenju krajow na mócnarstwo. Z nim započina so postupny proces wotstronjenja samostatnosće krajow, rozpušćenje parlamentow, dźěłarnistwow a stronow, jenakowusměrjenje wšitkich orga­nizacijow, towarstwow a kulturneho zjawneho žiwjenja.
20.7. Konkordat mjez Vatikanom a Hitlerom so wujedna.
14.10. Němska wustupi ze Zwjazka ludow.

1933
1933

Podawki w Europje

Italska: W Romje podpisaja Němska, Franco­ska, Wulka Britaniska a Italska Pakt štyrjoch mocow, w nim wobkruća mj. dr. škitać měr.
Čěskosłowakska: Sportowy wučer Konrad Henlein proklamuje załoženje Sudetoněmskeje domizniskeje fronty.
Turkowska/Grjekska: W Ankarje podpisa so mjezsobne přećelske zrěčenje.
USA/ZSSR: Kježerstwje wujednatej mjezsobne diplomatiske poćahi.
Japanska wustupi ze Zwjazka ludow, po tym zo běchu so mjezynarodnje jeje nadpady na Mandźurisku (China) zasudźili.
ZSSR přiwozmje so do Zwjazka ludow.
Leningradski stronski sekretar Kirow so zamorduje. To słuži jako přičina za wulke „akcije politiskeho wučisćenja“.

1933
1934

Podawki w Serbach

15.7. Na wulkim serbskim zjězdźe Domowiny w Radworju zeńdźe so 5.000 Serbow.

1934
1934

Podawki w Němskej

30.1. Mócnarski sejm wuda Zakoń wo nowonatwarje mócnarstwa. Krajowe parlamenty so rozpušća, krajowe knježerstwa staja so pod knježerstwo mócnarstwa.
3.4. Hitler přiznaje zjawnje, brónjenje w Něm­skej přećiwo wšěm mjezynarodnym postaje­njam přesadźić.
20.7. Hitler powyši SS na samostatnu organi­zaciju.
2.8. Po smjerći Hindenburga přewozmje Hitler tež hamt mócnarskeho prezidenta a mjenuje so „Führer und Reichskanzler“ – wjednik a mócnarski kancler.
13.12. Knježerstwo spyta opoziciju přez wosebity wukaz podusyć.

1934
1934

Podawki w Europje

Pólska/Němska: Mjezsobny pakt njenadpad­njenja so podpisa.
Balkan: W Athenje podpisaja Juhosłowjanska, Grjekska, Turkowska a Rumunska Balkanski pakt – mjezsobny status quo.
Italska/Awstriska/Madźarska zapisaja w „Romskich protokolach“ wuske politiske a hospodarske zhromadne dźěło.

1934
1935

Podawki w Serbach

18.8. Posledni wulki zjězd Serbow we Wojerecach před wójnu

1935
1935

Podawki w Němskej

W Posaarskej hłosuje přez 90 % ludnosće za přizamknjenje k Němskej.
15.1. W němskich šulach zawjedźe so winowatostnje wučba wo zdźědźenju a rasowowěda; šulerjo maja wuknyć, zo je rasa najwažniša kajkosć němskeho luda.
26.2. Knježerstwo připowědźi twar wojerskich lětadłow (přećiwo zakazej  Versailleskeho zrěčenja).
16.3. Hitler zawjedźe zaso winowatostnu wojersku słužbu, do 1939 ma wójsko 58.0000 wojakow měć.
26.6. Zakoń wo mócnarskej dźěłowej słužbje (Reichsarbeitsdienstgesetz) za wšitkich mjez 18 a 24 lětami zawjaza k wojerskemu wuku­błanju a ideologiskemu rozwučenju.
15.9. Wudaće Nürnbergskich rasowych zako­njow
Bjezdźěłnosć zniži so wo 21 %; 2,1 mio. bjez­dźěłnych.

1935
1935

Podawki w Europje

Francoska/Wulka Britaniska žadatej w Lon­don­skim protokolu wo wotbrónjenju a wěsto­sći wot Němskeje, so brónjenja wzdać a so do systema kolektiwneje wěstoty zarjado­wać.
Francoska/ZSSR podpisatej zrěčenje wo wzajomnej pomocy, kiž płaći pjeć lět.
Italska nadpadnje Abesinsku we wuchodnej Africe. Zwjazk ludow wobzamknje sankcije přećiwo Italskej.
Čěskosłowakska: Prezident Tomáš Masaryk wotstupi, naslědnik je Edvard Beneš.
USA: Prěni z wjacorych zakonjow neutrality schwaleny. W tutym zakaza so Američanam, w mjezynarodnych rozestajenjach brónje dodawać.
18.6. Němska/Wulka Britaniska: Flotowe zrě­čenje mjez statomaj złama de facto Versaille­ske zrěčenje.

1935
1936

Podawki w Serbach

Bjarnat Krawc: spěwny cyklus „Łužisko-serbska bjesada“
16.8. Poslednja schadźowanka studowaceje młodźiny před wójnu w Kopšinje, hraje so ­„Paliwaka“ Jurja Wjele.
25.11. Posledni nazymski koncert w Budyšinje. Nacionalsocialisća běchu tekst spěwa „Swjaty Jurjowy pochod“ (Nawka/Słodeńk) zakazali, tuž bu z druhim tekstom, kiž tón zakaz směšeše, spěwany.
Jakub Lorenc-Zalěski: „Kifko“, powědančko

1936
1936

Podawki w Němskej

7.3. Němske wójsko wobsadźi wotmilitarizo­wanu Porynsku, z tym złama Hitler Versailleske a Locarnoske zrěčenje. Wukraj njereaguje.
29.3. Jenička w Němskej dopušćena strona NSDAP dóstanje při wólbach 99 % hłosow.
17.6. Heinrich Himmler, mócnarski wjednik SS, pomjenuje so tež za wjednika němskeje po­licije.
11.7. Mjez Němskej a Awstriskej so přećelske zrěčenje podpisa.
1.8. Hitler wotewri w Berlinje XI. olympiske hry.
26.8. Hitler namołwja němsku industriju a wójsko, w běhu štyrjoch lět na wójnu přiho­towanej być.
Přez 13.000 ludźi so w tutym lěće wot Gestapo dla ilegalneho politiskeho skutkowanja zaja, mjez nimi 11.000 komunistow.

1936
1936

Podawki w Europje

17.7. Španiska: Wobydlerska wójna Španiskeje započina so ze zběžkom w garnizonje Špani­skeho Marokka pod fašistiskim generalom Franco (traje do 1939).
Francoska: Eksilowe wjednistwo KPD namołwja wšitkich antifašistow k pomocy za španiski lud.
Grjekska: Ministerski prezident  I. Metaxas wuwoła diktaturu w kraju.
Italska/Němska podpisatej w Berlinje tajne zrěčenje mjezsobneje kooperacije, zakład ­wóski Berlin–Rom.
Němska/Japanska wujednatej w Berlinje pakt „Antikomintern“; zawěsćitej sej neutralitu w padźe wójny ze ZSSR.

1936
1937

Podawki w Serbach

18.3. Zakaz Domowiny. Wjednistwo njepodwoli so diktatej, do wustawkow zapisać Serbow jako serbskorěčacych Němcow.
Spočatk totalitarneho postupowanja přećiwo Serbam, serbskej rěči a kulturje
junij: Domowinje njepřisłušace towarstwa smě­dźa hišće dale skutkować, ale so wob­kedź­buja (Maćica Serbska, Towarstwo swjateju Cyrila a Metoda, Swobodne zjednoćenstwo serb­skich katolskich duchownych, ewangelska Serbska hłowna prědarska konferenca).
awgust: „Serbske Nowiny“ a wšitke druhe serbske medije, kiž wuchadźeja w Smolerjec knihićišćerni, so zakazaja.
Dalše wuhnaće serbskich wučerjow a zajeće w zjawnosći skutkowacych wosobinow
Skupinka studentow załoži w Praze rukopisnu nowinu „Gmejska heja“. Tuta je do 1938 z chro­­­­niku nacistiskeho terora we Łužicy.
Załoži so ilegalnje dźěłaca skupina „Pan Michał“.
Jurij Chěžka: basniska zběrka „Na puću za druhej domiznu“ – płaći dźensa jako spočatk moderneje serbskeje lyriki.
Měrćin Nowak-Njechorński: „Po serbskich pu­ćach“, zběrka reportažow
Jakub Lorenc-Zalěski: „Wostašan“, wuměłska bajka

1937
1937

Podawki w Němskej

9.7. Blisko Weimara započina so z twarom koncentraciskeho lěhwa Ettersberg (wot 1939 Buchenwald).
5.11. Hitler připowědźi rozšěrjenje němskeho teritorija přez aneksiju Awstriskeje a Čěskeje.
21.12. Mócnarski wójnski minister von Blomberg wuda tajny wukaz nadpada na Čěsku.

1937
1937

Podawki w Europje

Španiska: Nacionalistiske jednotki nadběhuja Madrid. Němske lětadła bombarduja po boku  Franco-jednotkow město Guernica.
Italska přistupi paktej „Antikomintern“ mjez Japanskej a Němskej.
Japanska: Započatk japanskeje wójny přećiwo Chinje (do l. 1945)
ZSSR/China wobzamknjetej pakt njenadpad­njenja.
Swětowa hospodarska kriza je přewinjena, hospodarska produkcija docpěje staw lěta 1929, bjezdźěłnosć so zniži.

1937
1938

Podawki w Serbach

Časopis Maćicy Serbskeje so zakaza a kniho­w­nja so zapječatuje.
Bjarnat Krawc: „Boža mša w serbskich kěrlu­šach“. Z pomocu pólskeje banki „Bank Sło­wjan­ski“ nahrawa w Berlinje zhromadnje ze swojej dźowku dwě tačeli ze serbskimi spěwami.
Poslednja wustajeńca M. Nowaka-Njechorń­skeho do kónca wójny w Praze. Skutkowanje Zjednoćenstwa serbskich tworjacych wuměł­cow so zastaji.
10.11. Kristalowa nóc: Tež w Budyšinje pře­sćě­haja so Židźa. Jich modlerska stwa a wobchody so skóncuja.

1938
1938

Podawki w Němskej

4.2. Hitler pomjenuje so na najwyšeho wójskoweho wjednika.
12.3. Němska wobsadźi Awstrisku, wobydler­stwo wójsku hołduje.
13.3. Hitler wuda Zakoń wo zasozjednoćenju Awstriskeje z Němskim mócnarstwom.
26.4. Wuda so zakoń, kotryž nući Židow, swoje wobsydstwo přizjewić.
8.8. Prěnje koncentraciske lěhwo w Awstriskej so twari (Mauthausen).
9.11. Kristalowa nóc; jednotki SA zapala po cyłej Němskej synagogi, rozbija a wurubja židowske twary a zarjady. Wukročuja namóc­nje přećiwo židowskim wobydlerjam. Z tutym pogromom započina so systematiske zani­čo­wanje Židow.

1938
1938

Podawki w Europje

23.9. Čěskosłowakska: Knježerstwo wotpo­kaza ultimatiwne žadanje Němskeje wo wot­stupje Sudetskeho kraja na Němsku a přikaza mobilizaciju.
30.9. Mnichow: Knježerstwa Francoskeje, Wulkeje Britaniskeje a Italskeje přizwola z Mnichowskim zrěčenjom wot Hitlera žadanej aneksiji Sudetskeje přez Němsku.
1.10. Čěskosłowakska: Jednotki Wehrmachty wobsadźa Sudetski kraj.

1938
1939

Podawki w Serbach

Do wobsadźenja Čěskeje 15.3. zastajitej towar­stwje Serbowka a Společnosć přatel Lužice swoju dźěławosć. Časopis „Lužickosrbský věstnik“ zańdźe.
Druha swětowa wójna

1939
1939

Podawki w Němskej

27.1. Hitler přikaza dalši wutwar wójnskeje floty.
15.3. Němske wójsko zaćehnje do Čěskosło­wakskeje.
23.3. Mjez Rumunskej a Němskej podpisa so hospodarske zrěčenje.
25.3. Zastup do HJ, dotal wólny, je nětko za 10- do 18lětnych obligatoriski.
28.4. Němska wupowědźi němsko-pólske zrě­čenje wo njenadpadnjenju.
22.5. Mjez Italskej a Němskej podpisa so Woclowy pakt, zwjazkarske zrěčenje.
15.6. Němska banka staji so pod direktny do­hlad Hitlera.
1.9. Němska nadpadnje Pólsku, spočatk Druheje swětoweje wójny.
3.9. Wotpowědnje zrěčenjam z Pólskej připo­wědźitej Wulka Britaniska a Francoska Něm­skej wójnu.
Wukaz Hitlera wo „smjerći z hnady“ (Gnadentod) zahaji masowe morjenje fyzisce a psychi­sce chorych.
7.10. Himmler pomjenuje so wot Hitlera na mócnarskeho komisara za skrućenje němsko­sće. Himmler ma nadawk, wobsadźene dźěle Pólskeje z Němcami wobsydlić, Židow a Pola­kow wutupić.
16.11. Polacy so w Němskej jako nućene dźě­ło­we mocy zasadźa, 210 000 zajatych wojakow so w ratarstwje zasadźi.

1939
1939

Podawki w Europje

15.3. Čěskosłowakska: Prezident Emil Hácha přizwoli na masiwny ćišć Hitlera wobsadźenju Čěskeje. Wutwori so protektorat Čechi a Morawa. Słowakska stanje so dźeń na to z „wazalo­wym statom“ němskeho nacistiskeho režima.
28.3. Španiska: Wobydlerska wójna so z po­ražku republikanow a dobyćom fašistiskeje diktatury pod generalom Franco zakónči.
31.3. Wulka Britaniska/Pólska: Wulka Britani­ska přilubi Pólskej pomoc w padźe němskeho nadpada.
Italska wobsadźi teritorije Albanskeje.
14.4. USA/Němska: Prezident Roosevelt žada w lisće na Hitlera, 31 posłownje mjenowanych statow njenadpadnyć.
19.5. Francoska/Pólska: Wujedna so zrěčenje, kiž wobkrući podpěru Francoskeje w padźe němskeho nadpada na Pólsku.
23. 8. ZSSR/Němska: W Moskwje podpisa so pakt mjezsobneho njenadpadnjenja. W tajnym přidatnym protokolu rozdźělitej sej Pólsku mjez sobu.
1.9. Spočatk druheje swětoweje wójny
17.9. ZSSR/Pólska: Sowjetske jednotki wob­sadźa wuchodne teritorije Pólskeje.
30.11. ZSSR/Finska: Sowjetske lětadła nad­bě­huja Helsinki, započatk Sowjetsko-finskeje wójny.
14.12. Genf: Rada Zwjazka ludow wuzamknje ZSSR dla nadpada na Finsku ze zwjazka.
USA wobeńdu politiku neutrality a dodawaja brónje do Francoskeje a Wulkeje Britaniskeje („Cash-and-Carry“-klawsla, dodatny zakoń; wuměnjenje: hnydomne płaćenje wójnskeho materiala a transport tutoho přez njeameriske łódźe).
Francoska/Turkowska dorěčitej sej mjezsobnu pomoc w padźe wójny.
USA/Japanska: USA wupowědźi hospodarske zrěčenja z Japanskej dla nadpada na Chinu.

1939
1940

Podawki w Serbach
1940Podawki w Serbach
5.5. H. Himmler: „Einige Gedanken zur Behandlung der Fremdvölkischen im Osten“; w tutym spisu woznamjeni Himmler tež Serbow jako mjenjehódnu ludnosć, kiž ma so do Generalneho guwernementa přesydlić a jako „führerloses Arbeitsvolk“ k dispoziciji stać.
1.12. Wjetšina duchownych so ze Serbow wupokaza. Wučerjo, kiž so stronje NSDAP njepodwola, so přesadźa. Serbšćina so doskónčnje w šulach a cyrkwjach zakaza.
Pawoł Nedo, Měrćin Nowak-Njechorński, Alwin Krawčik so zajmu a na 15 lět chłostarnje zasudźa.

1940
1940

Podawki w Němskej

12.2. Židźa z Němskeje deportěruja so do Generalneho guwernementa.
9.4. Němska nadpadnje neutralne kraje Dan­sku a Norwegsku.
10.5. We wobłuku zapadneje ofensiwy nadpadnje Němska neutralne kraje Luxemburgsku a Belgisku.
14.6. Prěni zajeći w kaceće Auschwitz.
Jednotki Wehrmachty zaćahnu do Parisa.
15.11. Druhe židowske geto so we Waršawje wutwori.
15.5. Wukaz, kiž dowoli medicinske pospyty na jatych

1940
1940

Podawki w Europje

11.2. ZSSR/Němska: Hospodarske zrěčenje mjez krajomaj zawěsći Němskej wolij, metale a žito.
4.2. Juhosłowjanska: Juhosłowjanska, Rumun­ska, Grjekska a Turkowska wobnowja Balkan­ske zrěčenje z lěta 1934.
12.3. Finska/ZSSR: Podpisa so měrowe zrěčenje, wójna so zakónči.
10.6. Italska: Z nadpadom na Francosku zastupi Italska po boku Němskeje do wójny.
14.6. Francoska: Němske jednotki zaćahnu do Parisa.
15.6. Baltikum: Sowjetske wójska wobsadźa Litawsku, Estisku, Letisku.
13.8. Francoska: Přiměr w Compiègne. Franco­ska dźěli so do dweju dźělow, němske wójsko wobsadźi sewjer.
Wulka Britaniska: Němske lětadła nadpadnu Wulku Britanisku, w nowembrje zniča město Coventry.
27.9. Japanska/Němska/Italska wobzamknu pakt třoch mócnarstwow (Drei­mächtepakt), tež wóska Berlin–Rom–Tokio ­mjenowany.
20.11. Madźarska přizamknje so paktej třoch mócnarstwow, sćěhujetej Rumunska a Bołhar­ska.

1940
1941

Podawki w Serbach

Gestapo zawleče wjacorych katolskich du­chow­nych do Dachawa (dr. Bena Šołtu, Jana Cyža, Alojsa Andrickeho).
Dalše wosobiny so zajmu, mjez druhim dr. Jan Cyž, Pawoł Cyž, Jurij Cyž, dr. Marja Grólmusec, kantor Jan Lipič, Jan Meškank, Jurij Měrćink.
Wobsydstwo serbskich towarstwow so sćaza, tež wobsydstwo Serbskeho muzeja, Maćičneje knihownje a archiwa.

1941
1941

Podawki w Němskej

19.1. Hitler a Mussolini wobzamknjetaj wójnu w srjedźomórskim rumje zhromadnje po swój­skich zajimach wjesć.
6.4. Z nadpadom na Juhosłowjansku a Grjek­sku ćehnje Hitlerowe wójsko na Balkan.
18.6. Němska a Turkowska podpisatej přećel­ske zrěčenje.
31.7. Reinhard Heydrich, nawoda SS a policije, dóstanje nadawk, přihotować „kónčne rozrisanje prašenja Židow w Europje“.
3.9. Prěnje morjenja z cyklonom B w Ausch­witzu
19.9. Wukaz, zo maja wšitcy Židźa w Němskej žołtu hwězdu nosyć
5.12. Poražka němskeho wójska před Moskwu
11.12. Němska připowědźi USA wójnu.

1941
1941

Podawki w Europje

10.4. Chorwatska: Po tym zo su němske a ital­ske jednotki Zagreb wobsadźili, wuwoła so njewotwisny stat Chorwatska. Ante Pavelić, nawoda Ustaša (nacionalistisko-teroristiski tajny zwjazk), přewozmje statne wjednistwo.
22.6. ZSSR/Němska: Bjez připowědźenja nadpadnje Němska ZSSR.
3.7. wuwoła Stalin „Wulku wótčinsku wójnu“.
30.7. USA/ZSSR: USA přilubja Sowjetskemu zwjazkej brónje.
14.8. Wulka Britaniska/USA: W Atlantikskej charće dojednataj so britiski premierminister Winston Churchill a ameriski prezident Franklin D. Roosevelt na jednotne principy politiki za po­wójnski čas.
25.8. Iran: Britiske a sowjetske jednotki wobsadźa Iran k zawěsćenju wolijowych žórłow.
24.9. Wulka Britaniska: Na druhej konferency zwjazkarskich mocow wobdźěli so prěni raz ZSSR.
USA/Japanska: Po japanskim nadpadźe na flotowe zepěranišćo USA zastupja Zjednoćene staty do wójny, připowědźa Japanskej wójnu.

1941
1942

Podawki w Němskej

20.1. Na tajnej konferency we Wannsee rozłoži Heydrich plan wo „kónčnym rozrisanju praše­nja Židow“.
28.3. Prěnje bombardowanje němskich mě­stow přez Wulku Britanisku – Lübeck
27.5. Atentat na Heydricha w Praze, na to so Lidice zniča.
12.6. Himmler schwali plan wo germanizaciji wuchodneje Europy z deportaciju 30 mio. ludźi do Sibirskeje.
22.7. Spočatk zaničowanja Židow Waršaw­ske­ho geta

1942
1942

Podawki w Europje

1.1. W deklaraciji Zjednoćenych narodow při­zamknu so Atlantikskej charće wšitke kraje, kiž přećiwo wóskowym mocam wojuja.
11.11. Francoska/Němska: Němske wójsko zaćahnje do dotal njewobsadźeneje južneje Francoskeje.
22.11. ZSSR/Němska: Wobkruženje 6. armeje w Stalin­gradźe
USA/Japanska: Wróćica w Pacifikskej wójnje, Japanska je w defensiwje.
23.10. Sewjerna Afrika: Wulkoofensiwa Wul­keje Britaniskeje přećiwo němskim a italskim jednotkam w egyptowskim Al Alamein.

1942
1943

Podawki w Serbach

3.2. Kapłan Alojs Andricki zahinje w kaceće Dachau.
1943/44 Bjarnat Krawc skomponuje swětny oratorij „Wójna a měr“ na tekst Michała Nawki.

1943
1943

Podawki w Němskej

13.1. Hitler přikaza totalnu mobilizaciju.
13.1. a 21. 3. Atentataj na Hitlera so njepora­dźitej.
18.2. Minister za propagandu Goebbels připo­wědźi „totalnu wójnu“.
februar: Lětakowa akcija Hansa a Sophieje Scholl. Wonaj so zajataj a wotprawitaj.
29.3. Himmler přikaza deportěrowanje nižo­zem­skich Sinti do Auschwitza.
5.7. Poslednja němska wulkoofensiwa na wuchodnej fronće skónči so z wulkimi stratami.
13.8. Aliěrowani bombarduja Wien.

1943
1943

Podawki w Europje

31.1. ZSSR/Němska: 6. armeja pod generalom Paulusom kapituluje w Stalingradźe.
25.7. Italska: Zajeće Mussolinija
3.9. Zwjazkarske mocy přistawja w južnej Ital­skej a předobudu so do sewjera.
8.9. Kapitulacija Italskeje so wozjewi.
13.10. Po změnje w knježerstwje připowědźi Italska Němskej wójnu.
Tuneziska: Kapitulacija poslednich na afriskej zemi stejacych němsko-italskich jednotkow
Juhosłowjanska: Antifašistiska rada wuswo­bodźenja luda wutwori pod wjednistwom J. B. Tita narodny komitej.
28.11. Iran: Na konferency w Teheranje zetkaja so prěni raz Stalin, Churchill a Roosevelt. W kónčnym komunikeju zwuraznja wolu, wójnu zakónčić. 
24.12. ZSSR: Wulkoofensiwa mjez Kijewom a Žitoměrom so započina.

1943
1944

Podawki w Serbach

6.8. Dr. Marja Grólmusec zahinje w Ravensbrücku.

1944
1944

Podawki w Němskej

12.6. Němske rakety V1 so prěni raz zasadźa přećiwo Wulkej Britaniskej.
15.7. General Rommel žada sej wot Hitlera za­kónčenje wójny.
20.7. Atentat połkownika Clausa v. Stauffenberga na Hitlera zwrěšći.
1.8. Waršawski zběžk
25.9. Wšitcy mužojo mjez 16 a 60 lětami zwo­łaja so do Volkssturma.
16.12. Hitler zwrěšći na zapadnej fronće.
18.12. W Sowjetskim zwjazku załoženy Narodny komitej „Freies Deutschland“ (NKFD) apeluje na němsku ludnosć, so přećiwo NSDAP pozběhnyć a wójnu zakónčić.

1944
1944

Podawki w Europje

28.1. ZSSR: Po 900 dnjach přełama Čerwjena armeja woblěhowanje Leningrada.
4.6. Italska: Zwjazkarske jednotki zaćahnu do Roma.
6.6. D-Day: Přistawjenje zwjazkarskich mo­cow ze 150.000 wojakami w Normandiji. Z tym wu­twori so druha fronta antihitlerskeje koali­cije.
22.6. Běłoruska/Němska: Wulka ofensiwa Čerwjeneje armeje wjedźe k poražce dźěla němskeho wójska Heeresgruppe Mitte.
25.8. Rumunska: Rumunska přizjewi po změ­nje knježerstwa Němskej wójnu, Bołharska sćěhuje.
26.8. Francoska: Dźeń po wuswobodźenju Pa­risa zaćehnje general Charles de Gaulle do města a přewozmje knježerstwo.
19.9. ZSSR: Sowjetsko-finski přiměr
17.12. USA: W pusćinje stata Utah započinaja so zwučowanske lěty z atomowymi raketami.
28.12. Madźarska: Prowizoriske knježerstwo připowědźi Němskej wójnu.

1944
1945

Podawki w Serbach

Wojowanja ruskich a pólskich wójskow we Łužicy.
30 % do 50 % wšěch bydlenskich domow a zjawnych twarow so zniči abo so wobškodźi. Wulka nuza wosebje w městach 
22.4. Serbski dom so zniči.
9.5. Łužiskoserbski narodny wuběrk (ŁSNW) so w Praze załoži. Na čole steji farar Jan Cyž – wuswobodźeny z kaceta w Dachauwje bě so nawróćił. ŁSNW wusměri so wot wšeho spočatka na wonkownopolitisku dźěławosć.
10.5. Znowazałoženje Domowiny w Chrósći­cach. Jako nachwilny předsyda wuzwoli so dr. Jan Cyž, za naměstnika Jan Meškank, za sekretara Pawoł Krječmar. Po swojim nawróće do Łužicy, w juniju, přewozmje Pawoł Nedo zaso funkciju předsydy.
25.5. Přez sowjetsku komandaturu zasadźitaj so dr. Jan Cyž jako krajny rada a Pawoł Nedo jako šulski rada Budyskeho wokrjesa.
Serbscy duchowni so do Łužicy nawróća.
1.6. Memorandum ŁSNW na dr. E. Beneša a J. W. Stalina ze žadanjom, Łužicu jako samostatny cyłk přizamknyć Čěskosłowakskej. 
awgust: Předsydstwo Domowiny schwali program k wozrodźenju narodneho kulturneho a duchowneho žiwjenja.
Zasydlenje němskich ćěkancow z Wuchod­neje Pruskeje, Šleskeje abo Sudetskeje we Łužicy.
3.8. Domowina žada sebi w pismje na krajne zarjadnistwo Sakskeje runoprawne kubłanje za serbske dźěći.
12.8. Zhromadny koncert „Meje“, Budyskich spěwarjow a chóra sowjetskeje armeje w Budyskim měšćanskim dźiwadle na Žitnych wikach.
1.9. Na požadanje prezidenta krajneho zarjadnistwa Sakskeje, R. Friedrichsa, předpołoži Domowina program „Za rjadowanje najwažnišich žiwjenskich prašenjow serbskeho luda“. W nim pokaza na trěbnosć woleneho serbskeho wuběrka ze samsnymi prawami při rjadowanju natwara kulturneho, hospodarskeho a socialneho žiwjenja, kaž ma je prowincionalne zastupnistwo.
17.9. Serbski narodny wuběrk a Domowinske předsydstwo stworitej jako cyłk zhromadneho dźěła Łužisko-serbsku narodnu radu. Za předsydu wuzwoli so farar Jan Cyž, dr. Jurij Cyž sekretar, městopředsydźe krajny rada dr. Jan Cyž a předsyda Domowiny P. Nedo. Rada orientuje na załoženje Łužiskeho stata resp. na samostatnu Łužicu na zakładźe zjednoćenja Hornjeje a Delnjeje Łužicy do administratiwneho cyłka.
3.10. Po jednanjach ŁSNW z knježerstwom ČSR započnu serbscy studenća zaso w Praze studować a załoža znowa swoje towarstwo Serbowka.
1.12. Jan Krawc powoła so za načolnika kulturneho wotrjada Domowiny. Z talentowanych hrajerjow wjesnych dźiwadłowych skupin na­twari spočatk 1946 Centralnu dźiwadłowu skupinu Domowiny. Z njej předstaji Jurja Wjelowu hru „Naš statok“ a Aleksandra N. Afinogenowu „Mašenku“.
2.12. Prěnje dźiwadłowe skupiny so wožiwjeja (Chrósćicy z Jurja Wjelowej hru „Knjez a robo­ćan“, Šunow z Františeka Šamberkowej hru „Błazenc w prěnim poschodźe“). Dalše sćě­huja po cyłej Hornjej Łužicy. 
W Českej Lípje załoži so na iniciatiwu ŁSNW, Domowiny a Praskeje Ústředni matice škol­skeje při čěskim statnym gymnaziju serbski wotdźěl „Připrawnišćo łužiskoserbskeho ­realneho gymnazija“, wot 1.1.1947 we Varnsdorfje.

1945
1945

Podawki w Němskej

27.1. Sowjetska armeja wuswobodźi Auschwitz.
13./14.2. Drježdźany so přez anglo-ameriske bombowcy zniča.
12.3. Anne Frank so w kaceće Bergen Belsen zamorduje.
17.4. Z kapitulaciju 325.000 wojakow w Poruhr­skej započina so rozpušćenje zapadneje fronty.
25.4. Ameriske a sowjetske wójska zetkaja so pola Torgauwa.
28.4. Dachau so přez ameriske jednotki wuswobodźi.
30.4. Hitler skónči swoje žiwjenje ze samomor­darstwom, dźeń na to Goebbels ze swójbu.
7.5. Němska delegacija podpisa w Reimsu bjez­wuměnitu kapitulaciju.
8.5. Němska kapituluje.
9.5. W Berlinje podpisa so tohorunja kapitulacija ze Sowjetskim zwjazkom; z tym zakónči so Druha swětowa wójna.
23.5. Himmler wozmje sej žiwjenje, Dönitz a jeho knježerstwo so wot britiskich jednotkow w Flensburgu zajmu.
1.6. W Berlinje a po cyłej Němskej rumuja žony z jednorymi srědkami rozpadanki.
5.6. Dobyćerske mocy přewozmu z Berlinskej deklaraciju knjejstwo a wutworja zwjazkarsku kontrolnu radu. Němska so do štyrjoch wobsadniskich pasmow rozdźěli.
15.6. Znowakonstituowanje SPD w Berlinje
11.7. Zwjazkarska wojerska komandatura přewozmje zarjadnistwo Wulkoberlina.
17.7.–2. 8. Potsdamska konferenca, dobyćer­ske mocy wothłosuja swoju politiku w Něm­skej. Mjez druhim rjaduje so tež přesydlenje Něm­cow z kónčin za nowej wuchodnej hranicu.
3.–11.9. Prowincialne a krajowe zarjadnistwa Sowjetskeho wobsadniskeho pasma wudadźa postajenja k zemskej reformje.
1.10. W Sakskej započina so zaso šulska wuč­ba.
29.10. Wobzamknjenje krajneho zarjadnistwa Sakskeje wo wuswojenju w Sakskej ležacych zawodow Flickoweho koncerna
20.11. W Nürnbergu započina so před Mjezynarodnym wojerskim sudnistwom k přesćě­ha­nju a chłostanju hłownych wójnskich złóstni­kow proces přećiwo 21 nawjedowacym nacionalsocialistam.
14.12. W Bad Godesbergu konstituuje so CDU.

1945
1945

Podawki w Europje

1.1. Pólska: Prowizoriske knježerstwo započina w Lublinje dźěłać.
12.1. Južnje Waršawy započina so zymska ofensiwa Čerwjeneje armeje.
4.–11.2. ZSSR: Konferenca „wulkeje trójki“ w Jalće. Wobzamknje so rozdźělenje Němskeje do wobsadniskich pasmow, hranicy k Pólskej, kontrola a reparacije poraženeje Němskeje.
5.3. Juhosłowjanska: W nadawku krala Pětra II. wutwori Tito nowe knježerstwo.
4.4. Čěskosłowakska: Konstituowanje knježer­stwa Nacionalneje fronty Čechow a Słowakow w Košicach
27.4. Italska: Partizanojo zajmu Mussolinija a jeho wotprawja.
5.–9.5. Čěskosłowakska: Praski zběžk přećiwo wobsadniskim wójskam
7.5. Francoska: W Reimsu podpisaja zastupje­rjo Němskeje bjezwuměnitu kapitulaciju.
30.5. Započina so wusydlenje Němcow ze Sudetskeje.
26.6. USA: 51 statow podpisa w San Franciscu UN-chartu k škitej swětoweho měra. Organi­zacija je naslědnica Zwjazka ludow z lěta 1920.
6.8. Japanska/USA: Na přikaz Trumana wotćisnje­nje prěnjeje atomoweje bomby na Hirošimu, dźeń na to na Nagasaki
2.9. Druha swětowa wójna zakónči so tež we wuchodnej Aziji.
25.10. China: Japanska wróći Chinje Taiwan.
W Chinje wudyri wobydlerska wójna mjez komunistami pod Mao Zedongom a Kuomintang (narodna strona) pod Chiang Kai-shekom.
Juhosłowjanska: 29.11. Wotstronjenje monarchije a wutworjenje federatiwneje ludoweje republiki

1945
1946

Podawki w Serbach

Njepřezjednosć mjez Domowinu a Narodnej radu w prašenjach socialnoekonomiskeho přetworjenja w Sowjetskim wobsadniskim pasmje a w prašenju nastawacych organow mocy wjedu do polarizacije serbskeho powójnskeho hibanja.
6.1. W Radworju wutwori so Serbski wučerski wustaw. Po wosomtydźenskim wukubłanju wopušća jón 170 serbskich a 112 němskich nowowučerjow.
1.2. Zhromadźizna Serbow w Budyšinje žada serbsku wučbu w šulach, wukubłanje serb­skich wučerjow, serbske nowiny a literaturu.
23.4. Prěnja powójnska schadźowanka serb­skeje studowaceje młodźiny w Radworju. Tu so zhromadne dźěło Serbskeje młodźiny (SM) ze Swobodnej němskej młodźinu (SNM) wotpokaza.
Jurij Brězan a Jan Šołta načolnikaj SM. SM organizuje młodźinske brigadowanje, kiž je zdobom zakład wuwića čiłeho kulturneho žiwjenja.
9.8. Na schadźowanju wučerjow, katolskich duchownych a kulturnikow w Chrósćicach podpěra so Domowina w swojej wólbnej namołwje, wolić kandidatnu lisćinu SED.
10.–12.8. Prěnja hłowna schadźowanka serb­skeje studowaceje młodźiny w Rakecach
17.–27.9. Jednanja Domowiny z SED w hor­njołužiskim wobwodźe wo zhromadnym postupowanju tež při wólbach do wokrjesnych sejmikow a Sakskeho krajneho sejma. Zakład jednanjow su žadanja Domowiny wo podpěru swobodneho wuwića Serbow a připóznaće Domowiny jako zastupnicu serbskeho luda.
29.9. 1. powójnski zjězd Serbow w Radworju
30.11. Prěnja hłowna zhromadźizna Domowiny po wójnje w Budyšinje, předsyda Pawoł Nedo. Korla Janak, předsyda łužiskeho wobwodneho předsydstwa SED, so do wuběrka wuzwoli.

1946
1946

Podawki w Němskej

1.1. W Sakskej zahaja so krótkodobne kursy k wukubłanju  nowowučerjow.
22.4. W Sowjetskim wobsadniskim pasmje zjednoćitej so SPD a KPD do SED.
7.3. Załoženje Swobodneje němskeje młodźiny (SNM)
31.5. W Sakskej wuńdźe Zakoń wo demokratizaciji němskeje šule.
30.6. Ludowy rozsud w Sakskej wo wuswoje­nju bjez zarunanja wulkokublerjow, nacistiskich aktiwistow a wójnskich złóstnikow (77,6 % přihłosowanja) a wo přepodaću jich zawodow do ludoweho swójstwa
5.8. Ludowy rozsud w Braniborskej
1.10. Nürnbergski prozes přećiwo hłownym wójnskim złóstnikam so zakónči z 12 smjertnymi wusudami, 7 chłostanjemi z kłódu a třomi wuwinowanjemi.
20.10. W Sakskej přewjedu so prěnje wólby do krajneho sejma. We wuslědku wutwori so 11.12. knježerstwo. Ministerski prezident je dr. Rudolf Friedrichs (SED).
14.11. Stronske wjednistwo SED wozjewi naćisk wustawy za němsku demokratisku republiku.

1946
1946

Podawki w Europje

Pólska: Zestatnjenje wšitkich zawodow, w kotrychž dźěła wjace hač 50 dźěłaćerjow
10.1. Wulka Britaniska W Londonje započina so Prěnja hłowna zhromadźizna UN. 51 krajow je zastupjenych.
11.1. Albanska: Proklamowanje ludoweje republiki
30.1. Rada bjezstrašnosće UN zaběra so ­z pra­šenjom wotćaha sowjetskich jednotkow ze se­wjerneho Irana ze zaměrom, Iransku krizu zakónčić. Kriza je spočatk „zymneje wójny“.
1.2. Madźarska: Proklamowanje republiki
25.4. Francoska: Na konferency wonkownych ministrow wotpokaza W. Molotow za ZSSR wotewrjenje wuchodneje Europy.
2.6. ČSR: Wutworjenje noweho knježerstwa Narodneje fronty pod K. Gottwaldom
18.6. Italska: Proklamowanje republiki po ludowym wothłosowanju wo statnej formje
15.9. Bołharska: Parlament proklamuje ludowu republiku.
3.10.–10.11. Francoska: Ludowe wothło­so­wa­nje schwali naćisk demokratiskeje wustawy. IV. republika so proklamuje (do 1958).

1946
1947

Podawki w Serbach

27.2. Jednanja mjez Domowinu a krajnym před­sydstwom SED w Drježdźanach wo zakonskim rjadowanju prawow serbskeje ludnosće. Žadanje wo statnoprawnisku runoprawosć Serbow so ani we wustawowym naćisku SED ani w naćiskach krajnych sejmow njewob­kedźbuje.
6.3. Budyski měšćanski sejm přepoda ležownosć Maćicy Serbskej za nowy Serbski dom.
měrc: Memorandumaj Domowiny a Narodneho wuběrka na konferencu štyrjoch ministrow wonkownych naležnosćow w Moskwje. W memorandumje Domowiny zwurazni so přesła­pjenje wo dotalnym postupowanju krajnych zarjadnistwow a wjednistwa SED Serbam napřećo. Předpołoža so w šěsć dypkach namjety k rozrisanju prašenjow statnu runoprawosć serbskeho luda nastupajo. 
8.3. Domowina žada znowa oficialnu dowol­nosć skutkowanja w Delnjej Łužicy a wuku­bła­nje wučerjow za Delnju Łužicu.
14.4. W domje Serbskeje młodźiny w Chrósće zahaji so prěni kubłanski kurs.
6.6. Załoženje noweho serbskeho ćišćerskeho předewzaća – drustwo Domowiny
6.7. Prěnje čisło „Noweje doby“ wuńdźe.
24.8. Zakładny kamjeń za nowy Serbski dom so połoži při składnosći 100. róčnicy załoženja Maćicy Serbskeje. Na swjatočnym zarjadowa­nju spěwaja zjednoćene hornjoserbske chóry oratorij „Nalěćo“ w orchestralnym wobdźě­łanju Jurja Winarja a Jana Rawpa.
8.9. Załoženje prěnjeje serbskeje wyšeje šule w Budyšinje
21.11. Wuradźowanje Domowinskeho wjedni­stwa z předsydomaj strony SED Wilhelmom Pieckom a Ottom Grotewohlom wo serbskim narodnym prašenju.
Doskónčne dźělenje Domowinskeho předsyd­stwa wot ŁSNW.

1947
1947

Podawki w Němskej

1.1. Zhromadna hospodarska rada Jendźel­skeho a US-ameriskeho wobsadniskeho pasma so wutwori. Pasmje so do bicony zjedno­ćitej (Francoske pasmo přistupi 1949).
6.2. a 28.2. Krajne sejmy Braniborskeje a Sak­skeje schwala naćiski krajnych wustawow.
6./7.6. Konferenca wšitkich němskich ministerskich prezidentow w Mnichowje. Žadanje srjedźoněmskich krajow za wobjednanjom zasadnych prašenjow cyłoněmskeho natwara na konferency so njepřiwza.
14.6. Wutworjenje Němskeje hospodarskeje komisije (DWK) za Sowjetske wobsadniske pasmo
20.–24. 9. II. stronski zjězd SED, najwažniši nadawk widźi we wutworjenju jednotneje Něm­skeje.
6./7.12. Berlin: 1. němski ludowy kongres za jednotu a měr

1947
1947

Podawki w Europje

19.1. Pólska: Bolesław Bierut wuzwoli so za prezidenta republiki.
10.2. Paris: Dobyćerske mocy 2. swětoweje wójny podpisaja měrowe zrěčenja z Rumun­skej, Bołharskej, Madźarskej, Finskej a Italskej.
4.3. Wulka Britaniska/Francoska: Krajej podpisatej zrěčenje mjezsobneje podpěry.10.3.–24.4. Moskwa: Konferenca wonkownych ministrow ZSSR, USA, Wulkeje Britaniskeje a Francoskeje. W srjedźišću steji prašenje Němskeje. Konferenca skónči so bjez dojed­nanja.
12.3. USA: Proklamowanje Trumanoweje doktriny
5.6. Marshallowy plan zmóžni hospodarski znowanatwar Europy.
6.7. Španiska: Z pozdatnym ludowym rozsudom da so general Franco jako prezident na čas žiwjenja wopodstatnić. F. Franco zawjedźe znowa monarchiju.
29.11. USA: Hłowna zhromadźizna UNO w New Yorku wobzamknje dźělenje Palestiny do ži­dowskeho a do arabskeho stata.
25.11.–15.12. London: Konferenca wonkow­nych ministrow ZSSR, USA, Wulkeje Britaniskeje a Francoskeje wo prašenju Němskeje wjedźe k łamkej mjez USA a ZSSR. Konferenca so bjez dojednanja přetorhnje.
22.12. Italska: Schwalenje wustawy přez konstituowacu Narodnu zhromadźiznu
30.12. Rumunska: Proklamowanje ludoweje republiki

1947
1948

Podawki w Serbach

16.2. Zahajenje brigadowanja na twarnišću Serbskeho doma
23.3. Sakski krajny sejm schwali Serbski za­koń.
3.5. W Budyšinje wutwori so Serbski zarjad za ludowe kubłanje.
11.9. Koło serbskich tworjacych wuměłcow so załoži.
13.10. Serbske ludowe dźiwadło so załoži, prě­nje serbske profesionalne dźiwadło. Jeho prě­ni intendant je Jan Krawc. 
14.10. Drježdźanski sćelak započina z połho­dźinskim serbskorěčnym wusyłanjom kóždu druhu njedźelu.
1.12. Wotewrjenje serbskeje knihownje w Bu­dyšinje
december: Serbska młodźina (SM) přistupi Swobodnej němskej młodźinje (SNM).

1948
1948

Podawki w Němskej

3.1. Zawjedźenje francoskeje měny w Posaar­skej
25.2. Załoženje Maxa-Planckoweho towarstwa k spěchowanju wědomosćow. Towarstwo je naslědnik kejžora Wilhelmoweho towarstwa z lěta 1911.
1.3. Załoženje Banki němskich krajow, pozdźi­šeje Němskeje zwjazkoweje banki w Frankfurće n. Mohanom
2.3. Ludwig Erhard woli so za direktora Hospodarskeho zarjadnistwa bicony.
9.3. Němska hospodarska komisija přewozmje centralny nawod hospodarstwa w Sowjetskim wobsadniskim pasmje (do 1949).
20.3. Kontrolna rada aliěrowanych so rozeńdźe, po tym zo so postupnje wšelakore zajimy mjez zapadnymi mocami a Sowjetskim zwjazkom jewja, kaž so wone tež na Londonskej konferency pokazaja. Z tym skónči so zhromadne rjadowanje Němskeje.
23.4. Zjednoćenstwo ludowych zawodow (VVB) załoži so w SWP.
29.4. Demokratiska burska strona Němskeje załoži so w SWP.
25.5. Nacionaldemokratiska strona Němskeje załoži so w SWP.
20.6. Měnowa reforma, zawjedźenje němskeje hriwny (DM) w ZWP
23.6. Měnowa reforma w SWP
24.6. Z wukazom SMAD, wobchad mjez Zapadnym Berlinom a zapadnymaj wobsadniskimaj pasmomaj přetorhnyć, započina so Berlinska blokada.
26.6. Zapadny Berlin zastara so z pomocu lětadłow („powětrowy móst“).
3.7. Sowjetska wojerska administracija (SMAD) wutwori jednotki wobrónjeneje ludoweje policije w SWP.
1.8. Prěnje čisło nowiny „Stern“ wuńdźe w Han­noverje.
28.8. Znowawotewrjenje Narodneho dźiwadła we Weimarje
1.9. W Bonnje schadźuje so Parlamentariska rada. Pod nawodom Konrada Adenauera ma nadawk, Zakładny zakoń za přichodnu zwjazkowu republiku diskutować a wobzamk­nyć.
13.10. Spočatk aktiwistiskeho hibanja w SWP
22.10. Bertolt Brecht a Helene Weigel nawró­ći­taj so z US-ameriskeho eksila do Wuchodneho Berlina.
3.11. Wikowanska organizacija HO wotewri so jako statne předewzaće w SWP.
26.11. W SWP přirjaduja so zawodne rady ­zawodnym dźěłarniskim wjednistwam (BGL).
30.11. W Sowjetskim sektoru Berlina wutwori so samostatny magistrat, kiž woli Friedricha Eberta (SED) za wyšeho měšćanostu. Z tym je město administratiwnje dźělene.
11.12. Liberalne strony ZWP zwjazaja so do FDP, předsyda strony je Theodor Heuss.
13.12. Organizacija Młodych pioněrow załoži so we Wuchodnym Berlinje.

1948
1948

Podawki w Europje

20.1. Pólska: Přesydlenje pólskeje ludnosće z wuchodnych kónčin kraja (po wójnje ZSSR słušacy teritorij) do něhdy němskich wjeskow Delnjeje Šleskeje je zakónčene.
Čěskosłowakska: Komunistiska strona pře­wozmje w februarje móc w kraju. Prezident Edvard Beneš a jeho ministrojo nuzuja so k wotstupej.
21.3. ČSR: Zakoń wo zemskej reformje, ležownosće nad 50 ha so zestatnjeja. Zestatnjenje zawodow z wjace hač 50 dźěławymi.
14.6. ČSR: Za statneho prezidenta woli so Klement Gottwald, kiž natwari diktaturu po při­kładźe ZSSR. 
17.3. Belgiska: Beneluxske staty, Francoska a Wulka Britaniska wutworja kooperaciski ­a zakitowanski pakt.
11.6. Rumunska: Zakoń wo zestatnjenju industrijnych, hórniskich, bankowych, zawěsćenskich a transportnych předewzaćow.
23./24.6. Waršawa: Jako reakciju na Londonsku konferencu (1947) schadźuje so we War­ša­wje Konferenca wosom mocow (ZSSR, Alban­ska, Bołharska, Juhosłowjanska, Pólska, Rumunska, ČSR a Madźarska). Konferenca kritizuje pospyty zapadnych mocow „pačenja Němskeje“, wohroženje „Měroweje hranicy Wódra-Nysa“, a žada dodźerženje Podstupim­skeho zrěčenja nastupajo wutworjenje cyłoněmskeho knježerstwa a wotzamknjenje měroweho zrěčenja.
26.6. Juhosłowjanska/ZSSR: Komunistiske wjednistwo pod Josepom B. Titom wotpači so wot politiki ZSSR a dźe samostatny puć.
10.12. Francoska: W Parisu schwali hłowna zhromadźizna UN „Powšitkownu deklaraciju čłowjeskich prawow“.

1948
1949

Podawki w Serbach

10.1. Serbska ludowa uniwersita w Radworju so załoži za rěčne dalekubłanje dorostłych.

20.1. Braniborske knježerstwo dowoli dźěła­wosć Domowiny w Delnjej Łužicy.

25.1. Załoženje 1. serbskeje kulturneje brigady na Serbskej wyšej šuli w Budyšinje

15.5. Domowina wotewri sekretariat za Delnju Łužicu w Choćebuzu.
30.5. Wustawa NDR, art. 11, zaruča zak
onsku runoprawosć serbskeje ludnosće.
awgust: W centralnym aparaće Domowiny wu­twori so zawodowa stronska skupina SED.

3.10. Zeńdźenje předsydstwa Domowiny ze zastupjerjemi cyrkwje. Dla sylnišeho politiskeho wusměrjenja Domowiny na SED a stupaceho wuzamkowanja a wusměšowanja wšeho křesćanskeho zmyslenja w medijach a šulach rostu napjatosće mjez cyrkwinskimi kruhami a Domowinu. Ličba wustupow z Domowiny sylnje stupa. Pawoł Nedo spyta zwjazanosć Domowiny z SED wusprawnić.

1949
1949

Podawki w Němskej

11.1. Prěnje předstajenje Berlinskeho ansambla, kiž staj Bertolt Brecht a Helene Weigel natwariłoj, při Němskim dźiwadle we Wuchodnym Berlinje.

17.1. Zapadni aliěrowani wutwarja wojerski wě­stotny hamt k dohladowanju wotbrónjenja w Zapadnej Němskej.

25.-28.1. 1. stronska konferenca SED; wob­zamknjenja wo wuwiću SED, wudźěłanje za­sadow hospodarskeje politiki

3.2. Parlamentariska rada přiwozmje Zapadny Berlin jako dwanaty zwjazkowy kraj do preamble Zakładneho zakonja.

10.5. Parlamentariska rada woli Bonn jako nachwilnu stolicu a sydło knježerstwa Zwjazkoweje republiki Němskeje.

12.5. Sowjetski zwjazk zběhnje Berlinsku blokadu.

23.5. Zakładny zakoń za Zwjazkowu republiku Němsku (ZRN) wozjewi so w Bonnje.

30.5. Němski ludowy kongres wuzwoli Němsku ludowu radu a schwali wustawu za Němsku demokratisku republiku (NDR).

18.6. We Wuchodnym Berlinje wotewri so znowa we wójnje ćežko rozbita Narodna galerija.

14.8. Prěnje wólby do Zwjazkoweho sejma, CDU dobudźe. Zwjazkowy prezident je Theodor Heuss (FDP), zwjazkowy kancler Konrad Adenauer (CDU).

18.9. Prěnje powójnske němske knižne wiki wotewrja so w Frankfurće.

7.10. Załoženje Němskeje demokratiskeje republiki. Přetworjenje Němskeje ludoweje rady do Prowizoriskeje ludoweje komory NDR. Prezident: Johannes Dieckmann. Wustawa NDR nabudźe móc.

8.10. Frankfurtske zrěčenje wo wikowanju mjez BRD a NDR

10.10. Sowjetska wojerska administratura přepoda zarjadnisku funkciju na knježerstwo NDR a so rozpušći. Na jeje městno stupi Sowjetska kontrolna komisija (SKK).

11.10. Prowizoriska Ludowa komora wuzwoli Wilhelma Piecka za statneho prezidenta.

12.10. Prowizoriske knježerstwo pod ministerskim předsydu Ottom Grotewohlom

21.10. Zwjazkowy kancler Adenauer wozjewi, zo je Zwjazkowa republika jenička legitimo­wana statna organizacija němskeho luda.

31.10. Němska zwjazkowa republika přiwo­zmje so do Organizacije za europske hospodarske zhromadne dźěło (OEEC). OEEC roz­dźěli mjez druhim pjenjezy Marshalloweho plana a koordinuje program hospodarskeho znowanatwara.

1949
1949

Podawki w Europje

25.1. ZSSR: W Moskwje załoža wuchodoblokowe staty ZSSR, Bołharska, Madźarska, Pólska, Rumunska a ČSR „Radu wzajomneje hospodar­skeje pomocy“. Rada załoži so jako pendant k Marshallowemu planej. NDR přistupi 1950.

4.4. USA: Dźesać zapadoeuropskich krajow, Kanada a USA załoži we Washingtonje NATO.

8.4. USA: Konferenca třoch zapadnych mocow (USA, Wulka Britaniska, Francoska) schwali we Washingtonje wobsadniski statut a wobzamknje zrěčenje wo kontroli třoch mocow za Zapadnu Němsku.

20-25.4. Francoska: W Parisu a w Praze scha­dźuje so swětowy měrowy kongres. Pablo Picasso stwori za njón symbol měroweho hołbja.

5.5. London: Dźesać zapadoeuropskich krajow załoži Europsku radu.

20.8. Madźarska: Proklamowanje wustawy ludoweje republiki

16.10. Grjekska: Byrgarska wójna so po sydom lětach zakónči.

1949

X

Der Artikel wurde erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Weiter Stöbern