Datowy škit

Wjeselimy so, zo so za našu internetowu stronu zajimujeće. Škit Wašeje priwatneje sfery je nam jara wažny. Naslědnje informujemy Was nadrobnje wo wobchadźenju z Wašimi datami.

1. Zamołwitosć za škit datow
Zamołwita instanca za škit datow je
Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t. / Zwjazk Łužiskich Serbow z. t.
Rěčny centrum WITAJ / Rěčny centrum WITAJ
zastupjena přez nawodnicu knjeni dr. Beatu Brězanowu
Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin
Němska
Tel.: + 49 (0) 35 91 / 55.#30# 00
E-mejlka: witaj-bautzen@sorben.com
webstrona: www.witaj-sprachzentrum.de

2. Zasady zběranja a składowanja Wašich datow
Rozłožujemy Wam w našim wozjewjenju wo škiće datow, při kotrych procesach Waše daty zběramy a składujemy a za kotry zaměr. Jeli njemóžemy při tym dospołnje na Waše prašenja wotmołwić, wobroćće so prošu na našeho zamołwiteho za škit datow (kontaktne daty pod dypkom 1).

a. Zaměr a prawniski zakład předźěłanja datow
Předźěłamy Waše daty ze zaměrom, zo móžeće našu webstronu bjez mylenjow wužiwać, k wobdźěłanju Wašich naprašowanjow kaž tež k zrjadowanju z Wami wotzamknjenych zrěčenjow. Prawniski zakład za předźěłanje datow je artikl 6 wotst. 1 Zakładneho wukaza wo škiće datow (něm. DSGVO).

b. Wotstronjenje resp. blokowanje datow při wotpadnjenju zaměra
Zasadnje płaćitej principaj zlutniwosće a wobmjezowaneho składowanja datow. Waše na wosobu so poćahowace daty składujemy jenož tak dołho, kaž je to k docpěću jednotliwych naprawow wopisanych zaměrow trěbne. Po spjelnjenju zaměra hašamy Waše daty. Jeli nam prawo předpisuje dale sahace wobchowanje, hašamy daty po wotběženju zakońskeho časa.

c. Prawo na informaciju, korekturu, zawěranje, wotstronjenje a znapřećiwjenje
Maće kóždy čas prawo na zdźělenje wo tym, kotre wosobinske daty su pola nas składowane. Su-li tute daty wopačne, maće prawo na korekturu. Móžeće sej kóždy čas žadać hašenje swojich wosobinskich datow, jeli njejsu wone nam wjace trěbne za zrjadowanje zrěčenja z Wami. Hašenju móža nimo toho zadźěwać zakońske winowatosće za wobchowanje. W tutym padźe maće pak prawo na wobmjezowane předźěłanje swojich datow.
Za wukonjenje wopisanych prawow wobroćće so prošu na našeho zamołwiteho za škit datow (kontaktne daty pod cyfru 1).

d. Prawo na pohóršk
Maće prawo, so na dohladowarskej instancy za škit datow pohóršić.

e. Změna našich postajenjow k škitej datow
Budźemy naše wozjewjenje wo škiće datow stajnje aktualnym prawniskim žadanjam přiměrić. Potrjeba změny móže tež nastać, hdyž poskitk swojich słužbow rozšěrimy. Wopytajće našu webstronu potom znowa, płaći nowe wozjewjenje wo škiće datow.

3. Zběranje, předźěłanje a wužiwanje Wašeje IP-adresy
a. zběranje wobchadnych datow
Móžeće našu stronu wopytać, bjez toho zo aktiwnje daty k Wašej wosobje činiće. Zběramy přistupne daty, kotrež nam Waš browser sposrědkuje. To potrjechi:
·           typ a wersiju browsera
·           wužiwany dźěłowy system
·           Referrer URL (do toho wopytana strona)
·           hostowe mjeno wopytowaceho ličaka (IP adresa)
·           čas nałoženja na serwer
·           čas wopyta a wopytane podstrony.
Tute daty so bjezwuwzaćnje z techniskich přičin zběraja. Wy njedowoliće nam žanu konkluziju na Wašu wosobu. Waš prowider by pak móhł na zakładźe pola nas składowaneje IP-adresy Waše internetowe přizamknjenje identifikować.

Prawniski zakład za předźěłanje je art. 6 wotst. 1 f) DSGVO. Mamy woprawnjeny zajim na tym, Wam za Waš browser optiměrowanu webstronu prezentować a Wam komunikaciju mjez našim serwerom a Wašim kónčnym nastrojom zmóžnić. Za poslednje je wosebje předźěłanje Wašeje IP-adresy trěbne.

4. Cookije
Wužiwamy tak mjenowane „cookije“. Cookieje su małe tekstowe dataje, kotrež so wot serwera internetoweje strony na Wašu krutu tačel přenjesu. Přez to dóstanjemy awtomatisce wěste daty kaž na př. IP-adresu, wužiwany browser, dźěłowy system wo Wašim kompjuterje a Wašim přizamknjenju do interneta.

Cookije njedadźa so wužiwać, zo bychu so programy startowali abo wiry na kompjuter přenjesli. Z informacijemi w tych cookijach móžemy Wam nawigaciju na našej stronje wolóžić a korektne pokazanje zmóžnić.

W žanym padźe njepřepodamy zběrane daty na třećich dale a njezwjazujemy je bjez Wašeho přizwolenja z wosobinskimi datami.

Wězo móžeće sej našu webstronu zasadnje tež bjez cookijow wobhladać. Internetowe browsery su prawidłownje tak nastajene, zo cookije akceptuja. Móžeće wužiwanje cookijow kóždy čas přez nastajenja swojeho browsera deaktiwěrować. Prošu wužiwajće za to pomocne funkcije swojeho internetoweho browsera, zo byšće zhonili, kak móžeće tute nastajenja změnić. Prošu wobkedźbujće, zo jednotliwe funkcije našeje webstrony snano njefunguja, jeli sće wužiwanje cookijow deaktiwizowali..

5. Naprašowanja z e-mejlku
Jeli so z nami přez e-mejlku abo kontaktny formular na našej webstronje kontaktujeće, zběramy a składujemy Waše podaća, zo bychmy móhli Waše naprašowanja a ewentualne naslědne prašenja wobdźěłać. W tym padźe wuchadźamy z toho, zo składowanju a předźěłanju tutych datow přihłosujeće.

X

Artikl bu do nakupowanskeho košika połoženy.

dale pytać