Impressum

Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t.
Rěčny centrum WITAJ
Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

telefon: +49 (03591) 550400
faks: +49 (03591) 550375
e-mail: witaj-bautzen@sorben.com
internetowa strona: sorbischlernen.de

Powšitkowne wujasnjenja k wužiwanju serbskeje rěče na tutej webstronje
Maćeršćina Serbow w Hornjej Łužicy so wotpowědnje šulskemu zakonjej  Swobodneho stata Sakskeje oficialnje jako serbska rěč pomjenuje. Korektne wědomostne zapřijeće za samostatnu zapadosłowjansku rěč je hornjoserbšćina. Z přičin zjednorjenja wužiwamy na tutej webstronje skrótšene a powšitkowniše zapřijeće serbšćina.
Allgemeine Erläuterungen zum Gebrauch der sorbischen Sprache auf dieser Website
Die in der Oberlausitz beheimatete Muttersprache der Sorben wird entsprechend dem Schulgesetz für den Freistaat Sachsen offiziell als sorbische Sprache bezeichnet. Der korrekte wissenschaftliche Begriff für die eigenständige westslawische Sprache ist Obersorbisch. Aus Gründen der Vereinfachung benutzen wir auf dieser Website den verkürzten und geläufigeren Begriff Sorbisch.

K poskitkej wučbnych srědkow na tutej stronje
Předstajene wučbne srědki buchu w nadawku Rěčneho centruma WITAJ wot pedagogow na serbskich a dwurěčnych šulach w Sakskej kaž tež wot nazhonitych sobudźěłaćerjow Rěčneho centruma WITAJ w Budyšinje nadźěłane resp. zestajane. Prócujemy so, tutu webstronu z našim poskitkom wučbnych srědkow krok po kroku rozšěrjeć a wudospołnjeć.
Zum Lehrmittelangebot auf dieser Website
Die vorgestellten Lehrmittel wurden im Auftrag des WITAJ-Sprachzentrums von Pädagogen an sorbischen und zweisprachigen Schulen in Sachsen sowie von praxiserfahrenen Mitarbeitern des Sprachzentrums Bautzen erarbeitet bzw. zusammengestellt. Wir sind bestrebt, diese Website mit unserem Lehrmittelangebot Schritt für Schritt zu erweitern und zu vervollständigen.

Redakciska zamołwitosć & awtorske prawa

Redakcisku zamołwitosć za internetowu prezentaciju www.witaj-sprachzentrum.de ma Rěčny centrum WITAJ. Layout, wuhotowanje a fota su z awtorskim prawom škitane, runje tak redakcionelne přinoški. Dalše wužiwanje a rozmnoženje stej jenož za priwatne zaměry dowolenej. Změny njejsu dowolene. Smědźa so jenož z přizwolenjom wobhospodarjerja zjawnje wužiwać. Pokiwy a namjety nastupajo wudospołnjenje a korektury wobsaha našeje strony posrědkujeće prošu na adresu witaj-bautzen@sorben.com.

Wuzamknjenje rukowanja

1. Wobsah online-poskitka

Rěčny centrum WITAJ njegarantuje za aktualnosć, korektnosć, dospołnosć abo kwalitu poskićenych informacijow. Naroki rukowanja hladajo na awtora, kotrež so na škodu materielneho abo ideelneho razu poćahuja a kiž běchu z wužiwanja abo njewužiwanja poskićenych informacijow resp. z wužiwanja njeprawych a njedosponych informacijow nastali, su zasadnje wuzamknjene, jeli so awtorej njemóže dopokazać wina na zakładźe zaměrneho a hrubje zwjeršneho jednanja. Wšitke poskitki su dobrowólne a njezawjazowace. Rěčny centrum WITAJ sej wuraznje wobchowa prawo, dźěle stronow abo cyłkowny poskitk bjez wosebiteho připowědźenja změnić, wudospołnjeć, wotstronić abo wozjewjenje na wěsty čas abo scyła cofnyć.

2. Pokazki a dalše žórła w interneće

W zwisku z direktnymi abo indirektnymi pokazkami na cuze internetowe strony (“linki”), kotrež su zwonka zamołwitosće awtora, by zawjazk rukowanja jenož potom nastał, hdyž awtor wobsah znaje, ma-li technisku móžnosć a je-li to technisce přicpěwajomne, zo jich wužiwanju w padźe njezakonskeho wobsaha zadźěwa. Awtor tuž wuraznje deklaruje, zo běchu pokazki na druhe žórła za čas wozjewjenja strony bjez ilegalnych wobsahow. Awtor nima žadyn wliw na tuchwilne a přichodne wuhotowanje a na wobsahi jako dalše žórło podatych stronow. Z tuteje přičiny so tule wuraznje distancuje wot wobsaha wšitkich jako dalše žórło podatych internetowych stronow, kotrež buchu po wozjewjenju swójskeje strony změnjene. Tute zwěsćenje płaći za wšitke we wobłuku swójskeho internetoweho poskitka podatych linkow a pokazkow kaž tež za cuze zapisy w hóstnej knize, diskusijnym forumje a dopisowarskich lisćinach, kotrež bě awtor zarjadował. Za ilegalne, njekorektne abo njedospołne wobsahi a předewšěm za škodu, kotraž z wužiwanja abo njewužiwanja po tutym puću podatych informacijow nastanje, rukuje jeničce poskićer strony, na kotruž so jako dalše žórło skedźbnja, nic pak tón, kotryž z linkom na wěste wozjewjenje jeničce skedźbnja.

3. Awtorske prawa a prawo woznamjenjenja

Awtor so prócuje, zo by we wšitkich publikacijach awtorske prawa za wužiwane grafiki, zwukowe dokumenty, videosekwency a teksty wobkedźbował resp. swójske grafiki, zwukowe dokumenty, videosekwency a teksty abo grafiki, zwukowe dokumenty, videosekwency a teksty bjez licency wužiwał. Za wšitke w internetowym poskitku mjenowane a ewtl. přez třećich škitane marki a znački tworow płaća njewobmjezowanje postajenja wotpowědneho prawa woznamjenjenja a prawa wobsydstwa potrjecheneho zapisaneho mějićela. Jeničce z pomjenowanja njehodźi so wotwodźeć, zo njeje marka z prawom třećeho škitana. Copyright za wozjewjene a wot awtora samoho zhotowjene objekty wobchowa sej awtor stronow. Rozmnoženje abo wužiwanje tajkich grafikow, zwukowych dokumentow, videosekwencow a tekstow w dalšich elektroniskich abo ćišćanych publikacijach njejstej bjez wurazneho přihłosowanja awtora dowolenej.

4. Škit datow

Je-li w internetowym poskitku móžnosć k zapodaću wosobinskich a słužbnych datow (e-mailowe adresy, mjena, adresy), je tole ze stron wužiwarja wuraznje dobrowólne. Wužiwanje wšitkich poskićenych posłužbow je – dalokož technisce móžne a přicpěwajomne – tež bjez podaća tajkich datow resp. w anonymizowanej formje abo z pseudonymom dowolene.

5. Prawniska hódnota tutoho wuzamknjenja rukowanja

Tute wuzamknjenje rukowanja ma so jako dźěl internetoweho poskitka wobhladować, z kotrehož sem so na tutu stronu skedźbnja. Njewotpowěduja-li dźěle tutoho teksta abo jednotliwe formulacije płaćacemu zakonjej resp. njewotpowěduja-li jemu dospołnje, njepotrjechi to tamne dźěle dokumenta w jich wobsahu a płaćiwosći.

X

Artikl bu do nakupowanskeho košika połoženy.

dale pytać