najnowše downloady

Lutujemy milinu

Na hońtwje za milinožračkami

Wudawaćel: Sächsische Energieagentur – SAENA GmbH
Serbski přełožk: Domowina – Rěčny centrum WITAJ, Budyšin

 

 

Zaběra z rěču (nadawki)

Dźěłowy material k zběrce »Zaběra z rěču«
Koncentraciske zwučowanja na kompjuteru
(nadawki)

Awtorka a zestajerka: Felicitas Kralowa
Wudawaćel: Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t. – Rěčny centrum WITAJ

Skazanske čisło: L-5/95/07-1A

 

wšitke downloady

Časowa tabula za wučbu stawiznow

wot 1800 do 1950
CD za sekundarnej schodźenkaj I a II
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
Synoptiski přehlad wo politiskich a kulturnych podawkach w Serbach, w Němskej a wo politiskich podawkach w Europje za wučbu stawiznow kaž tež za so za stawizny zajimowaceho
zestajała: Rejza Šěnowa

CD k „Naša maćeršćina 8"

Namjety za rozrisanje nadawkow a pokiwy k maćiznje
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ

CD k „Našej maćeršćinje 7“ a „Zwučujemy a pisamy 7“

Namjety za rozrisanje nadawkow a pokiwy k maćiznje
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ

CD k „Serbska literatura"

CD z lyriskimi tekstami za literarnu wučbu we wyšich šulach a na gymnaziju
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
rěčnicy: Blanka Funcyna, Měrko Brankačk a Fabian Kaulfürst
technika: Michał Cyž, SAEK
režija: Madleńka Šołćic

CD k „Zwučujemy a pisamy 8“

Namjety za rozrisanje nadawkow
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ

Po puću w serbskich a dwurěčnych firmach a zarjadnišćach w blišej wokolinje

wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
awtorojo/zestajerka: šulerjo 8. lětnika SWŠ Worklecy, Bianka Wjeńcyna
rjadowak

Šulerjo wosmeju lětnikow Serbskeje wyšeje šule Worklecy wopytachu w zašłymaj lětomaj serbske a dwurěčne firmy a zarjadnišća w blišej domjacej wokolinje. Tak zeznachu mjez druhim pjekarjow w Pančicach a Chrósćicach, blidarjow we Wotrowje a w Pančicach, serbsku šwalču Petru Kupcynu, ambulantnu słužbu maltezow we Worklecach, pěstowarnju we Worklecach, starownju w Chrósćicach, Wjeńkec zawod BMP w Miłoćicach, Šustrec firmu za elektriku w Kamjencu a dalše bliže. Šulerjo mějachu móžnosć, w tutych firmach na jednym dopołdnju praktisce sobu na probu dźěłać a tak wšědny dźěłowy dźeń ze wšěmi wužadanjemi tróšku sobu dožiwić. Projektowa mapa wobsahuje interviewy z firmownikami resp. zamołwitymi přistajenymi  w firmach a zarjadnišćach a dožiwjenske rozprawy šulerjow. Dale napisachu holcy a hólcy w serbskej a němskej rěči krótkoinfo k jednotliwym powołanjam. K někotrym powołanjam znosychu šulerjo typiske fachowe wurazy za wotpowědnu powołansku branšu a zestajichu je do němsko-serbskich resp. serbsko-němskich słownikowych lisćinow. Mapa słuži jako přidatny wučbny material šulerjam 7. do 9. lětnikow a hodźi so předmjet přesahujo wužiwać. Wona wuleži w nimale wšěch serbskich wyšich šulach. Je předwidźane, na próstwu wotpowědnych zajimowanych šulow projekt dale wjesć a projektowu mapu z dalšimi rozprawami a krótkowopisowanjemi powołanjow  pjelnić. Wotpowědnu próstwu za to měli rjadowniscy wučerjo pisomnje na Rěčny centrum WITAJ stajić. Projekt hodźi so jenož w zhromadnym dźěle ze zajimowanej šulu přewjesć.

Domizniske karty Łužicy 5,00 € škitna płaćizna

jednotliwe karty w mapje
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
grafika: Handrij Bjeńš
redakcija: Jurij J. Šołta

Dźěći po wšěm swěće

zběrka rozprawow wo dźěćoch z cyłeho swěta
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
64 str.
brošura
wjacebarbne

Feliks a Florian

serbski comic
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
awtor a ilustrator: Šćěpan Hanuš
redakcija: Pětr Šołta, redaktor Płomjenja
64 str., brošura

Feliks a Florian 2

comicowy zešiwk, 2. dźěl
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
awtor a ilustrator: Šćěpan Hanuš
redakcija: Pětr Šołta, redaktor Płomjenja
64 str., brošura
»Agent Žwjenkačk«, »Rejowanska partnerka« abo »Feliksowe supersanki«: Tute a 28 dalšich stawizničkow móža mali, ale tež dorosćeni lubowarjo comicow w nowym dźělu comicoweho zešiwka »Feliks a Florian« čitać. Wjesnej hólcaj dožiwitaj tójšto dyrdomdejow, a to nic jenož doma, w šuli, při wjesnym haće abo w měšćanskej kupnicy. Wězo njesmě tež te abo tamne worakawstwo kaž tež zadźiwany pohlad do swěta dorosćenych falować.

Wjace nawěškow
Fetzer

dźiwadłowa hra
Dodatny čitanski material za literarnu wučbu 8. do 10. lětnika
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
awtor: Sven Grunert
zeserbšćiłoj: Jan a Beno Budar
1. nakład 2007
44 str., brošura

Hodźinski plan (alfabet)

dźěłowy material za šule ze serbskej wučbu
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
A4 abo A3

Hodźinski plan (ptački)

dźěłowy material za šule ze serbskej wučbu
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
A4 abo A3

Karta serbskeje Łužicy 5,00 € škitna płaćizna

mjez Klóštrom, Kaponicu a Budyšinom
plakat A1, sfałdowana karta
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
grafika: Handrij Bjeńš
redakcija: Jurij J. Šołta

Lutujemy milinu

Na hońtwje za milinožračkami

Wudawaćel: Sächsische Energieagentur – SAENA GmbH
Serbski přełožk: Domowina – Rěčny centrum WITAJ, Budyšin

 

 

Miles Gloriosus

dźiwadłowa hra
Dodatny čitanski material za literarnu wučbu 9. a 10. lětnika serbskich wyšich šulow a gymnazija.
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
awtorka: Hanka Jenčec
1. nakład 2013
40 str., brošura

Mój wuměrjeny kraj

dźiwadłowa hra
Dodatny čitanski material za literarnu wučbu na serbskich wyšich šulach a gymnaziju
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
awtor: Jurij Koch
1. nakład 2016
44 str., brošura

Na frasu

dźiwadłowa hra
Dodatny čitanski material za literarnu wučbu
8. do 10. lětnika serbskich wyšich šulow a gymnazija
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
awtor: Rainer Hachfeld
1. nakład 2008
56 str., brošura

Nabožina 6/7 – Islam

Islam
dźěłowy material za katolsku nabožinu
awtorka: Birgit Bělkowa
ilustrator: Karl Fischer
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
36 str., dwubarbne

Nabožina 9/10

Buddhizm
kopěrowanske předłohi za katolsku nabožinu
awtorka: Ludmila Bizoldowa
ilustratorka: Isa Bryccyna
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
16 str.

Serbske stawizny w 160 wobrazach 6,90 € škitna płaćizna

wudawaćel: Domowina- Zwjazk Łužiskich Serbow, Domowina,
Rěčny centrum WITAJ, Serbski muzej, Serbski institut e. V. Budyšin
awtoraj: dr. Hans Mirtschin, Ralf Reimann
plakat, runy abo na A4 fałdowany

W 160 wobrazach a krótkich tekstach poda so přehlad wo faktach serbskich kulturnych stawiznow w Hornjej a Delnjej Łužicy. Wot prěnjeho pisomneho naspomnjenja Serbow w chronice Fredegara wokoło 630 hač k stotej róčnicy załoženja Domowiny w lěće 2012 so stawizny Serbow zwobraznjeja. Historiske dokumenty a objekty steja jako symbol za wažne mězniki serbskich stawiznow. Při tym je nimo znatych dokumentow a wobrazow so tež tójšto noweho materiala  zastupjeny. Byrnjež so stawizny Serbow chronologisce wobjednawaja, so přez wosebite wuhotowanje zdobom paralelne zhladowanje na wěste časowe wotrězki zmóžnja. Tomu polěkuje tež barbny časowy přehlad, kotryž zmóžnja zarjadowanje podawkow do stawiznow wobeju Łužicow a Němskeje. Plakat, kotryž so jako ryzy plakat we wulkosći 63 cm x 89,1 cm poskića, předleži w serbskej a němskej rěči. Přez wosebite fałdowanje hodźi so plakat derje do šulskich podłožkow šulerjow wot 5. do 12. lětnika zarjadować a je tak material, kotryž skići spěšny přehlad k serbskim stawiznam.

Słowne družiny

wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
zestajała: Manuela Smolina
plakat A0

Wobrazy serbšćiny (Literatura) – 2.1 Balada [doc]

Dźěłowy material k wučbnicy »Wobrazy serbšćiny – Literatura« za sekundarny schodźenk 2.

Wudawaćel: Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t. – Rěčny centrum WITAJ
ISBN 978-3-7420-2799-3 | 1. nakład 2023
Skazanske čisło: 11/34/23-1A

Wobrazy serbšćiny (Literatura) – 2.10 Nowela [doc]

Dźěłowy material k wučbnicy »Wobrazy serbšćiny – Literatura« za sekundarny schodźenk 2.

Wudawaćel: Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t. – Rěčny centrum WITAJ
ISBN 978-3-7420-2799-3 | 1. nakład 2023
Skazanske čisło: 11/34/23-1A

Wobrazy serbšćiny (Literatura) – 2.12 Powědančko [doc]

Dźěłowy material k wučbnicy »Wobrazy serbšćiny – Literatura« za sekundarny schodźenk 2.

Wudawaćel: Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t. – Rěčny centrum WITAJ
ISBN 978-3-7420-2799-3 | 1. nakład 2023
Skazanske čisło: 11/34/23-1A

Wobrazy serbšćiny (Literatura) – 2.14 Satira [doc]

Dźěłowy material k wučbnicy »Wobrazy serbšćiny – Literatura« za sekundarny schodźenk 2.

Wudawaćel: Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t. – Rěčny centrum WITAJ
ISBN 978-3-7420-2799-3 | 1. nakład 2023
Skazanske čisło: 11/34/23-1A

Wobrazy serbšćiny (Literatura) – 2.15 Sonet [doc]

Dźěłowy material k wučbnicy »Wobrazy serbšćiny – Literatura« za sekundarny schodźenk 2.

Wudawaćel: Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t. – Rěčny centrum WITAJ
ISBN 978-3-7420-2799-3 | 1. nakład 2023
Skazanske čisło: 11/34/23-1A

Wobrazy serbšćiny (Literatura) – 2.16 Wuměłska bajka [doc]

Dźěłowy material k wučbnicy »Wobrazy serbšćiny – Literatura« za sekundarny schodźenk 2.

Wudawaćel: Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t. – Rěčny centrum WITAJ
ISBN 978-3-7420-2799-3 | 1. nakład 2023
Skazanske čisło: 11/34/23-1A

Wobrazy serbšćiny (Literatura) – 2.2 Esej [doc]

Dźěłowy material k wučbnicy »Wobrazy serbšćiny – Literatura« za sekundarny schodźenk 2.

Wudawaćel: Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t. – Rěčny centrum WITAJ
ISBN 978-3-7420-2799-3 | 1. nakład 2023
Skazanske čisło: 11/34/23-1A

Wobrazy serbšćiny (Literatura) – 2.3 Fabula [doc]

Dźěłowy material k wučbnicy »Wobrazy serbšćiny – Literatura« za sekundarny schodźenk 2.

Wudawaćel: Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t. – Rěčny centrum WITAJ
ISBN 978-3-7420-2799-3 | 1. nakład 2023
Skazanske čisło: 11/34/23-1A

Wobrazy serbšćiny (Literatura) – 2.4 Fejeton [doc]

Dźěłowy material k wučbnicy »Wobrazy serbšćiny – Literatura« za sekundarny schodźenk 2.

Wudawaćel: Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t. – Rěčny centrum WITAJ
ISBN 978-3-7420-2799-3 | 1. nakład 2023
Skazanske čisło: 11/34/23-1A

Wobrazy serbšćiny (Literatura) – 2.6 Krótkopowědančko [doc]

Dźěłowy material k wučbnicy »Wobrazy serbšćiny – Literatura« za sekundarny schodźenk 2.

Wudawaćel: Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t. – Rěčny centrum WITAJ
ISBN 978-3-7420-2799-3 | 1. nakład 2023
Skazanske čisło: 11/34/23-1A

Wobrazy serbšćiny (Literatura) – 2.7 Literarna skica [doc]

Dźěłowy material k wučbnicy »Wobrazy serbšćiny – Literatura« za sekundarny schodźenk 2.

Wudawaćel: Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t. – Rěčny centrum WITAJ
ISBN 978-3-7420-2799-3 | 1. nakład 2023
Skazanske čisło: 11/34/23-1A

Wobrazy serbšćiny (Literatura) – 2.8 Lyrika - načasna lyrika [doc]

Dźěłowy material k wučbnicy »Wobrazy serbšćiny – Literatura« za sekundarny schodźenk 2.

Wudawaćel: Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t. – Rěčny centrum WITAJ
ISBN 978-3-7420-2799-3 | 1. nakład 2023
Skazanske čisło: 11/34/23-1A

Wobrazy serbšćiny (Literatura) – L. Hajnec - proza powšitkownje [doc]

Dźěłowy material k wučbnicy »Wobrazy serbšćiny – Literatura« za sekundarny schodźenk 2.

Wudawaćel: Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t. – Rěčny centrum WITAJ
ISBN 978-3-7420-2799-3 | 1. nakład 2023
Skazanske čisło: 11/34/23-1A

Wuknjenje při stacijach k temje Islam

awtorka: Birgit Bělkowa
ilustrator: Karl Fischer
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ

Zaběra z rěču

koncentraciske zwučowanja na kompjuteru
hry, zwučowanja, čitanske teksty
awtorka a zestajerka: Felicitas Kralowa
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ

Zaběra z rěču (nadawki)

Dźěłowy material k zběrce »Zaběra z rěču«
Koncentraciske zwučowanja na kompjuteru
(nadawki)

Awtorka a zestajerka: Felicitas Kralowa
Wudawaćel: Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z. t. – Rěčny centrum WITAJ

Skazanske čisło: L-5/95/07-1A

 

Žołma

dźiwadłowa hra
Dodatny čitanski material za literarnu wučbu 9. a 10. lětnika serbskich wyšich šulow a gymnazija
wudawaćel: Domowina, Rěčny centrum WITAJ
awtor: Reinhold Tritt
1. nakład 2009
50 str., brošura

X

Artikl bu do nakupowanskeho košika połoženy.

dale pytać